Galaxy Hotel - Έκδοση 21.37 - Νέα λειτουργικότητα- Βελτιώσεις

Hospitality Loyalty

Η λειτουργικότητα πιστότητας του Galaxy επεκτάθηκε με σκοπό να συμπεριλάβει και το Σύστημα “Hospitality” στη λειτουργία της. Η εφαρμογή παρέχει τη δυνατότητα ποντοδοσίας σε πελάτες βάσει παραμετρικών κανόνων καθώς και ανάθεση έκπτωσης βάσει των προνομίων που αποδίδονται σε αυτούς.

Δείτε περισσότερα εδώ

Web Hotelier νέο interface διασύνδεσης

Αξιοποιώντας το νέο τρόπο διασύνδεσης με το σύστημα της WebHotelier μπορείτε να διαχειριστείτε τις επιθυμητές ενέργειες (π.χ. μεταβίβαση δεδομένων που αφορούν στο ξενοδοχείο σας)αποτελεσματικότερα και πολύ ταχύτερα.

Δείτε περισσότερα εδώ

Εναλλακτικές φόρμες καταχώρισης κράτησης

Στις παραμέτρους ξενοδοχείου υπάρχει πλέον η δυνατότητα εναλλακτικών φορμών εκτύπωσης για την κράτηση, διαθέσιμες προς επιλογή στις “Επιλογές εκτύπωσης”.

Πώς

 • Καλέστε το μενού Οργάνωση Hospitality|Περιβάλλον εφαρμογής |Ξενοδοχεία

 • Από τις “Ενέργειες” του παραθύρου “Ξενοδοχεία” (που εμφανίζεται) επιλέξτε “Παράμετροι”.  Από το σημείο αυτό μεταβείτε στη σελίδα “Επιλογές εκτύπωσης” και επιλέξτε μία ή περισσότερες Εναλλακτικές φόρμες καταχώρισης κράτησης

Εκτύπωση Registration form από τη Λίστα κρατήσεων

Στις “Ενέργειες” της Λίστας κρατήσεων ενσωματώθηκε ειδική επιλογή “Registration form” με σκοπό την εκτύπωση της Registration form για πολλές κρατήσεις ταυτόχρονα.

Ξεχωριστός λογαριασμός Extras (Separate extras bill)

Στις Παραμέτρους ξενοδοχείου (Ξενοδοχεία | Ενέργειες | Παράμετροιπροστέθηκε το πεδίο “Ξεχωριστός λογαριασμός Extras”. Αν επιλεγεί, κατά τη δημιουργία μιας κράτησης θα δημιουργούνται δύο λογαριασμοί (bills) αντί του ενός όπως μέχρι στιγμής συμβαίνει.

Ο ένας θα αφορά στον default (τη συνήθη περίπτωση) και ο δεύτερος στον Extras, που εξ’ ορισμού είναι τσεκαρισμένος για χρήση από τα POS.

Αν κάποιος λογαριασμός δηλωθεί ως Extras, κατά την έκδοση ενδιάμεσου λογαριασμού και στην αναχώρηση της κράτησης (checkout) γίνεται χρήση διαφορετικών τύπων παραστατικών, καθορισμένων στις σχετικές σελίδες των Πελατών και Χρεωστών των Παραμέτρων ξενοδοχείου.

Μερική μεταβολή κράτησης μετά την αναχώρηση 

Είναι πλέον δυνατή και επιτρεπτή η μεταβολή των παρακάτω πεδίων μετά την αναχώρηση της κράτησης (αφού η κράτηση γίνει check out δηλαδή) :

 • Σημειώσεις
 • Τομείς αγοράς (market segment)
 • Πηγή εργασιών (business source)
 • Οριζόμενα πεδία
 • Πηγή & Προέλευση (εφόσον δεν έχουν χρησιμοποιηθεί σε λογαριασμούς)

Οι πρόσθετες ευκολίες επεξεργασίας πεδίων μετά την αναχώρηση της κράτησης ενεργοποιούνται από την παράμετρο “Μερική μεταβολή μετά την καταχώριση”, ενσωματωμένη στη σελίδα “Γενικά” των “Παραμέτρων ξενοδοχείου”. 

Αναφορά Αλλαγή λινών ανά ομάδα οροφοκομίας (per housekeeping group)

Δημιουργήθηκε νέα αναφορά αλλαγής λινών με την ίδια πληροφορία της υπάρχουσας η οποία όμως διαχωρίζει και συγκεντρώνει τα δεδομένα ανά γκρουπ οροφοκομιας ώστε να μπορεί να γίνει εύκολη διαμοίραση στο προσωπικό καθαριότητας.

