Ενημέρωση Epsilon Hyper/Extra - Διπλογραφικά | Manager - Eurofasma Next

Ενημέρωση Epsilon Hyper/Extra (Διπλογραφικά)

Εισαγωγή

Η εφαρμογή μέσω κατάλληλης παραμετροποίησης και εκτέλεσης της εργασίας Epsilon Λογιστική |Διπλογραφικά Βιβλία δημιουργεί το κατάλληλης γραμμογράφησης αρχείο, προκειμένου να το εισάγει στις λογιστικές εφαρμογές Epsilon Extra, Hyper.

Που βρίσκεται

Η νέα λειτουργικότητα “ Epsilon Λογιστική” βρίσκεται ενσωματωμένη στο μενού Λοιπά| Ενημερώσεις Λοιπών εφαρμογών

Graphical user interface, application, Word</p>
<p>Description automatically generated

Παραμετροποίηση

1. Άρθρα σύνδεσης


Στα άρθρα σύνδεσης καταχωρίστε το σύνολο των άρθρων που θα χρειαστείτε σύμφωνα με τις κατηγορίες παραστατικών πωλήσεων, αγορών, εισπράξεων και πληρωμών που διαχειρίζεστε.

Συνεχίστε ορίζοντας τον κωδικό άρθρου σύνδεσης στους γενικούς πίνακες “31” και “41” των τύπων παραστατικών αγορών/πωλήσεων αντίστοιχα και 11 τύπων παραστατικών κινήσεων λογαριασμών.

Graphical user interface, application</p>
<p>Description automatically generated

Αναλυτικά :

Καλέστε από Λοιπά | Ενημερώσεις Λοιπών εφαρμογών | Epsilon Λογιστική | Διπλογραφικά Βιβλία την επιλογή Άρθρα σύνδεσης και από εκεί, νέα εγγραφή

Συμπληρώστε (στην οθόνη που εμφανίζεται) τον “Κωδικό” και την “Περιγραφή”

Δηλώστε στο “Είδος εγγραφής τον κωδικό λογιστικού άρθρου

Σημείωση : αντλήστε τη συγκεκριμένη πληροφορία από την εφαρμογή Epsilon Hyper/ Extra και ενημερώστε κατάλληλα το άρθρο σύνδεσης.

Στη σελίδα “Λογαριασμοί από επικεφαλίδα Παραστατικού” και συγκεκριμένα στο πεδίο Λογαριασμός καθορίστε τον τρόπο σχηματισμού των λογαριασμών λογιστικού σχεδίου, μέσω των διαθέσιμων από την εφαρμογή προθεμάτων, που αφορούν στην επικεφαλίδα των παραστατικών, π.χ. λογαριασμοί πελατών, προμηθευτών.

Graphical user interface, text, application</p>
<p>Description automatically generated

Στη σελίδα “Λογαριασμοί από γραμμές Παραστατικού” και συγκεκριμένα στο πεδίο “Λογαριασμός” καθορίστε τον τρόπο σχηματισμού των λογαριασμών λογιστικού σχεδίου, μέσω των διαθέσιμων από την εφαρμογή προθεμάτων, που αφορούν στις γραμμές των παραστατικών, π.χ. είδη, υπηρεσίες κ.λπ. .

Table</p>
<p>Description automatically generated

Στα πεδία Χρέωση/ Πίστωση και “Είδος ποσού (και των δύο σελίδων), καθορίστε για κάθε γραμμή άρθρου την αξία που αφορά και αν θα χρεωθεί ή θα πιστωθεί, π.χ. για το λογαριασμό 70-00-*** ότι θα καταχωριστεί η καθαρή αξία στη στήλη της πίστωσης.

Graphical user interface, table</p>
<p>Description automatically generated

Πρόσθετη βοήθεια μπορείτε να λάβετε μέσω του πλήκτρου . Ενεργοποιώντας το, εμφανίζεται πίνακας με όλα τα διαθέσιμα προθέματα από την εφαρμογή.

Graphical user interface, text, application</p>
<p>Description automatically generated

Στην πρώτη σελίδα ενημερώνεστε για τα διαθέσιμα προθέματα, ενώ στην επόμενη (πατώντας Ναι) μπορείτε να δείτε όλους τους δυνατούς τρόπους σχηματισμού ενός λογαριασμού, πχ. πχ. @01 , 30-00-@01 κ.λπ. .

