Ενημέρωση Epsilon Hyper/Extra - Απλογραφικά|Manager - Eurofasma Next

Ενημέρωση Epsilon Hyper/Extra (Απλογραφικά)

Εισαγωγή

Η εφαρμογή μέσω κατάλληλης παραμετροποίησης και εκτέλεσης της εργασίας Epsilon Λογιστική |Απλογραφικά Βιβλία δημιουργεί το κατάλληλης γραμμογράφησης αρχείο, προκειμένου να το εισάγει στις λογιστικές εφαρμογές Epsilon Extra, Hyper .

Που βρίσκεται

Η νέα λειτουργικότητα “ Epsilon Λογιστική” βρίσκεται ενσωματωμένη στο μενού Λοιπά| Ενημερώσεις Λοιπών εφαρμογών

Graphical user interface, application, Word</p>
<p>Description automatically generated

Παραμετροποίηση

1. Αρθρα σύνδεσης


Στα άρθρα σύνδεσης καταχωρίστε το σύνολο των άρθρων που θα χρειαστείτε σύμφωνα με τις κατηγορίες παραστατικών πωλήσεων/αγορών που διαχειρίζεστε.

Συνεχίστε ορίζοντας τον κωδικό άρθρου σύνδεσης στους γενικούς πίνακες 31 και 41 των τύπων παραστατικών αγορών/πωλήσεων αντίστοιχα.

Table</p>
<p>Description automatically generated

Αναλυτικά:

Καλέστε από το μενού Λοιπά | Ενημερώσεις Λοιπών εφαρμογών | Epsilon Λογιστική | Απλογραφικά Βιβλία την επιλογή Άρθρα σύνδεσης και από εκεί, νέα εγγραφή

Συμπληρώστε (στην οθόνη που εμφανίζεται) τον Κωδικό και την Περιγραφή

Επιλέξτε στο “Είδος εγγραφής” Έσοδο για πωλήσεις και Έξοδο για αγορές

Στο πεδίο “Λογαριασμός Συναλλασσόμενου” και “Λογαριασμός γραμμών” καθορίστε τον τρόπο σχηματισμού των λογαριασμών λογιστικού σχεδίου, μέσω των διαθέσιμων από την εφαρμογή προθεμάτων.

Graphical user interface, application</p>
<p>Description automatically generated

Πρόσθετη βοήθεια μπορείτε να λάβετε μέσω του πλήκτρου . Ενεργοποιώντας το, εμφανίζεται πίνακας με όλα τα διαθέσιμα προθέματα από την εφαρμογή.

Graphical user interface, text, application</p>
<p>Description automatically generated

Στην πρώτη σελίδα ενημερώνεστε για τα διαθέσιμα προθέματα, ενώ στην επόμενη (πατώντας Ναι) μπορείτε να δείτε όλους τους δυνατούς τρόπους σχηματισμού ενός λογαριασμού, πχ. @01, 30-00-@01 κ.λπ. .

Graphical user interface, text, application</p>
<p>Description automatically generated

Παράδειγμα παραμετροποίησης προθέματος


Έστω ότι θέλετε να σχηματίσετε το λογαριασμό λογιστικής “30-00-00-0000” που αφορά σε λογαριασμό Πελάτη.

Στο πεδίο “Λογαριασμός Συναλλασσόμενου” του άρθρου σύνδεσης δηλώστε το @01 και στα στοιχεία εγγραφής του λογαριασμού Πελάτη πληκτρολογήστε στο σχετικό πεδίο την τιμή “30-00-00-0000”.

Graphical user interface, application</p>
<p>Description automatically generated

 

Εναλλακτικοί τρόποι σχηματισμού λογαριασμών

Παράδειγμα με χρήση διαφορετικών προθεμάτων


Έστω ότι ο λογαριασμός πελάτη ανήκει στην κατηγορία “Πελάτες Εσωτερικού”, στην κατηγορία πελάτη έχετε δηλώσει  και στο λογαριασμό πελάτη  .

Ορίζοντας στο άρθρο σύνδεσης το @10-@01, θα σχηματίσει το λογαριασμό 30-00-00-0000.

 

Παράδειγμα με χρήση μέρους προθεμάτων (χρήση του #)


Έστω ότι το “Είδος Α” ανήκει στην κατηγορία “Εμπορεύματα”, στην κατηγορία είδους έχετε ορίσει  ώστε από την τιμή “7020” να διαβάσει από τη θέση “1” και για “2” χαρακτήρες, για το λογαριασμό λογιστικής πωλήσεων εμπορευμάτων το “70”,

στην εγγραφή είδους το Graphical user interface</p>
<p>Description automatically generated with medium confidence και στην κατηγορία ΦΠΑ το . Ορίζοντας στο άρθρο σύνδεσης την παραμετροποίηση #090102-@08-@03, θα σχηματίσει το λογαριασμό 70-00-00-0024.

Τέλος, από το μενού Γενική παραμετροποίηση | Γενικοί πίνακες, στους πίνακες “31” - Τύποι Παραστατικών Αγορών και “41” - Τύποι Παραστατικών Πωλήσεων αντιστοιχίστε για κάθε τύπο παραστατικού το άρθρο σύνδεσης, ορίζοντας τον κωδικό σύνδεσης του άρθρου στη στήλη Άρθρο Απλογρ. Βιβλίων Epsilon.

Graphical user interface, application, table, Excel</p>
<p>Description automatically generated

Table</p>
<p>Description automatically generated

2. Παραμετροποίηση προθεμάτων στα αρχεία


Για το σχηματισμό των λογαριασμών λογιστικού σχεδίου μέσω της διαχείρισης προθεμάτων, η εφαρμογή σας δίνει τη δυνατότητα ορισμού κωδικών λογιστικού σχεδίου στα παρακάτω αρχεία.

