Ηλεκτρονικά Βιβλία - SEn

Ροή εργασιών

Παραμετροποίηση εφαρμογής

 • Παραμετροποίηση ΑΑΔΕ
  • Τύποι Παραστατικών ΑΑΔΕ
  • Χαρακτηρισμός Κινήσεων ΑΑΔΕ
  • Τρόποι Πληρωμής
  • Φόροι - Κρατήσεις
  • Επιβαρύνσεις
 • Νέα πεδία στις οντότητες του SEn
  • Μονάδες Μέτρησης
  • Σκοποί Διακίνησης
  • Διάταξη Απαλλαγής Φ.Π.Α.
  • Φόροι-Κρατήσεις
  • Επιβαρύνσεις
  • Τρόποι Πληρωμής (Πελατών/Προμηθευτών)
  • Τύποι Παραστατικών (Αγορών/Πωλήσεων/Χρηματοοικονομικών)
  • Είδη
 • Εφαρμογή στις Κινήσεις

 

Αναλυτική περιγραφή

Παραμετροποίηση εφαρμογής

Για να είναι δυνατή η αποστολή των στοιχείων των συναλλαγών στην ΑΑΔΕ, έχουν τυποποιηθεί βασικές έννοιες των συναλλαγών όπως οι τύποι παραστατικών ΑΑΔΕ, οι τρόποι πληρωμής, οι σκοποί διακίνησης, χαρακτηρισμοί συναλλαγής κ.λπ.

Για την προσαρμογή λοιπόν στις απαιτήσεις τήρησης Ηλεκτρονικών βιβλίων, προστίθενται νέοι πίνακες, πεδία, παράμετροι στις σχετικές οντότητες της εφαρμογής.

Συγκεκριμένα :

Παραμετροποίηση ΑΑΔΕ

Η υποστήριξη των ηλεκτρονικών βιβλίων ΑΑΔΕ επέβαλε την ενσωμάτωση νέων πινάκων με προεγκατεστημένα δεδομένα.

Συγκεκριμένα,

Στην Οικονομική Διαχείριση (Οικονομική Διαχείριση -> Λοιπά) ενσωματώθηκε νέο τμήμα Α.Α.Δ.Ε. με πίνακες :

 • Κατηγορίες Παραστατικών (Τύποι Παραστατικών ΑΑΔΕ)
 • Χαρακτηρισμός Κινήσεων
 • Τρόποι Πληρωμής
 • Φόροι, Κρατήσεις

Τύποι Παραστατικών ΑΑΔΕ

Ενσωματώθηκε ο Πίνακας “Τύποι παραστατικών ΑΑΔΕ” με περιεχόμενο σε αυτόν τους “τύπους” παραστατικών (με τους κωδικούς και την περιγραφή τους), όπως έχουν προδιαγραφεί από την ΑΑΔΕ.

 Σημείωση : Ο πίνακας με τα είδη παραστατικών κατά ΑΑΔΕ έρχεται προς επιλογή στους Τύπους παραστατικών (αγορών/πωλήσεων/χρηματοοικονομικών) για τη σύνδεση ενός συγκεκριμένου τύπου της εφαρμογής με ένα συγκεκριμένο τύπο της “ΑΑΔΕ”.

Χαρακτηρισμός Κινήσεων ΑΑΔΕ

Κάθε επιχείρηση θα πρέπει να κάνει διαβίβαση και των χαρακτηρισμών των ειδών συναλλαγής (τι αφορά το είδος που κινείται στις γραμμές του παραστατικού - έσοδο, έξοδο, πάγιο κ.λπ.) σύμφωνα με την ΑΑΔΕ.

 Σημείωση : Ο πίνακας με τους χαρακτηρισμούς ειδών εμφανίζεται στα “Στοιχεία ΑΑΔΕ” των τύπων παραστατικών και των στοιχείων είδους για την επιλογή του σωστού χαρακτηρισμού στον επιλεγμένο τύπο και είδος.

Τρόποι Πληρωμής ΑΑΔΕ

Για κάθε συναλλαγή που συμμετέχει στα ηλεκτρονικά βιβλία, χρειάζεται να αναφέρεται και ο τρόπος πληρωμής. Για το σκοπό αυτό ενσωματώθηκε ο πίνακας των τρόπων πληρωμής με τους αποδεκτούς από την ΑΑΔΕ τρόπους πληρωμής .

Φόροι – Κρατήσεις ΑΑΔΕ

Η εφαρμογή ενσωματώνει στην Παραμετροποίηση ΑΑΔΕ έναν ειδικό πίνακα “Φόροι - Κρατήσεις”, με συγκεκριμένες κατά ΑΑΔΕ τιμές .

