Ενημέρωση προς λογιστικές εφαρμογές Epsilon και DC | Control

Εισαγωγή

Για την ενημέρωση των λογιστικών εφαρμογών Epsilon και DC, γρήγορα και αξιόπιστα, με κινήσεις που καταχωρίζονται στο “Control”, ενσωματώθηκε στην εφαρμογή νέα διαδικασία “Ενημέρωση Epsilon/DC”.

Η εφαρμογή μέσω κατάλληλης παραμετροποίησης και εκτέλεσης της νέας εργασίας ενημέρωσης δημιουργεί το κατάλληλης γραμμογράφησης αρχείο, προκειμένου να το εισάγει στις λογιστικές εφαρμογές Epsilon/DC.

Το αρχείο δημιουργείται κωδικοποιημένο και μπορεί να αποκωδικοποιηθεί μόνο από την εφαρμογή λογιστικής που θα εισαχθεί.

Που βρίσκεται

Η νέα λειτουργικότητα βρίσκεται ενσωματωμένη στο μενού “Ειδικές εργασίες” (Ενημέρωση Epsilon/DC| Διπλογραφικά |Εξαγωγή Αρχείου).

 

Ανάλυση εργασιών

Πρότυπα Ενημέρωσης Λογιστικών Άρθρων

Για την εξαγωγή των άρθρων χρησιμοποιούνται τα πρότυπα ενημέρωσης λογιστικών άρθρων. Αν δεν υφίστανται, εκτελείται πρώτα το μενού “Εισαγωγή Προτεινόμενων” με το οποίο εισάγονται τα προτεινόμενα πρότυπα ενημέρωσης και οι τύποι λογιστικών άρθρων.

Παραμετροποίηση προτύπου για εξαγωγή προς Epsilon

Στα στοιχεία του “Προτύπου Ενημέρωσης Λογιστικών Άρθρων” καθορίστε τον κωδικό των τύπων λογιστικών άρθρων του προγράμματος προορισμού :

 • Τύπος Κίνησης Epsilon/DC 
 • Τύπος Κίνησης Epsilon/DC Συνδεόμενου Άρθρου

Στα “Στοιχεία γραμμών προτύπου ενημέρωσης” περιλαμβάνονται πλέον οι στήλες :

 • Τρόπος σχηματισμού περιγραφής
 • Είδος
 • Τύπος κίνησης

πληροφορ Πληροφορίες


Ο σχηματισμός των λογαριασμών ισχύει όπως ίσχυε μέχρι στιγμής, προκύπτει δηλαδή από το συνδυασμό των στοιχείων :

 • Ομάδα δεδομένων από την οποία αντλούνται στοιχεία για να σχηματιστεί η αξία κίνησης του λογαριασμού της γραμμής.
 • Τρόπος σχηματισμού λογαριασμού: με τη χρήση του καταλόγου κωδικών σχηματισμού λογαριασμών λογιστικής, δηλώνεται ένας τύπος βάσει του οποίου πραγματοποιείται η εύρεση του λογαριασμού λογιστικού σχεδίου κατά την ενημέρωση των λογιστικών άρθρων.

Υπενθυμίζουμε σχετικά με τα Πρότυπα Ενημέρωσης Λογιστικών Άρθρων

 

Στην περίπτωση που απαιτηθεί και εξαγωγή νέων λογαριασμών, οι περιγραφές αυτών θα εξαχθούν σύμφωνα με την παραμετροποίηση των στηλών “Τρόπος σχηματισμού” και “Είδος”.

