Galaxy ERP - Έκδοση 21.37 - Βελτιώσεις

Οικονομική Διαχείριση

 • Στις κινήσεις Factoring Εκχώρησης και Πληρωμής όπου στην επικεφαλίδα τους κινείται Χρηματικός λογαριασμός γίνεται πλέον δεκτός και χρηματικός λογαριασμός είδους αξιόγραφο εισπρακτέο.
 • Στον πίνακα Πελάτες της φόρμας Factor προστέθηκε % Προμήθειας έτσι ώστε αν είναι συμπληρωμένο μόνο στα γενικά στοιχεία, o υπολογισμός - πρόταση στην εγγραφή γίνεται με αυτό, ενώ αν είναι συμπληρωμένο στον πίνακα Πελάτες σε συγκεκριμένο πελάτη τότε ο υπολογισμός - πρόταση σε εγγραφή χορήγησης γίνεται βάσει του % του πελάτη.
 • Δόθηκε η δυνατότητα συμπλήρωσης του έργου σε γραμμή Οικονομικής εγγραφής. Αντί δηλαδή ο χρήστης να επιλέξει από τις ενέργειες γραμμής / Επιμερισμός ποσού γραμμής, η συμπλήρωση του Έργου και Εργασίας έργου μπορεί να γίνει απευθείας από τη γραμμή, εφόσον επιλεγούν ως στήλες.
 • Υπάρχει πλέον η δυνατότητα ορισμού ορίου εφαρμογής του % φόρου σε οικονομικούς λογαριασμούς φόρων (εσόδων/εξόδων).
 • Στην οντότητα “Έργο” ενσωματώθηκε η νέα σελίδα “Σχετικές εγγραφές” που εμφανίζει για κάθε εργασία έργου, τις εγγραφές που έχει χρησιμοποιηθεί.  Οι εγγραφές εμφανίζονται στις διακριτές υποσέλιδες  Δραστηριότητες, Εμπορικά παραστατικά και Οικονομικές εγγραφές. Επιπλέον, προστέθηκε στις Οικονομικές ρυθμίσεις – Έργο η παράμετρος “Εμφάνιση σχετικών εγγραφών”, ώστε όταν είναι ενεργοποιημένη να εμφανίζονται αυτόματα οι σχετικές εγγραφές με το άνοιγμα της φόρμας του έργου, χωρίς να χρειάζεται ο χρήστης να πατήσει το σχετικό πλήκτρο.
 • Προστέθηκε νέος τύπος επιμερισμού κόστους σε οικονομικό λογαριασμό είδους Επιβάρυνση με τιμή "Βάση δασμολογικής κλάσης * Αξία".  Με το νέο τρόπο λαμβάνονται υπόψη το ποσοστό από την ομάδα επιβάρυνσης καθώς και η αξία της κίνησης. Ο μερισμός γίνεται σε εμπορικά παραστατικά αλλά και στον επιμερισμό εξόδου ενός φακέλου εισαγωγής.

Αναλυτικά ο νέος τρόπος υπολογισμού: (Αξία είδους στη γραμμή * Συντελεστής δασμολογικής κλάσης) * Αξία επιβάρυνσης/άθροισμα αξίας (συντελεστής * συνολική αξία είδους.

Συναλλασσόμενοι

 • Πλέον καταγράφεται ως πληροφορία η πηγή εισαγωγής στο σύστημα ενός συναλλασσόμενου (για παράδειγμα Χρήστης, Datatalk, Κινητό, Λιανική, WebShop).
 • Στη Σελίδα Ανοιχτές κινήσεις των Οικονομικών στοιχείων πελάτη/προμηθευτή, τόσο στο τμήμα της οθόνης Ανοιχτές χρεώσεις, όσο και στο τμήμα Ανοιχτές πιστώσεις προστέθηκε η στήλη “Σχετικό παραστατικό”.