Graphical user interface, text, application</p>
<p>Description automatically generated

Παράδειγμα παραμετροποίησης προθέματος


Έστω ότι θέλετε να σχηματίσετε το λογαριασμό λογιστικής “30-00-00-0000” που αφορά σε λογαριασμό Πελάτη.

Στο πεδίο “Λογαριασμός” του άρθρου σύνδεσης δηλώστε το @01 και στα στοιχεία εγγραφής του λογαριασμού Πελάτη πληκτρολογήστε στο σχετικό πεδίο την τιμή “30-00-00-0000” .

Graphical user interface, application</p>
<p>Description automatically generated

Εναλλακτικοί τρόποι σχηματισμού λογαριασμών

Παράδειγμα με χρήση διαφορετικών προθεμάτων


Έστω ότι ο λογαριασμός πελάτη ανήκει στην κατηγορία “Πελάτες Εσωτερικού”, στην κατηγορία πελάτη έχετε δηλώσει  και στο λογαριασμό πελάτη  .

Ορίζοντας στο άρθρο σύνδεσης το @10-@01, θα σχηματίσει το λογαριασμό 30-00-00-0000.

 

Παράδειγμα με χρήση μέρους προθεμάτων (χρήση του #)


Έστω ότι το “Είδος Α” ανήκει στην κατηγορία “Εμπορεύματα”, στην κατηγορία είδους έχετε ορίσει  ώστε από την τιμή “7020” να διαβάσει από τη θέση “1” και για “2” χαρακτήρες, για το λογαριασμό λογιστικής πωλήσεων εμπορευμάτων το “70”,

στην εγγραφή είδους το Graphical user interface</p>
<p>Description automatically generated with medium confidence και στην κατηγορία ΦΠΑ το . Ορίζοντας στο άρθρο σύνδεσης την παραμετροποίηση #090102-@08-@03, θα σχηματίσει το λογαριασμό 70-00-00-0024.

 

Τέλος, από το μενού Γενική παραμετροποίηση | Γενικοί πίνακες, στους πίνακες “31” - Τύποι Παραστατικών Αγορών και “41” - Τύποι Παραστατικών Πωλήσεων και “11” - Παραστατικά Κινήσεων Λογαριασμών, αντιστοιχίστε για κάθε τύπο παραστατικού το άρθρο σύνδεσης, ορίζοντας τον κωδικό σύνδεσης του άρθρου στη στήλη Άρθρο Διπλογ. Βιβλίων Epsilon.

Graphical user interface, application, table</p>
<p>Description automatically generated

Application, table</p>
<p>Description automatically generated

Graphical user interface, application</p>
<p>Description automatically generated

σημείωσηΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ειδικά για τα άρθρα σύνδεσης που αφορούν σε Εισπράξεις / Πληρωμές, η παραμετροποιηση των προθεμάτων για τη δημιουργία των λογαριασμών λογιστικής πρέπει να γίνει μόνο στη σελίδα “Λογαριασμοί από επικεφαλίδα Παραστατικού” (καθώς οι κινήσεις αυτές δεν έχουν γραμμές αλλά μόνο επικεφαλίδα).

Στην εικόνα που ακολουθεί φαίνεται σχετικό παράδειγμα .

Table</p>
<p>Description automatically generated

2. Παραμετροποίηση προθεμάτων


Για το σχηματισμό των λογαριασμών λογιστικού σχεδίου μέσω της διαχείρισης προθεμάτων, η εφαρμογή σας δίνει τη δυνατότητα ορισμού κωδικών λογιστικού σχεδίου στα παρακάτω αρχεία.

Αρχεία |Αποθήκη| σελίδα “Λογιστικά Χαρακτηριστικά”

Graphical user interface, application, Word</p>
<p>Description automatically generated

Graphical user interface, text, application</p>
<p>Description automatically generated

Αρχεία | Λογαριασμοί | Πελάτες/Προμηθευτές| σελίδα “Γενικά Στοιχεία Πελάτη / Προμηθευτή”Graphical user interface, application</p>
<p>Description automatically generated

Graphical user interface, application</p>
<p>Description automatically generated

Graphical user interface, text</p>
<p>Description automatically generated

Παραμετροποίηση Εταιρίας | Υποκαταστήματα και Αποθήκες

Υποκατάστημα

Graphical user interface, text, application</p>
<p>Description automatically generated

Αποθήκες

Graphical user interface, text, application, Word</p>
<p>Description automatically generated

Graphical user interface</p>
<p>Description automatically generated with medium confidence

Εκτός των αρχείων, μπορείτε να ορίσετε προθέματα και στους κάτωθι πίνακες, στη διαδρομή Γενική παραμετροποίηση|Γενικοί Πίνακες, στις στήλες που “φέρουν” αντίστοιχα την περιγραφή “Λογαριασμός Epsilon Λογιστικής.

