Βελτιώσεις Galaxy e-books - Patch 36j

Αποτύπωση Κωδικού τύπου χαρακτηρισμού Α.Α.Δ.Ε. (Ε3)

Για να ενημερωθεί ο χρήσης ως προς τους κωδικούς τύπων χαρακτηρισμού ΑΑΔΕ (Ε3) που αφορούν στην υπηρεσία e-books ενσωματώθηκε στα “Στοιχεία εντύπων” των Λογαριασμών λογιστικής και Οικονομικών λογαριασμών το τμήμα “Ορισμοί Ε3”.

Το τμήμα αυτό ενημερώνεται αυτόματα με τους πιθανούς κωδικούς τύπου χαρακτηρισμού της Α.Α.Δ.Ε. χάρη σε ένα μηχανισμό ενημέρωσης με βάση συγκεκριμένους κανόνες υπολογισμού.

Ένας “Ορισμός Ε3” προκύπτει από το συνδυασμό τιμών - του είδους και του τύπου λογαριασμού και, σε ορισμένες περιπτώσεις (π.χ. συναλλαγές εσωτερικού) και του είδους συναλλαγής και της δραστηριότητας συναλλαγής. Στην περίπτωση αυτή προκύπτουν περισσότεροι του ενός Ορισμοί Ε3, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

 

Ενημέρωση κανόνων υπολογισμού τύπων χαρακτηρισμού Α.Α.Δ.Ε. (Ε3) για λογαριασμούς (λογιστικής & οικονομικούς)


Για να ενημερωθούν οι κανόνες υπολογισμού τύπων χαρακτηρισμού Α.Α.Δ.Ε. (Ε3) με τους “Ορισμούς Ε3” (και πάντα με την προϋπόθεση ότι τα στοιχεία των λογαριασμών έχουν συμπληρωθεί κατάλληλα στη σελίδα “Στοιχεία εντύπων”),

  • Καλέστε “Οργάνωση βασικής δομής” και από το υπομενού “Φορολογικά στοιχεία” επιλέξτε “Ορισμοί Ε3”

  • Μόλις εμφανιστεί το παράθυρο “Χαρακτηρισμοί Ε3” πατήστε “Ναι” (για την ενημέρωση των κανόνων στο Galaxy βάσει των οποίων προκύπτουν οι κωδικοί τύπου χαρακτηρισμού Α.Α.Δ.Ε.–Ε3).

  • Στο τέλος της διαδικασίας, θα ειδοποιηθείτε για τον επιτυχή τερματισμό της.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Μπορείτε να εκτελέσετε εκ νέου τη διαδικασία εφόσον υπάρξουν αλλαγές στους κανόνες υπολογισμού.

 

Εμφάνιση Ορισμών Ε3 κατά την καταχώριση νέων λογαριασμών (λογιστικής & οικονομικών)


Προϋπόθεση για την εμφάνιση των “Ορισμών Ε3” σε ένα νεοδημιουργούμενο λογαριασμό είναι να οριστούν οι τιμές των πεδίων (είδος, τύπος λογ/σμού) στη σελίδα “Στοιχεία εντύπων” του λογ/σμού. Η μη τήρηση αυτής της προϋπόθεσης καθιστά αδύνατη την εμφάνιση της πληροφορίας.

 

Προβολές Ε3


Στις λίστες λογαριασμού λογιστικής και οικονομικών εγγραφών ενσωματώθηκαν νέες προβολές Ε3 λογ. Λογιστικής και Ε3 οικ. Λογ/σμών οι οποίες αποτυπώνουν πληροφορίες που αφορούν στα “Στοιχεία εντύπων” καθώς και στα στοιχεία “Ορισμών Ε3” (π.χ. Κωδικός ορισμού Ε3, η ένδειξη στο πεδίο “Ε3 πολλαπλοί ορισμοί” σημαίνει ότι οι ορισμοί Ε3 είναι περισσότεροι του ενός για τους λογαριασμούς της 7ης Ομάδας).

 

Πλήρης αποστολή εγγραφών σε e-books και myDATA για εγκαταστάσεις που δεν διαθέτουν module Λογιστικής ή Εσόδων/ Εξόδων

Εταιρίες με απλογραφική τήρηση βιβλίων, οι οποίες δεν διαθέτουν το module της διαχείρισης Εσόδων – Εξόδων μπορούν να αποστέλλουν εγγραφές  στην υπηρεσία e-Books και κατ’ επέκταση στη υπηρεσία myData μέσω της οικονομικής διαχείρισης. Κατά συνέπεια, παραστατικά αγορών και πωλήσεων μπορούν να παράγουν οικονομικές εγγραφές χρησιμοποιώντας τον μηχανισμό ενημέρωσης οικονομικής διαχείρισης (ενημέρωσης εσόδων/ εξόδων) και στη συνέχεια να αποστέλλονται στην υπηρεσία.

Κατ’ αντιστοιχία εταιρίες με διπλογραφική τήρηση βιβλίων και χωρίς το module γενικής λογιστικής μπορούν να αποστέλλουν εγγραφές στην υπηρεσία e-Books και κατ’ επέκταση στη υπηρεσία myData μέσω της γενικής λογιστικής . Παραστατικά αγορών, πωλήσεων και εξόδων μπορούν να παράγουν λογιστικά άρθρα χρησιμοποιώντας τον μηχανισμό ενημέρωσης λογιστικής  διαχείρισης και στη συνέχεια να αποστέλλονται στην υπηρεσία.

Και για τις δύο περιπτώσεις και εφόσον η εταιρία επιθυμεί την πλήρη υποβολή στην υπηρεσία (με λογιστικούς χαρακτηρισμούς) η ενημέρωση των στοιχείων εντύπων οικονομικών λογαριασμών ή των λογαριασμών λογιστικού σχεδίου είναι απαραίτητη.

Η αποστολή τους στην υπηρεσία e-books είναι προαιρετική αλλά σε κάθε περίπτωση απαιτείται η υπηρεσία e-Books να είναι ενημερωμένη με τους απαραίτητους για την κάθε επιχείρηση λογαριασμούς και τους χαρακτηρισμούς τους.