Ενημέρωση Accountant από Epsilon Smart (απλογραφικά)

Στην εργασία Ενημέρωση από Epsilon Smart(ενσωματωμένη στο μενού Ειδικές Εργασίες) έχουν περιληφθεί μια σειρά λειτουργιών : της παραμετροποίησης συνδρομής, της αντιστοίχισης συνδρομών και της ενημέρωσης εγγραφών στην εφαρμογή Accountant .

Βήματα


Η όλη διαδικασία ενημέρωσης αποτελείται από τα παρακάτω βήματα:

1. Παραμετροποίηση συνδρομής

Καλέστε Ενημέρωση από Epsilon Smart| Παράμετροι |Σύνδεσης

Graphical user interface, application</p>
<p>Description automatically generated

Στην οθόνη “Στοιχεία Σύνδεσης Smart” συμπληρώστε τις πληροφορίες σύνδεσης, το λογαριασμό και το Password της συνδρομής Smart που η σύνδεση αφορά .

Graphical user interface</p>
<p>Description automatically generated

2. Αντιστοίχιση Συνδρομών

Από το ίδιο μενού Ενημέρωση από Epsilon Smart καλέστε Αντιστοίχιση Συνδρομών

Graphical user interface</p>
<p>Description automatically generated with medium confidence

H αντιστοίχιση της συνδρομής Smart με την εταιρία ή/και τα υποκατάστημα του “Accountant” εκτελείται μέσω διαδοχικών οθονών - Wizard.

1η Οθόνη

Στην πρώτη οθόνη της διαδικασίας δεν χρειάζεται να κάνετε καμιά ρύθμιση, ενημερώνεται ο λογαριασμός σύνδεσης .

Πατήστε “Επόμενο”

Εικόνα που περιέχει κείμενο</p>
<p>Περιγραφή που δημιουργήθηκε αυτόματα

2η Οθόνη

Στη δεύτερη οθόνη εμφανίζονται όλες οι διαθέσιμες συνδρομές για το λογαριασμό σύνδεσης.

Πατήστε “Επόμενο”

Εικόνα που περιέχει κείμενο</p>
<p>Περιγραφή που δημιουργήθηκε αυτόματα

3η Οθόνη

Στην τρίτη οθόνη επιλέξτε τη συνδρομή που η εταιρία αφορά (για την Περιοχή εργασίας και Εταιρία Accountant που είστε συνδεδεμένοι). Αν υπάρχουν και άλλες συνδρομές που επιθυμείτε να ενημερώσουν διαφορετικό υποκατάστημα της εταιρίας που έχετε συνδεθεί, επιλέξτε ανάλογα.

Επιλέξτε “Επόμενο”

Εικόνα που περιέχει κείμενο</p>
<p>Περιγραφή που δημιουργήθηκε αυτόματα

4η Οθόνη

Επιλέξτε “Έτοιμο” στην τελευταία σελίδα του Wizard.

3. Παραμετροποίηση & Λήψη παραστατικών

Από το ίδιο μενού Ενημέρωση από Epsilon Smart καλέστε “Λήψη Παραστατικών” για τη η λήψη των εγγραφών εσόδων/ εξόδων.

1η Οθόνη

Στην πρώτη οθόνη εμφανίζονται τα στοιχεία σύνδεσης (χωρίς να έχετε τη δυνατότητα τροποποίησης στο στάδιο αυτό) και οι επιλογές :

  • Μόνο μεταβολές
  • Λήψη όλων των παραστατικών από έως

Μόνο μεταβολές


Η επιλογή “Μόνο μεταβολές” ελέγχει κάθε φορά για τη συνδρομή Smart ποιες κινήσεις δεν έχουν ενημερώσει Accountant και η λήψη γίνεται μόνο για αυτές.

Εικόνα που περιέχει κείμενο</p>
<p>Περιγραφή που δημιουργήθηκε αυτόματα

Λήψη όλων των παραστατικών από - έως


Η επιλογή “Λήψη όλων των παραστατικών από - έως”, εφόσον καθοριστεί εύρος ημερομηνιών, απενεργοποιεί το πεδίο “Mόνο μεταβολές” και εκτελεί τη λήψη για το δηλωμένο χρονικό διάστημα ανεξαρτήτως προηγούμενης ενημέρωσης. Δηλαδή η ενημέρωση θα αφορά σε όλες τις κινήσεις του διαστήματος.

σημείωσηΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εννοείται ότι αν βρεθούν ήδη καταχωρισμένες κινήσεις αυτές θα τροποποιηθούν ώστε να αποφευχεί το ενδεχόμενο διπλοκαταχώρισης .

Εικόνα που περιέχει κείμενο</p>
<p>Περιγραφή που δημιουργήθηκε αυτόματα

D:\MyDocs\Galaxy\icons\attention.png Συνιστάται η πρώτη εκτέλεση της εργασίας να γίνει με επιλογή ημερομηνιών, διαφορετικά δεν θα γίνει έλεγχος χρήσης σύνδεσης και ενδέχεται οι κινήσεις που αφορούν σε προηγούμενες χρήσεις να μην καταχωριστούν στην εφαρμογή.

2η Οθόνη

Στη δεύτερη οθόνη επιλέξτε τη συνδρομή για την οποία θέλετε να γίνει η ενημέρωση. Ανάλογα με τι θα επιλέξετε, οι επόμενες οθόνες θα φέρουν αντίστοιχα δεδομένα σύμφωνα με την επιλεγμένη συνδρομή.