Είδη

 • Στους τύπους τμήματος ενός barcode τύπου GS1-128 είναι πλέον διαθέσιμη και η πληροφορία ”Εναλλακτικός κωδικός παρτίδας”.
 • Πλέον κατά τη δημιουργία εναλλακτικού κωδικού όταν επιλέγεται εταιρία προτείνεται η 1η ΜΜ του είδους και όχι η κύρια ΜΜ του Group μονάδων μέτρησης.
 • Όταν προστίθεται νέος εναλλακτικός κωδικός δεν έρχεται συμπληρωμένη η στήλη Εταιρία με το Σε όλες τις εταιρίες αλλά η εταιρία ενεργοποίησης που έχει οριστεί στο “Προφίλ”.
 • Νέα δυνατότητα απόκρυψης του grid ειδών (κάτω μέρος) και αποθήκευσης του ως κρυφό στην οθόνη "Γρήγορη καταχώριση είδους".
 • Κατά τη Πρόταση ειδών συλλογής πελάτη από την οθόνη γρήγορης επιλογής είδους, όταν υπάρχει μόνο μία "συλλογή ειδών πελάτη", προτείνονται τα είδη συλλογής χωρίς να παρεμβάλλεται η λίστα συλλογών.
 • Άλλαξε η διάταξη των πεδίων στα Οικονομικά στοιχεία Παρτίδας. Ενδεικτικά αναφέρονται:
  • Στην πρώτη σελίδα προστέθηκε η ημ/νία λήξης, παραγωγής και ο εναλλακτικός κωδικός
  • Επισυνάφθηκαν οι ενέργειες για εκτύπωση καρτέλας παρτίδας και διαθεσιμότητα με φίλτρο την παρτίδα
  • Προστέθηκαν πληροφορίες για τιμολογημένες ποσότητες και Αναμονές/Δεσμεύσεις όπως στο είδος
 • Ειδικά χαρακτηριστικά (χρώμα/μέγεθος)

Στις τιμές Eιδικών χαρακτηριστικών προστέθηκε στο πίνακα, στην επιλογή Column chooser ως διαθέσιμο πεδίο το πεδίο Συντελεστής υπολογισμού.

 • Απογραφή

  • Υλοποιήθηκε και είναι διαθέσιμη λίστα προβολής και σχετική οθόνη διαχείρισης των καταμετρήσεων φυσικής απογραφής που αποστέλλονται στο “Galaxy” από τις συνεργαζόμενες mobile εφαρμογές (MoRE & Galaxy mobile SFA).
  • Στην ενότητα Παραλαβές, πίνακας πληροφοριών της σελίδας Φυσικής καταμέτρησης, προστέθηκε  η στήλη Περιγραφή είδους.

 