Νέα πεδία στις οντότητες του SEn

Εκτός από την Παραμετροποίηση ΑΑΔΕ έγινε προσθήκη επιπλέον πεδίων στις οντότητες της εφαρμογής (με σκοπό τη σύνδεση μιας συγκεκριμένης τιμής της Εφαρμογής με μια άλλη της ΑΑΔΕ π.χ. αντιστοίχιση των τύπων που χρησιμοποιούνται στην εφαρμογή με τους τύπους παραστατικών της ΑΑΔΕ).

Συγκεκριμένα,

Μονάδες Μέτρησης

Οργάνωση εφαρμογής -> οργάνωση εταιρίας -> αρχεία -> γενικά

Για συναλλαγές που αφορούν σε διακινήσεις χρειάζεται να γίνει ανάλυση των ειδών που συμμετέχουν στη συναλλαγή ανά μονάδα μέτρησης. Στις μονάδες μέτρησης προστέθηκε το πεδίο “Κωδικός ΑΑΔΕ για την αντιστοίχιση των μονάδων “Εφαρμογής” και “ΑΑΔΕ”.

Η ΑΑΔΕ απαιτεί μόνο τεμάχια, κιλά και λίτρα .

Σκοποί Διακίνησης

Οργάνωση εφαρμογής -> οργάνωση εταιρίας -> αρχεία -> λογιστικά

Ο σκοπός διακίνησης (πώληση, δωρεάν διάθεση κ.λπ.) είναι απαιτητός σε συναλλαγές που αφορούν σε διακινήσεις. Στον πίνακα των Σκοπών Διακίνησης ενσωματώθηκε νέα στήλη, η “Κωδικοποίηση ΑΑΔΕ” για την αντιστοίχιση των σκοπών διακίνησης της Εφαρμογής με τους σκοπούς διακίνησης της ΑΑΔΕ .

Διάταξη Απαλλαγής Φ.Π.Α.

Οργάνωση εφαρμογής -> οργάνωση εταιρίας -> αρχεία -> λογιστικά

Για την ανάγκη δήλωσης εξαίρεσης ΦΠΑ, όσων παραστατικών απαλλάσσονται του ΦΠΑ, η εφαρμογή μέσω του πεδίου “Διάταξη Απαλλαγής ΦΠΑ” (που περιέχει όλες τις διατάξεις βάσει των οποίων μια συναλλαγή απαλλάσσεται) καλεί τους κωδικούς εξαίρεσης ΦΠΑ ηλεκτρονικών βιβλίων.

Κατά την καταχώριση συναλλαγών πώλησης/αγοράς, η διάταξη απαλλαγής προτείνεται στο παραστατικό .

Φόροι – Κρατήσεις

Οργάνωση εφαρμογής -> οργάνωση εταιρίας -> λογιστικά -> φόροι κρατήσεις

Στα στοιχεία των Φόρων – Κρατήσεων προστέθηκε νέα σελίδα Α.Α.Δ.Ε. η οποία περιέχει το πεδίο “Κωδικοποίηση ΑΑΔΕ” για τη σύνδεση των φόρων-κρατήσεων της “Εφαρμογής” με της Α.Α.Δ.Ε.

Επιβαρύνσεις

Κατ’ αντιστοιχία η “Κωδικοποίηση ΑΑΔΕ” προστέθηκε και στα στοιχεία των επιβαρύνσεων για την αντιστοίχιση των επιβαρύνσεων “Εφαρμογής” και “ΑΑΔΕ”.

Τρόποι Πληρωμής (Πελατών/Προμηθευτών)

Οικονομική διαχείριση -> πελάτες/προμηθευτές -> οργάνωση -> τιμολογιακή πολιτική -> τρόποι πληρωμής

Στους “Τρόπους Πληρωμής” (Πελατών/Προμηθευτών) προστέθηκε το πεδίο “Κωδικοποίηση ΑΑΔΕ” για την αντιστοίχιση των τρόπων πληρωμής “Εφαρμογής και ΑΑΔΕ .

Τύποι παραστατικών πωλήσεων/αγορών/χρηματοοικονομικών

Στη σελίδα Στοιχεία ΓΓΠΣ/ΑΑΔΕ των τύπων παραστατικών πωλήσεων/αγορών /χρηματοοικονομικών προστέθηκε το τμήμα “Στοιχεία ΑΑΔΕ” με περιεχόμενο τα πεδία Κατηγορία παραστατικού, Χαρακτηρισμός κίνησης (π.χ. έσοδα από πωλήσεις εμπορευμάτων), τα οποία καθορίζουν με ποιο τρόπο τα παραστατικά/εγγραφές του τύπου θα συμμετέχουν στη διαδικασία ενημέρωσης των ηλεκτρονικών βιβλίων.