1 - Κατηγορίες Φ.Π.Α.

16 - Κατηγορίες Πελατών/Προμηθευτών

Table</p>
<p>Description automatically generated

25 - Κατηγορίες Ειδών Αποθήκης

Table</p>
<p>Description automatically generated

Μαζικές ενημερώσεις αρχείων

Ειδικά για τα αρχεία Αποθήκης, Πελατών και Προμηθευτών, η δυνατότητα της μαζικής ενημέρωσης προθεμάτων είναι διαθέσιμη μέσω της ενέργειας “Μαζική μεταβολή” με την ενεργοποίηση του πλήκτρου (στο toolbar του browser των οντοτήτων Αποθήκης, Πελατών και Προμηθευτών)

Παράδειγμα μαζικής ενημέρωσης Αρχείου αποθήκης


Στη λίστα εγγραφών αποθήκης, επιλέξτε τις προς ενημέρωση εγγραφές και

Application</p>
<p>Description automatically generated with medium confidence

πατήστε το πλήκτρο της μαζικής μεταβολής

Graphical user interface, text, application</p>
<p>Description automatically generated

Στην οθόνη που ανοίγει,

Μετακινηθείτε στη διαθέσιμη λίστα πεδίων (αριστερό τμήμα)

Πατήστε στις επιλογές που αφορούν στα πεδία ενημέρωσης λογιστικής Epsilon

Μεταφέρετε τα επιλεγμένα, με τη χρήση του , στο πλαίσιο “Πεδία προς ενημέρωση”

Στη συνέχεια, πατήστε στη σελίδα “Τιμές Πεδίων”, δηλώστε τις επιθυμητές τιμές και πατήστε το πλήκτρο “Ενημέρωση”

Graphical user interface, text, application, email</p>
<p>Description automatically generated

Εξαγωγή αρχείου ενημέρωσης

Για τη δημιουργία του αρχείου ενημέρωσης καλείτε από τη διαδρομή Για τη δημιουργία του αρχείου ενημέρωσης καλέστε Λοιπά | Ενημερώσεις Λοιπών εφαρμογών | Epsilon Λογιστική | Διπλογραφικά Βιβλία | “Εξαγωγή αρχείου ενημέρωσης”

Η διαδικασία εκτελείται μέσω διαδοχικών οθονών (τύπου Wizard)

1η Οθόνη

Στην πρώτη οθόνη της διαδικασίας δεν χρειάζεται να κάνετε καμιά ρύθμιση . Πατήστε “Επόμενη”

2η Οθόνη

Στη δεύτερη οθόνη καθορίστε τα κριτήρια ανεύρεσης εγγραφών προς ενημέρωση

  • Από – Έως ημερομηνία : Το ημερομηνιακό διάστημα των κινήσεων προς εξαγωγή
  • Όνομα Αρχείου : Προτείνεται η διαδρομή προορισμού του αρχείου που θα δημιουργηθεί και το όνομά του
  • Να συμπεριληφθούν ακυρωμένες και ακυρωτικές κινήσεις : Αν ενεργοποιηθεί, η διαδικασία εξαγωγής θα συμπεριλάβει και αυτές
  • Να συμπεριληφθούν παραστατικά που έχουν ήδη αποσταλεί : Αν ενεργοποιηθεί, θα εξαχθούν και όσες κινήσεις έχουν ήδη αποσταλεί

Ενεργοποιώντας το πλήκτρο “Εκτέλεση” στην οθόνη κριτηρίων εξαγωγής αρχείου παράγεται το αρχείο, μορφής ***.XML, στην προκαθορισμένη διαδρομή προορισμού.

Graphical user interface, application</p>
<p>Description automatically generated

Προσοχή, φροντίστε ώστε οι λογαριασμοί λογιστικού σχεδίου που συμμετέχουν στο αρχείο, να έχουν ήδη καταχωριστεί στην εφαρμογή Hyper/ Extra, για την ορθή ολοκλήρωση της εισαγωγής του αρχείου.

Εισάγετε το εξαγόμενο αρχείο στην Epsilon

Επιλέξετε το εξαγόμενο αρχείο (που η διαδικασία δημιούργησε) και εισάγετέ το μέσω σχετικής εργασίας στο πρόγραμμα της EpsilonNET .