Εμπορική διαχείριση

 • Παραστατικά

  • Ο online έλεγχος υπολοίπων ενεργοποιείται πλέον και σε τροποποίηση παραστατικού.
  • Στα παραστατικά αγορών, ως προτεινόμενη τιμή, είναι πλέον διαθέσιμη και η τελευταία τιμή κόστους (προμηθευτή και γενική).
  • Όταν ένα παραστατικό μετασχηματίζεται και ο μετασχηματισμός γίνεται μέσα από το αρχικό παραστατικό, το πεδίο "Είδος παράδοσης" που βρίσκεται στα στοιχεία Intrastat αντιγράφεται στο παραστατικό που δημιουργείται.
  • Κατά την ακύρωση παραστατικού και όταν υπάρχουν στις γραμμές είδη με Serial number, αν προκύψει αδυναμία ακύρωσης, εμφανίζεται στο απαγορευτικό μήνυμα το είδος - η γραμμή για το οποίο δεν μπορεί να γίνει ακύρωση.
  • Προστέθηκε στις ιδιότητες της φόρμας εκτύπωσης η δυνατότητα να ορίζεται η Αποστολή email με κοινοποίηση (CC).
  • Υλοποιήθηκε Client/Server Operation δημιουργίας PDF για όλα τα αντίγραφα ενός εμπορικού παραστατικού.
  • Όταν η εκτύπωση των παραστατικών γίνεται από τις Ειδοποιήσεις (πλήκτρο Εκτυπωτής), έρχεται ήδη επιλεγμένη η παράμετρος εκτύπωσης και έτσι δεν χρειάζεται να επιλεγεί από το χρήστη.
  • Στην οθόνη Ανάθεση σειράς αρίθμησης (από Χρήστης/ Διαχειριστής  Εργασίες ελέγχου), προστέθηκε η Εταιρία ως στήλη για μπορεί να φιλτράρονται οι εγγραφές.
  • Στις απαντήσεις χρήστη (προφίλ) προστέθηκε η επιλογή "Προτεινόμενος τρόπος εκτέλεσης μετασχηματισμού, σύγχρονος" στα κυκλώματα παραστατικών αγορών, πωλήσεων & αποθήκης. Η επιλογή προτείνεται στην οθόνη μετασχηματισμού ανάλογα με το κύκλωμα των αρχικών παραστατικών του μετασχηματισμού. Επίσης, αποθηκεύεται από την ίδια οθόνη με την επιλογή του χρήστη κατά την εκτέλεση του μετασχηματισμού ώστε να προταθεί την επόμενη φορά που κληθεί η οθόνη μετασχηματισμού από το συγκεκριμένο κύκλωμα.
  • Σε περίπτωση που κατά το μετασχηματισμό προκύπτουν παραστατικά με σειρά η οποία εκτυπώνεται αυτόματα, μετά την καταχώριση εμφανίζεται η οθόνη εκτύπωσης παραστατικού. Τα παραπάνω ισχύουν εφόσον ο χρήστης δεν έχει κλείσει την οθόνη αποτελεσμάτων μετασχηματισμού.
  • Μέσω νέας παραμέτρου στα σενάρια μετασχηματισμού, παρέχεται η δυνατότητα αυτόματου ορισμού ως «χρήση σε ηλεκτρονικά βιβλία» του πρωτογενούς παραστατικού. Η λειτουργικότητα αφορά στην ενημέρωση των συσχετιζόμενων παραστατικών σε εγγραφές mydata.
  • Στις Γενικές ρυθμίσεις ανά εταιρία προστέθηκε η παράμετρος "Προτεινόμενο άρθρο απαλλαγής" με την οποίο όταν σε κάποια συναλλαγή δεν προκύπτει άρθρο απαλλαγής από τον συναλλασσόμενο και το καθεστώς της εγγραφής είναι απαλλαγή, προτείνεται το συγκεκριμένο άρθρο.
  • Γίνεται πλέον έλεγχος υπολοίπου είδους OnLine σε παραστατικά ενδοδιακίνησης στην αποθήκη εξαγωγής ώστε να κοκκινίζει η γραμμή σε περίπτωση υπέρβασης (συμπεριφορά ίδια με παραστατικά πώλησης). Ο έλεγχος πραγματοποιείται με την παράμετρο Online έλεγχος υπολοίπου στα εταιρικά στοιχεία των τύπων παραστατικών αποθήκης, η οποία δεν είναι διαθέσιμη για επιλογή στα παραστατικά αποσύνθεσης.
  • Νέα παράμετρος στους τύπους παραστατικών όπου ορίζεται αν θα εφαρμόζεται η Online ενημέρωση ειδών προμηθευτή.
  • Στις αποθηκευμένες απαντήσεις χρήστη προστέθηκε η παράμετρος "Εκτύπωση παραστατικού στη μετάβαση σε επόμενο βήμα" για την εκτύπωση του παραστατικού που δημιουργείται εφόσον μεταβαίνει σε βήμα το οποίο εκτυπώνεται.
  • Λόγω των ελέγχων συμφωνίας αξιών (υποκείμενες αξίες σε ΦΠΑ + Αξίες ΦΠΑ = Φορολογικό πληρωτέο) που υπάρχουν στον SFP,  οι αξίες που αποστέλλονται στο μηδενικό συντελεστή περιλαμβάνουν και τυχόν άλλες αξίες οι οποίες δεν εμπίπτουν σε ΦΠΑ. Έτσι πρακτικά οι αξίες του μηδενικού συντελεστή πρέπει να υπολογίζονται ως :

φορολογικό πληρωτέο - (υποκείμενες αξίες σε ΦΠΑ + Αξίες ΦΠΑ )

Η λειτουργικότητα εξαρτάται από τη νέα παράμετρο των Γενικών ρυθμίσεων ανά εταιρία: Συμμετοχή μη υποκείμενων αξιών ΦΠΑ στον μηδενικό συντελεστή.

 • Προστέθηκαν οι ημερομηνίες εισαγωγής\τροποποίησης σε λίστες Παραστατικών και Άρθρων.
 • Δόθηκε η Δυνατότητα επιλεκτικής εξαίρεσης οντοτήτων (αρχικά ειδών, πελατών) από κινήσεις ακόμα και όταν ο τύπος παραστατικού είναι παραμετροποιημένος για κινήσεις, έτσι επιτυγχάνεται εξοικονόμηση χρόνου καταχώρισης σε μεγάλο όγκο κινήσεων.
 • Σε εγκαταστάσεις Commercial εμφανίζεται πλέον προειδοποιητικό μήνυμα  κατά την τροποποίηση παραστατικού σύνθεσης αποθήκης.
 • Απολογιστικές συμφωνίες

  • Βελτιώθηκε η ταχύτητα εκτέλεσης των απολογιστικών συμφωνιών σε σενάρια εγκαταστάσεων με πολλές κατηγορίες ειδών.
  • Προστέθηκε, στις ρυθμίσεις απολογιστικών συμφωνιών, η παράμετρος “Αναζήτηση για κατηγορία”, μέσω της οποίας προσδιορίζονται οι τύποι κατηγοριών (είδους ή\και εταιρικού είδους) επί των οποίων θα πραγματοποιούνται οι σχετικές αναζητήσεις για τον εντοπισμό των συνδεόμενων ειδών που θα συμμετέχουν στις απολογιστικές συμφωνίες.
 • Αιτήσεις / πλάνα προμηθειών

