Ενημέρωση προς λογιστικές εφαρμογές Epsilon και DC (απλογραφικά) |Control

Εισαγωγή

Η εφαρμογή μέσω κατάλληλης παραμετροποίησης και εκτέλεσης της εργασίας Ενημέρωση Epsilon/DC |Απλογραφικά δημιουργεί το κατάλληλης γραμμογράφησης αρχείο, προκειμένου να το εισάγει στις λογιστικές εφαρμογές Epsilon/DC.

Το αρχείο δημιουργείται κωδικοποιημένο και μπορεί να αποκωδικοποιηθεί μόνο από την εφαρμογή λογιστικής που θα εισαχθεί.

Που βρίσκεται

Η νέα εργασία βρίσκεται στο μενού “Ειδικές εργασίες” (Ενημέρωση Epsilon/DC| Απλογραφικά).

Παραμετροποίηση

Λογαριασμοί πελατών/προμηθευτών – χρεωστών/πιστωτών

Στα στοιχεία των λογαριασμών πελατών / προμηθευτών - χρεωστών / πιστωτών συμπληρώστε κατάλληλα το πεδίο “Κωδικός Epsilon/DC”.

A picture containing text</p>
<p>Description automatically generated

Λογαριασμοί εσόδων/εξόδων/φόρων

Κατ’ αντιστοιχία στα στοιχεία των λογαριασμών εσόδων, εξόδων, φόρων συμπληρώστε το πεδίο “Κωδικός Epsilon/DC”.

A picture containing diagram</p>
<p>Description automatically generated

σημείωσηΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αν οι λογαριασμοί εσόδων, εξόδων, φόρων ακολουθούν, ως προς τους βαθμούς, την ίδια μορφή με τη λογιστική εφαρμογή με διαφορετικό μόνο χαρακτήρα διαχωρισμού, μπορείτε να ορίσετε μόνο το διαχωριστικό Epsilon/ DC στις παραμέτρους διαχείριση εσόδων - εξόδων, όπως φαίνεται στην εικόνα που ακολουθεί. 

Η εφαρμογή θα αντικαταστήσει κατάλληλα το χαρακτήρα κατά την εξαγωγή του αρχείου.

Timeline</p>
<p>Description automatically generated with medium confidence

Τύποι εγγραφών Εσόδων/Εξόδων

Στα στοιχεία των τύπων εγγραφών εσόδων καθορίστε ποιοι τύποι θα συμμετέχουν στην ενημέρωση .

Εξαγωγή αρχείου προς Epsilon/DC

Για την Εξαγωγή αρχείου προς Epsilon/DC - Απλογραφικά ,

Προσδιορίστε τα κριτήρια εξαγωγής

  • Επιλογή Αρχείου : Προτείνεται η διαδρομή προορισμού του αρχείου που θα δημιουργηθεί και το όνομά του
  • Από – Έως ημερομηνία : Το ημερομηνιακό διάστημα των κινήσεων προς εξαγωγή
  • Να συμπεριληφθούν οι κινήσεις που έχουν ενημερώσει Έσοδα - Έξοδα : Αν ενεργοποιηθεί, θα εξαχθούν και όσες κινήσεις έχουν ενημερώσει Έσοδα - Έξοδα
  • Να συμπεριληφθούν οι ακυρωμένες και ακυρωτικές κινήσεις : Αν ενεργοποιηθεί η διαδικασία εξαγωγής θα συμπεριλάβει και τις Ακυρωμένες/Ακυρωτικές κινήσεις
  • Διαχωριστικό Epsilon/DC : Αν η μορφή κωδικών λογαριασμών που ήδη χρησιμοποιείτε συμπίπτει με αυτήν της εφαρμογής προορισμού αλλά διαφέρει ως προς το διαχωριστικό, μπορείτε συμπληρώνοντας το πεδίο “Διαχωριστικό Epsilon/DC” να αποφύγετε οποιαδήποτε αλλαγή στην παραμετροποίηση. Διότι η εφαρμογή κατά την εξαγωγή αντικαθιστά το χαρακτήρα (με την προϋπόθεση ότι είναι ήδη παραμετροποιημένη η εταιρία ως προς τα συνθετικά)

Ενεργοποιώντας το πλήκτρο “Οk” στην οθόνη κριτηρίων εξαγωγής αρχείου παράγεται το αρχείο, στην προκαθορισμένη διαδρομή προορισμού.

Graphical user interface, application, email</p>
<p>Description automatically generated

Σημείωση :  Προτείνουμε πριν την εισαγωγή του αρχείου να ελέγξετε ότι έχουν καταχωριστεί οι λογαριασμοί που συμμετέχουν στην ενημέρωση.

 

Εισάγετε το εξαγόμενο αρχείο στην Epsilon

Επιλέξετε το εξαγόμενο αρχείο (που η διαδικασία δημιούργησε) και εισάγετέ το μέσω σχετικής εργασίας στο πρόγραμμα της EpsilonNET .