Ηλεκτρονικά Βιβλία - Eurofasma Εμπ. Διαχείριση DOS - Έκδοση 9.82

Η έκδοση 9.82 περιλαμβάνει :

Νέα λειτουργικότητα

 

 

Ροή εργασιών

Παράμετροι εφαρμογής

 • Παράμετροι Ηλεκτρονικών Βιβλίων
  • 1: Πωλήσεις – Κωδικοί Παραστατικών Ηλ. Βιβλίων
  • 2: Αγορές – Κωδικοί Παραστατικών Ηλ. Βιβλίων
  • 3: Πωλήσεις – Προτεινόμενος Σκοπός Διακίνησης
  • 4: Αγορές – Προτεινόμενος Σκοπός Διακίνησης
  • 5: Κωδικοί Εξαίρεσης ΦΠΑ Ηλ. Βιβλίων
  • 6: Τρόποι Πληρωμής Πελατών – Κωδικοί Ηλ. Βιβλίων
  • 7: Τρόποι Πληρωμής Προμηθευτών – Κωδικοί Ηλ. Βιβλίων
  • 8: Μονάδες Μέτρησης - Κωδικοί Ηλ. Βιβλίων
 • Παραμετροποίηση Είδους
 • Κινήσεις

 

Αναλυτική περιγραφή

Παραμετροποίηση εφαρμογής

Για να είναι δυνατή η αποστολή των στοιχείων των συναλλαγών στην ΑΑΔΕ, έχουν τυποποιηθεί βασικές έννοιες των συναλλαγών τύποι παραστατικών, τρόποι πληρωμής, σκοποί διακίνησης, μονάδες μέτρησης κ.λπ.

Συγκεκριμένα,

Πωλήσεις/Αγορές – Κωδικοί Παραστατικών Ηλ. Βιβλίων

Βοηθητικά -> Εργασίες Παραμέτρων -> Παράμετροι Ηλεκτρονικών Βιβλίων

Μεταβείτε στις “Εργασίες παραμέτρων” και ενεργοποιήστε το νέο μενού 13. “Παράμετροι Ηλεκτρονικών Βιβλίων”

Επιλέξτε “Πωλήσεις ή Αγορές – Κωδικοί Παραστατικών Ηλ. Βιβλίων”

cid:image002.png@01D5E8B9.0D7F0680

Στην οθόνη “Αντιστοίχιση” Κωδικών Ηλεκτρονικών Βιβλίων” επιλέξτε τον επιθυμητό τύπο και πατήστε το πλήκτρο “F7”.

cid:image003.png@01D5E8B9.0D7F0680

Το πάτημά του θα σας οδηγήσει κατευθείαν στον πίνακα “Επιλογή Κωδικού Ηλεκτρ. Βιβλίων” ο οποίος περιέχει συγκεντρωμένα τα είδη παραστατικών κατά ΑΑΔΕ.

Επιλέξτε τον επιθυμητό κωδικό ηλεκτρονικών βιβλίων για να τον αντιστοιχίσετε με τον επιλεγμένο τύπο παραστατικών (πωλήσεων/αγορών) της εφαρμογής.

cid:image001.png@01D5ED6A.032EC250

“F6” προσδιορίστε τον τρόπο συμμετοχής των παραστατικών στη διαδικασία ενημέρωσης των ηλεκτρονικών βιβλίων. 

Οι επιλογές έχουν ως εξής:

 • Δεν συμμετέχει
 • Εξάγονται μόνο στοιχεία παραστατικού
 • Εξάγονται στοιχεία παραστατικού και χαρακτηρισμών από το παραστατικό
 • Εξάγονται στοιχεία παραστατικού και χαρακτηρισμών από τη λογιστική

Προσοχή, η επιλογή είναι κοινή για όλους τους τύπους .

cid:image004.png@01D5ED6E.22DEF440

Πωλήσεις/Αγορές – Προτεινόμενος Σκοπός Διακίνησης

Ο σκοπός διακίνησης είναι απαιτητός σε συναλλαγές που αφορούν σε διακινήσεις. Απαραίτητα στον πίνακα “41” συσχετίστε τους σκοπούς διακίνησης της Εφαρμογής με τους σκοπούς διακίνησης Ηλεκτρονικών Βιβλίων.