  • Στη διαχείριση πλάνου προμηθειών, στη διαδικασία αυτόματης εισαγωγής προσφορών, προστέθηκε και η δυνατότητα επιλογής συγκεκριμένων προμηθευτών.
  • Στη μαζική διαχείριση πλάνου προμηθειών, εμπλουτίστηκαν τα διαθέσιμα στοιχεία των συνδεόμενων προσφορών.
 • Αιτήματα συλλογής

  • Στην εργασία εξυπηρέτησης παραγγελιών "εξυπηρετούνται" πλέον και  παραγγελίες οι οποίες έχουν σε εκκρεμότητα ανοιχτά αιτήματα συλλογής . Αν μία παραγγελία π.χ. έχει 2 διαφορετικά είδη όπου υπάρχει ένα ανοιχτό αίτημα συλλογής μόνο για το ένα, μπορεί να δημιουργείται αίτημα για το άλλο είδος. Για τα είδη της παραγγελίας που υπάρχουν ανοιχτά αιτήματα συλλογής δεν παρέχεται η δυνατότητα εξυπηρέτησης τους (δημιουργία αιτήματος).
  • Υπάρχει πλέον η δυνατότητα εκτύπωσης ετικετών συσκευασίας από ένα Αίτημα συλλογής είτε από τη φόρμα της εγγραφής, είτε από τη Λίστα αιτημάτων.

 

Εκτυπώσεις, OLAP

 • Εμπορική Διαχείριση

  • Κατά τον υπολογισμό της Vies χρησιμοποιείται πλέον η Ημερομηνία Intrastat (Λοιπά στοιχεία παραστατικού – Σελίδα Intrastat / Σχόλια), με τον ίδιο τρόπο που χρησιμοποιείται και στην Intrastat. Δηλαδή αν το πεδίο ημερομηνία Intrastat είναι κενό τότε λαμβάνεται υπόψη για τη VIES η επίσημη ημερομηνία του παραστατικού. Διαφορετικά, η υποβολή γίνεται σύμφωνα με την ημερομηνία Intrastat που έχει οριστεί.
  • Στους τύπους παραστατικών Πωλήσεων και συγκεκριμένα στα Στοιχεία Intrastatπροστέθηκε νέο flagΚαθεστώς 4200. Κατ’ αντιστοιχία προστέθηκε και στα Στοιχεία Intrastatτου παραστατικού. Σκοπός του νέου πεδίου είναι: αν σε ένα παραστατικό πώλησης που εμφανίζεται στο VIES είναι ενεργοποιημένο το Καθεστώς 4200, τότε η αξία του εμφανίζεται στη νέα στήλη του εντύπου με τίτλο Καθεστώς 4200.
  • Στην εκτύπωση Κατάσταση απογραφής έχει δοθεί η δυνατότητα εμφάνισης των ειδών που δεν έχουν κινηθεί για την περίοδο που έχει οριστεί στα κριτήρια της εκτύπωσης.
  • Προστέθηκαν οι ενέργειες μαζικής επιλογής και αποεπιλογής στην οθόνη επιλογής φορμών εκτύπωσης παραστατικών.
  • Νέα δυνατότητα πολλαπλής επιλογής εγγραφών σε φίλτρα εκτυπώσεων σε πεδία τύπου μάσκα π.χ. εκτύπωση ισοζύγιο πελατών για τους πελάτες '00002 , '00005 , '00010.

 

 • Λογιστική

  • Δημιουργήθηκε Ισοζύγιο λογαριασμών αναφοράς. Περιέχει φίλτρα αντίστοιχα με τα υπόλοιπα ισοζύγια λογιστικής μόνο που γίνεται επιλογή από τους λογαριασμούς αναφοράς και τις κινήσεις τους.
  • Προστέθηκε φίλτρο αξίας στην εκτύπωση Εκκρεμείς Κινήσεις (Λογιστική – Εκτυπώσεις – Επιμερισμοί / Ενημερώσεις), έτσι ώστε να ζητούνται κινήσεις συγκεκριμένου εύρους αξίας.
  • Δημιουργήθηκε η εκτύπωση Έλεγχος ΦΠΑ λογαριασμών που βασίζεται στις εγγραφές λογιστικής. Απεικονίζονται και συγκρίνονται οι εγγραφές των λογαριασμών λογιστικής και η αξία ΦΠΑ που θα έπρεπε να έχει καταχωριστεί σε αντίστοιχο λογαριασμό ΦΠΑ με τις καταχωρισμένες εγγραφές. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη της εκτύπωσης είναι όλοι οι λογαριασμοί που κινούνται με ΦΠΑ να έχουν συνδεθεί με συγκεκριμένο Λογαριασμό ΦΠΑ έτσι ώστε να αντλούνται ποσοστά και κινήσεις από αυτόν. Επιπλέον, βάσει κριτηρίου μπορούν να εμφανιστούν μόνο οι κινήσεις όσων  λογαριασμών παρουσιάζουν διαφορές μεταξύ των υπολογισμένων και των πραγματικών αξιών ΦΠΑ.

