Εξαγωγή λογιστικών εγγραφών προς Epsilon Λογιστική Διαχείριση| Business/Solution ERP - Ορίζοντες

Εισαγωγή

Απευθύνεται σε εγκαταστάσεις που έχουν επιλέξει για την παρακολούθηση των βιβλίων τους ξεχωριστή εφαρμογή την οποία ενημερώνουν διαβιβάζοντας αρχεία με κινήσεις που καταχωρίζονται στο Business/Solution ERP - Ορίζοντες

Η νέα διαδικασία :

  • ανιχνεύει την κατηγορία βιβλίων (διπλογραφικά ή απλογραφικά),
  • δημιουργεί το κατάλληλης γραμμογράφησης αρχείο προκειμένου να το εισάγει στην εφαρμογή Λογιστικής Epsilon Hyper

Το αρχείο δημιουργείται κωδικοποιημένο και μπορεί να αποκωδικοποιηθεί μόνο από τις αντίστοιχες εφαρμογές που θα εισαχθεί.

Ανάλυση εργασιών

Ανάλογα με την κατηγορία βιβλίων της εταιρίας του Business, γίνεται ενεργή η αντίστοιχη  επιλογή στο μενού “Περιοδικές Εργασίες”:

cid:image001.png@01D7B6DD.D0A6F7F0

Εκτελώντας την ενέργεια σε εταιρία με Απλογραφικά Βιβλία εμφανίζεται ο διάλογος:

cid:image003.png@01D7B6DF.7268EC00

Κατ’ αντιστοιχία σε εταιρία με Διπλογραφικά Βιβλία, ο διάλογος:

cid:image004.png@01D7B6E1.A9A5A120

Ανάλογα με την Κατηγορία Βιβλίων της Εταιρίας, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει την εξαγωγή:

  • Κινήσεων Αγορών και Πωλήσεων (Κατηγορία Βιβλίων Β’ - Απλογραφικά)
  • Κινήσεων Αγορών, Πωλήσεων, Χρηματοοικονομικών Πελατών,  Χρηματοοικονομικών Προμηθευτών, Λοιπών Χ/Π Πελατών, Λοιπών Χ/Π  Προμηθευτών (Κατηγορία Βιβλίων Γ’ - Διπλογραφικά)

Επιπλέον, μπορεί να επιλέξει αν θα εξαχθούν οι Ακυρωμένες/Ακυρωτικές κινήσεις (επιλογή “Μεταβίβαση Ακυρωμένων/Ακυρωτικών”) και αν θα εξαχθούν και οι κινήσεις που ήδη έχουν κάνει Ενημέρωση Λογιστικής (επιλογή Μεταβίβαση και των ήδη ενημερωμένων – Μόνο στις εταιρίας με βιβλία Β’ Κατηγορίας).

Στα πεδία “Από Ημ’νία’ και ‘Έως Ημ/νία” ο χρήστης ορίζει το ημερολογιακό διάστημα των κινήσεων που θα εξαχθούν. To προτεινόμενο από την εφαρμογή διάστημα είναι ο τρέχων μήνας.

Η αποθήκευση του αρχείου γίνεται με το κουμπί δίπλα στο πεδίο “Περιοχή” σε περιοχή του δίσκου που επιλέγει ο χρήστης, και η επέκταση του αρχείου θα πρέπει να είναι .LD.

cid:image002.png@01D7B6E2.03FB8B80

Με το πλήκτρο “Συνέχεια” εκτελείται η διαδικασία και δημιουργείται το κωδικοποιημένο αρχείο  με επέκταση  .LD που έχει επιλέξει ο χρήστης.

Σε εγκαταστάσεις με Βιβλία Β’ Κατηγορίας (Απλογραφικά) κατά την εκτέλεση της διαδικασίας ενημερώνεται το flag Ενημέρωση λογιστικής των παρ/κών που έχουν επιλεγεί προς εξαγωγή.

Το παραγόμενο αρχείο μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί από την εφαρμογή της Epsilon ώστε να εισαχθούν σε αυτή οι λογιστικές εγγραφές του Business/Solution ERP - Οριζόντων.

Παραμετροποίηση του  Business πριν την εξαγωγή


  • Σε εγκαταστάσεις με Βιβλία Β’ Κατηγορίας (Απλογραφικά) θα πρέπει να έχει γίνει παραμετροποίηση της Ενημέρωσης Λογιστικής (Παραμετροποίηση| Οργάνωση Λειτουργίας| Ενημέρωση λογιστικής| Κύκλωμα παραστατικών/ Συναλλασσόμενοι):

cid:image005.png@01D7B6E6.6537FBA0

  • Σε εγκαταστάσεις με Βιβλία Γ’ Κατηγορίας (Διπλογραφικά) πριν εκτελεστεί η διαδικασία θα πρέπει να έχει γίνει Ενημέρωση λογιστικής των υποστηριζόμενων από την διαδικασία κινήσεων. Επίσης θα πρέπει να έχει παραμετροποιηθεί στις  Σειρές παρ/κων το πεδίο “Τύπος εγγραφών” που θα χρησιμοποιηθεί στις εγγραφές Λογιστικής ώστε να συμφωνεί απόλυτα με το “Είδος κίνησης” της εφαρμογής προορισμού (π.χ. 12 για Αγορές – Έξοδα και 13 για Πωλήσεις), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

                MTYPE

MDSC

TRNSTYPE

TMPRE

ISKEPYO

KIND

NOTES

11

Συμψηφιστική

0

NULL

0

0

 

12

Αγορών – Εξόδων

0

NULL

2

2

 

13

Πωλήσεων

0

NULL

1

1

 

14

Ταμειακή

0

NULL

0

0

 

15

Κλεισίματος ΝΑΙ Ισοζύγιο

0

NULL

0

0

Συμψηφιστική που χρησιμοποιείται για την καταχώριση κινήσεων πριν το κλείσιμο

16

Κλεισίματος ΟΧΙ Ισοζύγιο

1

NULL

0

0

Εγγραφή κλεισίματος που χρησιμοποιείται για την καταχώρηση των άρθρων κλεισίματος

17

Ισολογισμού

2

NULL

0

0

 

18

Κλεισίματος ΟΧΙ Ισοζύγιο

1

NULL

0

0

Χρησιμοποιείται για την καταχώρηση της απογραφής λήξης και του επιμερισμού των Εξόδων

22

Αγορών - Εξόδων - Ταμειακή

0

14

2

2

 

23

Πωλήσεων - Ταμειακή

0

14

1

1

 

cid:image006.png@01D7B6E7.487DE5F0

  • Σε εγκαταστάσεις με Βιβλία είτε Β’ είτε Γ’ κατηγορίας οι κωδικοί Λογαριασμών που θα εξάγονται θα πρέπει να αντιστοιχούν σε Λογαριασμούς που κινούνται και να έχουν τη μορφή που έχουν οι Λογαριασμοί της εφαρμογής της Epsilon.