Προσθήκη Session Hotel ID στις προκαθορισμένες παραμέτρους του query builder

Στο περιβάλλον του Query Builder και συγκεκριμένα στις προκαθορισμένες παραμέτρους της οθόνης του “Query builder” προστέθηκε η παράμετρος “Session Hotel ID”.

Hospitality profile γρήγορη συμπλήρωση προφίλ από ΑΑΔΕ (profile smart fill)

Ενσωματώθηκε η ενέργεια Γρήγορη συμπλήρωση προφίλ στην οθόνη του προφίλ στο ξενοδοχειακό κύκλωμα η οποία αντλεί τα δεδομένα από την ΑΑΔΕ και τα εφαρμόζει στην οθόνη του profile.

Η εφαρμογή με βάση τον επιλεγμένο Αριθμό Φορολογικού Μητρώου συνδέεται με τη σχετική υπηρεσία της ΑΑΔΕ (εφόσον υπάρχει καταχωρισμένος στη βάση της) για την άντληση πληροφοριών.

Σε περίπτωση αποτυχίας σύνδεσης με την υπηρεσία εμφανίζεται σχετικό μήνυμα.

Γραμμές Availability στο web rack

Προστέθηκαν οι γραμμές availabilities στο room rack του WebAct.

Σημείωση: Πλέον με το που ανοίγει το rack, ΔΕΝ εμφανίζονται δεδομένα. Θα πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο “Εφαρμογή” αφού πρώτα επιλέξετε κριτήρια για τα δεδομένα που θα εμφανιστούν, για να δείτε τις γραμμές διαθεσιμότητας (availability rows) θα πρέπει να πάτε στο κάτω μέρος του πλάνου.

Λίστα αφίξεων & Hotel status

Στα grids των αφίξεων ενσωματώθηκε το πεδίο-στήλη “Κατάσταση δωματίου” για την άντληση πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση των δωματίων.

Η “Κατάσταση δωματίου”, ως κριτήριο επιλογής, περιλαμβάνεται και στα φίλτρα της οθόνης “Λίστα Αφίξεων” για ευκολότερη αναζήτηση δεδομένων.

Δελτίο Εθνικοτήτων για όλο το έτος (Nationality report)

Δεν θεωρείται πλέον υποχρεωτικό προς συμπλήρωση το φίλτρο “Μήνας” στην εκτύπωση “Δελτίο Εθνικοτήτων”. Αν δεν συμπληρωθεί, στα αποτελέσματα της εκτύπωσης θα εμφανίζονται πληροφορίες για τους πελάτες του ξενοδοχείου όλου του έτους.

Προεπισκόπηση εκτύπωσης παραστατικών (Print invoice preview)

Η οθόνη “Προεπισκόπηση” της εκτύπωσης των παραστατικών εμφανίζεται μόνο αν τηρείται συγκεκριμένη προϋπόθεση, δηλαδή αν έχει επιλεγεί η τιμή "Ask for print" (ερώτηση για εκτύπωση) ή "Don't print" (όχι εκτύπωση), στη σχετική ρύθμιση του τύπου εκτύπωσης της σειράς παραστατικού.

Ενεργό/Ανενεργό στις υπενθυμίσεις κράτησης

Προς διευκόλυνση του χρήστη ενσωματώθηκε στη λίστα των υπενθυμίσεων κράτησης η στήλη “Ενεργό” ώστε οι υπενθυμίσεις που δεν χρησιμοποιούνται να απενεργοποιούνται και να ενεργοποιούνται τη στιγμή που θα τις ξαναχρειαστείτε.

Σημείωση:Στην οθόνη της κράτησης έρχονται προς επιλογή μόνο οι ενεργές υπενθυμίσεις.

Τμήμα – Pos Τύποι οικ. κινήσεων

Στην παραμετροποίηση των ξενοδοχείων και ειδικότερα στη σελίδα “POS - Τύποι οικ. κινήσεων” προστέθηκε η στήλη “Τμήμα” που δηλώνει σε ποιο τμήμα εσόδων θα λειτουργεί η ταμειακή.

Κατά την καταχώριση εξόδου στην οθόνη Παραλαβής μετρητών τμημάτων, με την επιλογή της ταμειακής έρχονται προσυμπληρωμένα όλα τα πεδία ελαχιστοποιώντας την πιθανότητα λανθασμένων καταχωρίσεων.