 

 • Pivots / OLAPS

  • Νέα δυνατότητα σε Pivotο ορισμός hyperlink(zoom). Είτε πρόκειται για κάποιο advancedcustomviewσε μορφή pivotείτε για μια δυναμική προβολή σε μορφή pivotείτε τέλος κάποιο έτοιμο olap. Η λειτουργικότητα zoomυπήρχε σε όλα τα παραπάνω όταν ήταν σε μορφή πίνακα (grid).

 

Ηλεκτρονικά βιβλία

 • E-books

  • Εμπλουτισμός της λίστας διαχείρισης παραστατικών ηλεκτρονικών βιβλίων με πληροφορίες όπως αξίες καθαρή, ΦΠΑ και πληρωτέο σε νόμισμα βιβλίων.
  • Βελτιώσεις στον τρόπο ενημέρωσης του πεδίου σειρά και αριθμός ηλεκτρονικών βιβλίων μέσα σχετικού παραστατικού σε εγγραφές. Πλέον η εφαρμογή ενημερώνει τον αριθμό ηλεκτρονικών βιβλίων και για εγγραφές με σχετικό παραστατικό όπως «3003-πρ - ΤΕΣΤ - 000012» αφού αναγνωρίζει το χαρακτήρα – ως διαχωριστικό πεδίο.
  • Εμφάνιση προειδοποιητικού μηνύματος για τη μη συμπλήρωση σειράς και αριθμού ηλεκτρονικών βιβλίων σε εγγραφή με τύπο ηλεκτρονικών βιβλίων .
  • Γενικότερα σε εμπορικές, οικονομικές και λογιστικές εγγραφές προστέθηκαν οι πληροφορίες κανάλι υποβολής σε Ηλ.βιβλία (e-books) και κανάλι υποβολής σε myData. Οι πληροφορίες προσδιορίζουν το ποιος είναι αρμόδιος να ενημερώσει την υπηρεσία e-booksκαι την πλατφόρμα myDataαντίστοιχα. Η εφαρμογή ανάλογα με την παραμετροποίηση του παραστατικού (συμπλήρωση τύπου παραστατικού ηλ. βιβλίων) και την ενεργοποίηση ή όχι myDataή παρόχου, προτείνει τις κατάλληλες τιμές σε αυτά τα πεδία.
  • Χρήση Proxy στις κλήσεις των e-books μέσω των πεδίων Proxy url και Proxy port που ορίζονται στο προφίλ χρήστη.
  • Δυνατότητα αποστολής λογαριασμών λογιστικής σε e-booksμε κριτήρια είδους όπως  Γενικής / Αναλυτικής και Λοιποί.
  • Έλεγχος συμπλήρωσης άρθρου απαλλαγής σε οικονομικές εγγραφές σε καθεστώς απαλλαγής ΦΠΑ.
  • Εμφάνιση πληροφορίων Ε3 σε οικονομικούς λογαριασμούς και λογαριασμούς λογιστικής. Η εφαρμογή με τη συμπλήρωση των πληροφορίων στοιχείων εντύπων στους λογαριασμούς υπολογίζει και εμφανίζει τον ή τους κωδικούς Ε3 που θα προταθούν κατά τον υπολογισμό χαρακτηρισμών από την υπηρεσία e-books. Για την ενεργοποίηση αυτή της λειτουργικότητας απαιτείται η εκτέλεση της εργασίας «Ορισμοί Ε3», από την οργάνωση βασικής δομής / Φορολογικά στοιχεία, για τη λήψη των σχετικών πληροφορίων υπολογισμού Ε3 από την υπηρεσία. Η εργασία εκτελείται άπαξ ή όταν υπάρχει ανάγκη επικαιροποίησης των σχετικών υπολογισμών.
  • Επιβαρύνσεις οι οποίες δεν συμμετέχουν στον ΦΠΑ και στο πληρωτέο του παραστατικού δεν αποστέλλονται στην υπηρεσία e-books.
  • Ενεργοποίηση «αυτοτιμολόγησης» σε οικονομικές εγγραφές.
  • Δυνατότητα δυναμικού υπολογισμού ημερομηνιών σε σενάρια χρονοπρογραμματισμού εργασιών οι οποίες αφορούν σε ενημέρωση της υπηρεσίας e-books.