 

Τρόποι σχηματισμού Κωδικών λογαριασμού λογιστικής για EPSILON

1. Αν υπάρχει lisence για βιβλία Γ’ κατηγορίας καθώς και προ-εγκαταστημένη παραμετροποίηση προτύπων και λογιστικού σχεδίου, αυτό που θα χρειαστεί να κάνετε είναι να μεταβείτε στο λογιστικό σας σχέδιο και να συμπληρώσετε στους λογαριασμούς που χρησιμοποιούνται, το πεδίο “Κωδικός Epsilon/DC

Με τον τρόπο αυτό δεν απαιτείται να γίνει άλλη ρύθμιση στα πρότυπα ως προς το σχηματισμό των λογαριασμών.  Η διαδικασία εξαγωγής θα φροντίσει να εξάγει αυτόματα τον κωδικό προς την Epsilon.

cid:image004.png@01D7D226.657537D0

2. Αν η παραμετροποίηση για εξαγωγή προς epsilon γίνεται πρώτη φορά και κατά τη διαδικασία εξαγωγής :

 • ΔΕΝ χρειάζεστε εξαγωγή λογαριασμών λογιστικής (με την προϋπόθεση ότι αυτοί υπάρχουν ήδη ανοιγμένοι στην εφαρμογή προορισμού) πρέπει να μεταβείτε σε κάθε αρχείο ξεχωριστά, π.χ. πελατών, προμηθευτών κ.λπ. και να ορίσετε, με δεξί κλικ, στην επιλογή

το τμήμα του κωδικού, σύμφωνα με την παραμετροποίηση των προτύπων σας.

cid:image007.png@01D7D227.62EF81E0

 • Χρειάζεστε εξαγωγή λογαριασμών λογιστικής, πρέπει να συμπληρώσετε και το πεδίο "Κωδικός Epsilon/DC" του λογαριασμού. 

Εναλλακτικά, μπορείτε στη στήλη του τρόπου σχηματισμού να χρησιμοποιήσετε ένα από τα “16” διαθέσιμα συνθετικά και να δηλώσετε αντίστοιχα την περιγραφή του λογαριασμού (τρόπος σχηματισμού περιγραφής λογαριασμού). Πληκτρολογώντας το στοιχείο @CUA02 (όπου CUA αρχείο πελατών, 02 συνθετικό λογιστικής), η εφαρμογή θα ενημερωθεί για την περιγραφή του λογαριασμού (Πελάτες εσωτερικού) από το συνθετικό λογιστικής.

cid:image008.png@01D7D229.A07BD0C0

cid:image009.png@01D7D229.A07BD0C0

Διαφορετικά, μπορείτε στον “Τρόπο Σχηματισμού Περιγραφής Λογαριασμού του προτύπου ενημέρωσης να δηλώσετε το λεκτικό “Πωλήσεις εμπορευμάτων” ώστε ο λογαριασμός λογιστικής π.χ. 70.00 να ενημερωθεί στο πρόγραμμα της Epsilon με αυτή την περιγραφή .

cid:image001.png@01D7D26A.399D5EA0

 

Εξαγωγή αρχείου προς Epsilon/DC - Διπλογραφικά

Για την Εξαγωγή αρχείου προς Epsilon/DC - Διπλογραφικά ,

Προσδιορίστε τα κριτήρια εξαγωγής

 • Αρχείο : Προτείνεται η διαδρομή προορισμού του αρχείου που θα δημιουργηθεί και το όνομα που αυτό θα λάβει
 • Από – Έως ημερομηνία : Το ημερομηνιακό διάστημα των επικείμενων προς εξαγωγή κινήσεων
 • Επιλογή Προτύπων Ενημέρωσης : Επιλέξτε τα πρότυπα ενημέρωσης είτε πατώντας “όλων” είτε επιλέγοντας “του” / “των” για συγκεκριμένα
 • Να γίνει μόνο έλεγχος των κινήσεων προς εξαγωγή για την προβολή των κινήσεων εξαγωγής στην οθόνη σας πριν την εξαγωγή
 • Να συμπεριληφθούν οι κινήσεις που έχουν ήδη ενημερώσει τη Γενική Λογιστική : Αν ενεργοποιηθεί, θα εξαχθούν όλες ανεξαιρέτως οι κινήσεις και όσες έχουν κάνει ενημέρωση λογιστικής
 • Να συμπεριληφθούν οι ακυρωμένες και ακυρωτικές κινήσεις : Αν ενεργοποιηθεί η διαδικασία εξαγωγής θα συμπεριλάβει και τις Ακυρωμένες/Ακυρωτικές κινήσεις
 • Εξάγονται οι λογαριασμοί (λογιστικής) : Αν ενεργοποιηθεί τότε στο αρχείο εξαγωγής θα περιλαμβάνονται και οι λογαριασμοί που μετέχουν στα άρθρα που εξάγονται, έτσι ώστε να δημιουργηθούν στην εφαρμογή προορισμού, αν δεν υπάρχουν.