Αρχεία |Αποθήκη| σελίδα Λογιστικά Χαρακτηριστικά

Graphical user interface, application, Word</p>
<p>Description automatically generated

Graphical user interface, text, application</p>
<p>Description automatically generated

Αρχεία | Λογαριασμοί | Πελάτες/Προμηθευτές| σελίδα Γενικά Στοιχεία Πελάτη / Προμηθευτή

Graphical user interface, application</p>
<p>Description automatically generated

Graphical user interface, application</p>
<p>Description automatically generated

Graphical user interface, text</p>
<p>Description automatically generated

Παραμετροποίηση Εταιρίας | Υποκαταστήματα και Αποθήκες

Υποκατάστημα

Graphical user interface, text, application</p>
<p>Description automatically generated

Αποθήκες

Graphical user interface, text, application, Word</p>
<p>Description automatically generated

Graphical user interface</p>
<p>Description automatically generated with medium confidence

Εκτός των αρχείων, μπορείτε να ορίσετε προθέματα και στους κάτωθι πίνακες, στη διαδρομή Γενική παραμετροποίηση |Γενικοί Πίνακες, στις στήλες που “φέρουν” αντίστοιχα την περιγραφή “Λογαριασμός Epsilon Λογιστικής.

1 - Κατηγορίες Φ.Π.Α.

16 - Κατηγορίες Πελατών/Προμηθευτών

Table</p>
<p>Description automatically generated

25 - Κατηγορίες Ειδών Αποθήκης

Table</p>
<p>Description automatically generated

Μαζικές ενημερώσεις αρχείων

Ειδικά για τα αρχεία Αποθήκης, Πελατών και Προμηθευτών, η δυνατότητα της μαζικής ενημέρωσης προθεμάτων είναι διαθέσιμη μέσω της ενέργειας “Μαζική μεταβολή” με την ενεργοποίηση του πλήκτρου (στο toolbar του browser των οντοτήτων Αποθήκης, Πελατών και Προμηθευτών)

Παράδειγμα μαζικής ενημέρωσης “Αρχείου αποθήκης”


Στη λίστα εγγραφών αποθήκης, επιλέξτε τις προς ενημέρωση εγγραφές και

Application</p>
<p>Description automatically generated with medium confidence

πατήστε το πλήκτρο της μαζικής μεταβολής

Graphical user interface, text, application</p>
<p>Description automatically generated

Στην οθόνη που ανοίγει,

Μετακινηθείτε στη διαθέσιμη λίστα πεδίων (αριστερό τμήμα)

Πατήστε στις επιλογές που αφορούν στα πεδία ενημέρωσης λογιστικής Epsilon

Μεταφέρετε τα επιλεγμένα, με τη χρήση του , στο πλαίσιο “Πεδία προς ενημέρωση

Στη συνέχεια, πατήστε στη σελίδα “Τιμές Πεδίων”, δηλώστε τις επιθυμητές τιμές και πατήστε το πλήκτρο “Ενημέρωση”

Graphical user interface, text, application, email</p>
<p>Description automatically generated

3. Εξαγωγή αρχείου ενημέρωσης

Για τη δημιουργία του αρχείου ενημέρωσης καλέστε Λοιπά | Ενημερώσεις Λοιπών εφαρμογών | Epsilon Λογιστική | Απλογραφικά Βιβλία | Εξαγωγή αρχείου ενημέρωσης

Η διαδικασία εκτελείται μέσω διαδοχικών οθονών (τύπου Wizard)

1η Οθόνη

Στην πρώτη οθόνη της διαδικασίας δεν χρειάζεται να κάνετε καμιά ρύθμιση . Πατήστε “Επόμενη”

2η Οθόνη

Στη δεύτερη οθόνη καθορίστε τα κριτήρια ανεύρεσης εγγραφών προς ενημέρωση

  • Από – Έως ημερομηνία : Το ημερομηνιακό διάστημα των κινήσεων προς εξαγωγή
  • Όνομα Αρχείου : Προτείνεται η διαδρομή προορισμού του αρχείου που θα δημιουργηθεί και το όνομά του
  • Να συμπεριληφθούν ακυρωμένα και ακυρωτικά παραστατικά : Αν ενεργοποιηθεί, η διαδικασία εξαγωγής θα συμπεριλάβει και αυτά
  • Να συμπεριληφθούν παραστατικά που έχουν ήδη αποσταλεί : Αν ενεργοποιηθεί, θα εξαχθούν και όσες κινήσεις έχουν ήδη αποσταλεί

Ενεργοποιώντας το πλήκτρο Εκτέλεση στην οθόνη κριτηρίων εξαγωγής αρχείου παράγεται το αρχείο, μορφής ***.XML, στην προκαθορισμένη διαδρομή προορισμού.

Graphical user interface, text, application, email</p>
<p>Description automatically generated

Προσοχή, φροντίστε ώστε οι λογαριασμοί λογιστικού σχεδίου που συμμετέχουν στο αρχείο, να έχουν ήδη καταχωριστεί στην εφαρμογή Hyper/ Extra, για την ορθή ολοκλήρωση της εισαγωγής του αρχείου.

4. Εισάγετε το εξαγόμενο αρχείο στην Epsilon

Επιλέξετε το εξαγόμενο αρχείο (που η διαδικασία δημιούργησε) και εισάγετέ το μέσω σχετικής εργασίας στο πρόγραμμα της EpsilonNET .