 

SFA

 • Εμπορικά παραστατικά

  • Υλοποιήθηκε δυνατότητα αποστολής για άμεση καταχώριση (directpost) παραστατικώνστο Galaxybackoffice, εναλλακτικά της υπάρχουσας λειτουργικότητας προγραμματιζόμενης καταχώρισης (scheduledpost).Σ’ αυτόν τον τρόπο λειτουργίας, με την ολοκλήρωση της καταχώρισης, στη GalaxymobileSFAσυσκευή αποστέλλεται και είναι διαθέσιμο το ήδη καταχωρισμένο παραστατικό, ενώ, παράλληλα, κατά την εξέλιξη της διαδικασίας, η συσκευή δε δεσμεύεται αναμένοντας την ολοκλήρωσή της. Ο χρήστης έχει την ευελιξία να συνεχίσει να χρησιμοποιεί την εφαρμογή του SFAκαι όταν ολοκληρωθεί η εργασία στο serverνα επιστρέψει (για να εκτυπώσει, για παράδειγμα, το παραστατικό). Η δυνατότητα αυτή ενεργοποιείται από το περιβάλλον παραμετροποίησης του SFA(SyncSetupportal). 

Λεπτομερής αναφορά εδώ

 • Υποστηρίχθηκε η δυνατότητα διαχείρισης τιμοκαταλόγων στους οποίους η τιμή αναφέρεται στη 2η ή στην 3η μονάδα μέτρησης.
 • Επεκτάθηκε ο μηχανισμός υπολογισμού του παραστατικού και πλέον διαχειρίζεται σε τοπικό περιβάλλον και η κατηγορία εκπτώσεων “εκπτώσεις είδους & πελάτη”. Διαχειρίζεται η ομάδα εκπτώσεων που επιλέγεται στο περιβάλλον παραμετροποίησης (Διαμορφώσεις\Γενικά\Συναλλαγές) με μοναδική προϋπόθεση όλες οι εκπτώσεις που έχουν οριστεί στην ομάδα αυτή, στο περιβάλλον του Galaxy, να είναι ορισμένες με συμπεριφορά “Αντικατάσταση”.
 • Η λειτουργικότητα των τριγωνικών συναλλαγών είναι πλέον διαθέσιμη και στο περιβάλλον του GalaxyMobileSFA. Τα σχετικά στοιχεία προσδιορίζονται στη σελίδα “Λεπτομέρειες” του παραστατικού.
 • Η λειτουργικότητα των ειδών πελάτη είναι πλέον διαθέσιμη και στο περιβάλλον του GalaxymobileSFA. Κατά την αναζήτηση ειδών σε περιβάλλον καταχώρισης παραστατικού, ο χρήστης έχει πλέον τη δυνατότητα να εμφανίσει τα είδη του πελάτη της συναλλαγής με τα στοιχεία που έχουν οριστεί στο Galaxybackofficeκαι, κατά την επιλογή ενός τέτοιου είδους στο παραστατικό, να εφαρμοστούν οι ορισμένες συνήθεις συνθήκες συναλλαγής, για παράδειγμα, να προταθεί η συνήθης ποσότητα αγοράς από τον πελάτη. Για την ενεργοποίηση αυτής της λειτουργικότητας δεν απαιτείται καμία επιπλέον παραμετροποίηση. 

Λεπτομερής αναφορά εδώ

 • Υποστηρίχθηκε η διαχείριση της πληροφορίας του σκοπού διακίνησης σε καταχώριση παραστατικού.
 • Δόθηκε δυνατότητα διαχείρισης των UserDefinedFieldsτου παραστατικού, τόσο γραμμών όσο και επικεφαλίδας εμπορικού παραστατικού.
 • Εγγραφές εισπράξεων

  • Υλοποιήθηκε δυνατότητα αυτόματης έκδοσης εγγραφής είσπραξης κατά την οριστικοποίηση τιμολογίου με εξόφληση μετρητοίς. Για την ενεργοποίηση αυτής της δυνατότητας δεν απαιτείται καμία επιπλέον παραμετροποίηση στο περιβάλλον του SFA. Αντίθετα, λαμβάνεται υπόψη και αξιοποιείται η ήδη υπάρχουσα στο Galaxybackoffice. Οι δε συνθήκες που ενεργοποιούν την αυτόματη έκδοση εγγραφής είσπραξης είναι ακριβώς ίδιες και στον binaryκαι στον mobileclientτου GalaxyERP.