Το αρχείο εξαγωγής θα περιλαμβάνει και τους συναλλασσόμενους με τα πλήρη στοιχεία τους προκειμένου να δημιουργηθούν στην εφαρμογή προορισμού (εφόσον δεν έχουν ανοιχθεί).

Απαραίτητο στοιχείο για τη σωστή ενημέρωση ενός συναλλασσόμενου είναι και το ΑΦΜ του που πρέπει να είναι συμπληρωμένο. Στην περίπτωση που υπάρχουν συναλλασσόμενοι με ασυμπλήρωτο ΑΦΜ ή λανθασμένο, προτείνεται  κατά την εισαγωγή στην εφαρμογή Epsilon και συγκεκριμένα στη σελίδα Συναλλασσόμενοι του FastImport  η ενεργοποίηση της παραμέτρου "Ενημέρωση του πεδίου Α.Φ.Μ. (00000000) εφόσον το Α.Φ.Μ. είναι λάθος".

 • Διαχωριστικό Epsilon/DC : Αν η μορφή κωδικών λογαριασμών που ήδη χρησιμοποιείτε συμπίπτει με αυτήν της εφαρμογής προορισμού αλλά διαφέρει ως προς το διαχωριστικό, μπορείτε συμπληρώνοντας το πεδίο “Διαχωριστικό Epsilon/DC” να αποφύγετε οποιαδήποτε αλλαγή στην παραμετροποίηση. Διότι η εφαρμογή κατά την εξαγωγή αντικαθιστά το χαρακτήρα (με την προϋπόθεση ότι είναι ήδη παραμετροποιημένη η εταιρία ως προς τα συνθετικά)

cid:image002.png@01D7D23F.C1F9DFB0

Ενεργοποιώντας το πλήκτρο “Οk” στην οθόνη κριτηρίων εξαγωγής αρχείου παράγεται το αρχείο, στην προκαθορισμένη διαδρομή προορισμού. Tο αρχείο έχει συγκεκριμένη γραμμογράφηση ώστε οι πληροφορίες που διαδιβάζει να μπορούν να ερμηνευτούν από το πρόγραμμα της Epsilon.

 

Εισάγετε το εξαγόμενο αρχείο στην Epsilon

Επιλέξετε το εξαγόμενο αρχείο (που η διαδικασία δημιούργησε) και εισάγετέ το μέσω σχετικής εργασίας στο πρόγραμμα της EpsilonNET .

 

Επισημάνσεις

Διπλογραφικά βιβλία (άρθρα Γενικής λογιστικής)

 • Οι κωδικοί λογαριασμών που κινούνται στα λογιστικά άρθρα που αποστέλλονται στις λογιστικές εφαρμογές Epsilon πρέπει να είναι ίδιοι με τους κωδικούς λογαριασμών που υπάρχουν στην εφαρμογή προορισμού, αλλιώς δεν θα γίνει η ενημέρωσή τους.
 • Οι κωδικοί των Τύπων άρθρων που θα χρησιμοποιηθούν στις εγγραφές Λογιστικής πρέπει να συμφωνούν απόλυτα με το “Είδος κίνησης” της εφαρμογής προορισμού.
   

11

Συμψηφιστική για Τακτοποιητικές εγγραφές

12

Αγορών – Εξόδων για Παραστατικά Αγοράς και Εξόδων

13

Πωλήσεων για Παραστατικά Πωλήσεων και Εσόδων

14

Ταμειακή για Εισπράξεις, Πληρωμές και Εμβάσματα