Απλή πρόβλεψη – δυνατότητα εξαίρεσης virtual δωματίων

Στην οθόνη ορισμού της εκτύπωσης “Απλή πρόβλεψη” ενσωματώθηκαν οι στήλες :

 • Nights excl. virtuals
  • Persons excl. virtuals
  • Occup(%) excl. virtuals
  • Arrivals excl. virtuals
  • Arriv. Pax excl. virtuals
  • Depart. excl. virtuals
  • Depart. Pax excl. virtuals
  • Revenues excl. virtuals
  • Night charge revenues excl. virtuals

Αν θελήσετε να αντλήσετε πληροφορίες χωρίς να συμμετέχουν τα virtual δωματία στα δεδομένα, αποεπιλέξτε το πεδίο “ορατό” στις παλιές στήλες εκτύπωσης και πατήστε “ορατό” στις νέες στην παραμετροποίηση του report.

Αναφορά Πρόβλεψη (XDay projection) - δυνατότητα εξαίρεσης virtual δωματίων

Στην οθόνη ορισμού της εκτύπωσης XDayprojection προστέθηκαν τα παρακάτω κριτήρια επιλογής :

 • Συμπερίληψη virtual δωματίων στην προβολή (επηρεάζει την πρώτη μπάντα εκτύπωσης)
 • Συμπερίληψη virtual δωματίων στην ανάλυση γευμάτων (επηρεάζει τη δεύτερη και τρίτη μπάντα εκτύπωσης)

Αν αποεπιλεγούν, δεν θα συμμετέχουν στην εκτύπωση οι κρατήσεις που είναι σε virtual δωμάτια.

Αναφορά Ανάλυση διατροφής - δυνατότητα εξαίρεσης virtual δωματίων

Στην οθόνη ορισμού της εκτύπωσης Ανάλυση διατροφής (Mealanalysis) ενσωματώθηκε το κριτήριο επιλογής “Συμπερίληψη virtualδωματίων” (Includevirtualrooms). Αν δεν επιλεγεί, οι κρατήσεις που είναι σε virtual δωμάτια δεν θα περιληφθούν στην εκτύπωση .

Αναφορά Main courante  - δυνατότητα εξαίρεσης virtual δωματίων

Στην οθόνη ορισμού της εκτύπωσης “MainCournate” ενσωματώθηκε το κριτήριο επιλογής “Συμπερίληψη virtual δωματίων” (Include virtual rooms). Αν δεν επιλεγεί, οι κρατήσεις που είναι σε virtual δωμάτια δεν θα περιληφθούν στην εκτύπωση .

Το φίλτρο για τα virtual δωμάτια στην αναφορά main courante επηρεάζει μόνο τις δύο τελευταίες μπάντες (ομάδες πληροφοριών) που αφορούν σε κατειλημμένα δωμάτια και persons.

Αναφορά Στατιστικά  - δυνατότητα εξαίρεσης virtual δωματίων

Στην οθόνη ορισμού της εκτύπωσης “Στατιστικά” ενσωματώθηκε το κριτήριο επιλογής “Συμπερίληψη virtua lδωματίων” (Include virtual rooms). Αν δεν επιλεγεί, οι κρατήσεις που είναι σε virtual δωμάτια δεν θα περιληφθούν στην εκτύπωση .

Manager report - δυνατότητα εξαίρεσης virtual δωματίων

Στην οθόνη ορισμού της εκτύπωσης “Στατιστικά” ενσωματώθηκε το κριτήριο επιλογής “Συμπερίληψη virtual δωματίων” (Include virtual rooms). Αν δεν επιλεγεί, οι κρατήσεις που είναι σε virtual δωμάτια δεν θα περιληφθούν στην εκτύπωση .

Το κριτήριο αυτό δεν επηρεάζει :

 • Ημέρες λειτουργίας
  • Διαθεσιμότητα δωματίων (λαμβάνει τα hotel rooms από τις παραμέτρους hotel)
  • Δωμάτια εκτός λειτουργίας, Κρεβάτια εκτός λειτουργίας
  • Inventory rooms, Inventory beds
  • Πληρότητα κρεβατιών (λαμβάνει τα hotel beds από τις παραμέτρους hotel)
  • Income (NET) TAX, VAT calculation, Night Charge, Payments, Deposits