Λεπτομερής αναφορά εδώ

 • Δραστηριότητες

  • Η λειτουργικότητα των εξοδολογίων είναι πλέον διαθέσιμη και στο περιβάλλον του GalaxymobileSFA. Ο χρήστης του SFAμπορεί να καταχωρίσει ένα νέο εξοδολόγιο, μέσω νέας επιλογής που είναι πλέον διαθέσιμη στο menu“Δραστηριότητες”, δηλώνοντας σε αυτό όλα τα συνήθη στοιχεία και εκτός αυτών και ένα ποσό προκαταβολής. Για τη χρήση αυτής της λειτουργικότητας αρκεί να επιλεγούν προς συγχρονισμό και οι τύποι δραστηριοτήτων της κατηγορίας “Αίτημα εργαζομένου” που είναι πλέον διαθέσιμοι στο περιβάλλον παραμετροποίησης του SFA. 

Λεπτομερής αναφορά εδώ

 • Ρυθμίσεις

  • Δόθηκε δυνατότητα προσδιορισμού, μέσω νέων παραμέτρων συσκευής (στις ρυθμίσεις συναλλαγών), της συμπεριφοράς λειτουργίας και της διαχείρισης σε περίπτωση πολλαπλών μονάδων μέτρησης των ειδών. Μπορεί, για παράδειγμα, να επιλεγεί αν θα εμφανίζεται υπόλοιπο για όλες τις μονάδες μέτρησης ή να προσδιοριστεί κάποια συγκεκριμένη μονάδα μέτρησης ως προτεινόμενη λειτουργίας (για παράδειγμα, για χρήση στις συναλλαγές ή στη διαχείριση υπολοίπων ειδών σε xVanπεριβάλλον).
  • Δόθηκε δυνατότητα προσδιορισμού, μέσω νέας παραμέτρου συσκευής (στις ρυθμίσεις συναλλαγών), της συμπεριφοράς κατά το tapσε μια γραμμή στον browserεπιλογής ειδών σε καταχώριση παραστατικού. Ο χρήστης μπορεί, μέσω αυτής, να επιλέξει αν το tapθα οδηγεί αυτόματα σε πρόταση ποσότητας πώλησης για το είδος της συγκεκριμένης γραμμής ή όχι.
 • Πληροφόρηση & Φόρμες

  • Δόθηκε δυνατότητα εκτύπωσης σε pdfαλλά και αποστολής με emailτων εμπορικών και οικονομικών παραστατικών. Ως φόρμα εκτύπωσης χρησιμοποιείται η εκάστοτε ορισμένη στον αντίστοιχο τύπο παραστατικού στο Galaxybackoffice.
  • Οι εκτυπώσεις και δυναμικές προβολές πελάτη είναι πλέον διαθέσιμες και σε εγγραφή είσπραξης.
  • Δόθηκε η δυνατότητα πλήρους διαμόρφωσης των προτεινόμενων φορμών εκτύπωσης βάσει των ιδιαίτερων απαιτήσεων κάθε εγκατάστασης. Πλέον, είναι εφικτή η μεταβολή ή προσθήκη σταθερών ή μεταβλητών σε κάθε περιοχή της φόρμας εκτύπωσης (header, detail, footer) αντλώντας, παράλληλα, επιπλέον στοιχεία από οποιαδήποτε δομή δεδομένων της εφαρμογής μέσω ερωτημάτων. 

Λεπτομερής αναφορά εδώ

DataTalk

 • Σε σενάριο Data talk για παραστατικά αγορών προστέθηκαν τα πεδία: Αρ. Μητρώου ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ., Μέσο μεταφοράς ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. και Περιγραφή μέσου μεταφοράς ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ.