cid:image005.png@01D5E8B9.0D7F0680

cid:image002.png@01D5ED6D.361212F0

Κωδικοί Εξαίρεσης ΦΠΑ Ηλ. Βιβλίων

Για την ανάγκη δήλωσης εξαίρεσης ΦΠΑ, όσων ειδών απαλλάσσονται του ΦΠΑ, η εφαρμογή ενσωματώνει στον πίνακα “Αιτιολογίες Απαλλαγής Φ.Π.Α.”, (που περιέχει τις διατάξεις βάσει των οποίων μια συναλλαγή απαλλάσσεται του ΦΠΑ), μια νέα στήλη “Κωδικός Ηλ. Βιβλίων” ώστε να αντιστοιχίσετε τις αιτίες απαλλαγής ΦΠΑ της εφαρμογής με τις αιτίες απαλλαγής ΦΠΑ ηλεκτρονικών βιβλίων.

cid:image007.png@01D5E8B9.0D7F0680

cid:image008.png@01D5E8B9.5DF097A0

Τρόποι Πληρωμής Πελατών/Προμηθευτών - Κωδικοί Ηλ. Βιβλίων

Για κάθε συναλλαγή που συμμετέχει στα ηλεκτρονικά βιβλία, χρειάζεται να αναφέρεται και ο τρόπος πληρωμής. Για το σκοπό αυτό προστέθηκε η στήλη “Κωδικός Ηλ. Βιβλίων” με τους αποδεκτούς τρόπους πληρωμής πελατών/προμηθευτών από την ΑΑΔΕ για την αντιστοίχισή τους με τους τρόπους πληρωμής της “Εφαρμογής”.

cid:image009.png@01D5E8B9.5DF097A0

cid:image010.png@01D5E8B9.5DF097A0

Μονάδες Μέτρησης – Κωδικοί Ηλ. Βιβλίων

Για συναλλαγές που αφορούν σε διακινήσεις χρειάζεται να γίνει ανάλυση των ειδών που συμμετέχουν στη συναλλαγή ανά μονάδα μέτρησης. Στον πίνακα των μονάδων μέτρησης προστέθηκε η στήλη “Κωδικός Ηλ. Βιβλίων” ώστε να αντιστοιχίσετε όλες οι μονάδες που χρησιμοποιούνται από την εταιρία με μια από τις μονάδες της ΑΑΔΕ (Τεμάχια, Κιλά, Λίτρα).

cid:image011.png@01D5E8B9.5DF097A0

cid:image012.png@01D5E8B9.5DF097A0

Είδη

Χαρακτηρισμός Συναλλαγών Ηλεκτρονικών Βιβλίων στα στοιχεία είδους

Στο πεδίο “Χαρακτ. Ηλεκτρ. Βιβλίων” της σελίδας “2” των στοιχείων είδους, δηλώστε το χαρακτηρισμό συναλλαγών ηλεκτρονικών βιβλίων π.χ. 101 Έσοδα από Πώληση Εμπορευμάτων. Οι χαρακτηρισμοί, αντλούνται από τον Πίνακα: Επιλογή Χαρακτηρισμού Ηλ. Βιβλίων (με F7 επί των πεδίων “Κωδικοί Εσόδων”/”Εξόδων”).

cid:image013.png@01D5E8B9.B5406DF0

cid:image003.png@01D5ED6D.83FD4750

cid:image001.png@01D5EE21.F85466B0

Κινήσεις

Σε καταχώριση παραστατικών πωλήσεων/αγορών με την επιλογή του τύπου, η εφαρμογή θα ενημερώσει αυτόματα τα “Στοιχεία Ηλεκτρονικών Βιβλίων” σύμφωνα με την παραμετροποίηση του τύπου.

Παραστατικά πωλήσεων

cid:image016.png@01D5E8BA.1A33C860

cid:image017.png@01D5E8BA.1A33C860

Παραστατικά αγορών

Στα παραστατικά αγορών είναι διαθέσιμο το πεδίο Αυτοτιμολόγησηγια τις περιπτώσεις έκδοσης παραστατικών από τον λήπτη.

cid:image019.png@01D5E8BA.1A33C860