RF - Αποθήκες

 • Δυνατότητα εκτύπωσης ετικετών από τερματικά Rf. Για τύπους παραστατικών rf με είδος : "Συλλογή παραγγελίας", "Συλλογή", "Εισερχόμενη" και εκτελώντας την ενέργεια εκτύπωση ετικετών παραστατικού η εφαρμογή εκτυπώνει τις σχετικές ετικέτες με αριθμό επαναλήψεων που ορίζεται από το χρήστη.
 • Αυτόματη πρόταση τύπου φορέα κατά τη δημιουργία φορέα όταν αυτός είναι μοναδικός (υπάρχει μόνο μία ορισμένη τιμή τύπου φορέα)
 • Κατά την παραλαβή από άλλη αποθήκη  (ενδοδιακίνηση) και όταν σε αυτήν υπάρχουν περισσότερες της μιας θέσης αποθήκευσης, η εφαρμογή κάνει αυτόματη πρόταση της θέσης του χώρου εξαγωγής (Αντίστοιχη πρόταση με αυτή των εμπορικών παραστατικών αποθήκης).
 • Δυνατότητα διαγραφής επιβεβαιωμένης ποσότητας εντολής.

 

Γενικές βελτιώσεις

 • Προστέθηκαν οι ρυθμίσεις των ενοτήτων Service, RF Αποθήκες και Προσωπικά Δεδομένα στο Σύστημα ασφαλείας.
 • Δυνατότητα επιλογής εγγραφών σε εκτυπώσεις σε φίλτρα. Πλέον παρέχεται η δυνατότητα όταν ο τελεστής μιας μάσκας κωδικού είναι «περιέχει» ή «δεν περιέχει» να επιλέξει ο χρήστης συγκεκριμένες εγγραφές. Μέσω αυτής της λειτουργικότητας μπορούν να ζητηθούν εκτυπώσεις όπως ισοζύγιο πελατών για τους πελάτες με κωδικό χ1, χ45 και χ88 ή για όλους τους πελάτες εκτός αυτών με κωδικό χ1, χ45 και χ88.
 • Υποστηρίζεται πλέον πρωτόκολλο https στα directory services  του παραγωγικού περιβάλλοντος.
 • Στους Χρήστες δόθηκε η δυνατότητα ορισμού φωτογραφίας. Στη συνέχεια η φωτογραφία αυτή εμφανίζεται στο Προφίλ χρήστη.
 • Κατά τη δημιουργία αποθήκης προτείνονται στα στοιχεία διεύθυνσης τα στοιχεία του υποκαταστήματος που ανήκει.
 • Μέσω νέας ενέργειας στην Αποθήκη μπορούν να αντιγράφονται τα στοιχεία διεύθυνσης του υποκαταστήματος για υφιστάμενες εγγραφές.
 • Ορίζονται πλέον δικαιώματα πρόσβασης στους Παρόχους  εγγράφων. Η εφαρμογή τους γίνεται από χρήστη με δικαιώματα Administrator μέσω του πλήκτρου “Δικαιώματα πρόσβασης”. Ο ορισμός γίνεται ανά χρήστη / ρόλο για κάθε πάροχο εγγράφων. Πρακτικά αν κάποιος χρήστης δεν έχει δικαιώματα πρόσβασης δεν θα του εμφανιστούν στο παράθυρο Έγγραφα των οντοτήτων οι αντίστοιχοι πάροχοι.
 • Όταν γίνεται (διπλό) κλικ στη γραμμή η οποία προκύπτει από την επιλογή λίστας Group by this column, γίνεται ανάπτυξη ή σύμπτυξη των πληροφοριών της ομάδας.
 • Παρέχεται πλέον η δυνατότητα word wrap σε cells με μεγάλο κείμενο (ή με δήλωση memo), έχοντας allow auto height.
 • Μπορεί να οριστεί στη μορφοποίηση μιας προβολής η σειρά εμφάνισης των φίλτρων.
 • Λογιστική

  • Υπάρχει πλέον η δυνατότητα εξαγωγής εγγραφών προς εφαρμογές τρίτων όταν αυτές έχουν παραγάγει λογιστικά άρθρα.
  • Στα Οικονομικά στοιχεία λογαριασμού λογιστικής προστέθηκε σελίδα Κινήσεων. Στη νέα σελίδα εμφανίζονται αναλυτικά οι εγγραφές λογιστικών άρθρων για την επιλεγμένη οικονομική χρήση και σετ μεταβλητών και πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα επιλογής οικονομικών περιόδων.
 • Web Shop

  • Έγιναν οι παρακάτω βελτιώσεις στην CalcEntry του Api
   • Δεν είναι υποχρεωτικό να δοθεί μονάδα μέτρησης ποσότητας
   • Υπολογίζονται και οι OnLine εμπορικές πολιτικές.
 • Εξαγωγή δεδομένων

  • Το Σενάριο Εξαγωγή Σύνθετων οριζόμενων εκτυπώσεων πλέον χρονοπρογραμματίζεται. Η δυνατότητα αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αυτόματη δημιουργία αρχείων εξαγωγής.