Πωλήσεις αγαθών από απόσταση σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE)|Galaxy ERP

Εισαγωγή

Κατά τη διενέργεια πωλήσεων από απόσταση μεταξύ της Ελλάδας και των άλλων κρατών μελών της Ε.Ε., το Galaxy υπολογίζει την αξία ΦΠΑ που αναλογεί στο πωλούμενο είδος όχι σύμφωνα με τους συντελεστές της Ελλάδος αλλά με τους ισχύοντες συντελεστές των χωρών της Ε.Ε. που γίνονται οι παραδόσεις.

Αν για παράδειγμα ένας ιδιώτης αγοράσει ένα αγαθό μέσω διαδικτύου από μια χώρα εντός Ε.Ε. θα επιβαρυνθεί με τον ισχύοντα σε αυτή τη χώρα ΦΠΑ . Αν πρόκειται για αγορά από τη Γαλλία η τελική τιμή του είδους θα διαμορφωθεί βάσει του συντελεστή που ΦΠΑ που εφαρμόζεται στη χώρα αυτή, π.χ. 20%.

Παραμετροποίηση

Καθεστώς ΦΠΑ

Μεταβείτε στο εσωτερικό της οθόνης “Καθεστώς ΦΠΑ” (Οργάνωση βασικής δομής| Πίνακες 2) και δημιουργήστε για κάθε χώρα, κράτος – μέλος της Ε.Ε. ένα καθεστώς ΦΠΑ με τύπο “Πωλήσεις εξ’ αποστάσεως”.

Πώς

Δηλώστε για κάθε νέο καθεστώς έναν κωδικό και μία περιγραφή, π.χ. "Γαλλία" και επιλέξτε από τη λίστα επιλογών του πεδίου “Καθεστώς ΦΠΑ” “Πωλήσεις εξ αποστάσεως”.

Τύποι ΦΠΑ ειδών

Καλέστε τους Τύπους ΦΠΑ (Οργάνωση ειδών | Πίνακες |Τύποι ΦΠΑ ειδών) και ενημερώστε κατάλληλα με τα συγκεκριμένα καθεστώτα και τους συντελεστές ΦΠΑ

Πώς

  • Καθορίστε τη φορολογική κατηγορία δηλώνοντας στο τμήμα “Ορισμός” κωδικό και περιγραφή (π.χ. κανονικός)

και

  • Μεταβείτε στο τμήμα “Αναθέσεις” και ορίστε για αυτή την κατηγορία ειδών (π.χ. κανονικός) το καθεστώς ΦΠΑ και το συντελεστή που του αντιστοιχεί π.χ. “Γαλλία ” με συντελεστή Φ.Π.Α. 17%

Έκδοση παραστατικού λιανικής πώλησης

Έστω, για παράδειγμα, ότι έχουμε πώληση εξ αποστάσεως σε πελάτη εντός Ε.Ε..

 

Προχωρήστε σε καταχώριση απόδειξη λιανικής πώλησης

Συμπληρώστε τα βασικά στοιχεία του παραστατικού λιανικής

Μεταβείτε στην περιοχή των γραμμών του παραστατικού και επιλέξτε το είδος της γραμμής

Σημείο που πρέπει να προσεχτεί όταν η συναλλαγή αφορά σε χώρα της Ε.Ε.


Μετακινηθείτε στη σελίδα “Πληροφορίες επικεφαλίδας” και επιλέξτε στο πεδίο “Καθεστώς ΦΠΑ εγγραφής το καθεστώς της χώρας παράδοσης (π.χ. Γαλλία)

Στην οθόνη που ακολουθεί φαίνεται ένα παράδειγμα της διαδικασίας (έχοντας παραμετροποιήσει κατάλληλα το καθεστώς ΦΠΑ του παραστατικού). Έστω στην απόδειξη λιανικής πώλησης η καθαρή αξία μετά την εφαρμογή της έκπτωσης είναι 286,42, η εφαρμογή υπολογίζει τον Φ.Π.Α. σύμφωνα με τον αναλογούντα ΦΠΑ (π.χ. 17%) που ισχύει στον τόπο προορισμού (π.χ. στη Γαλλία) - στο άλλο κράτος μέλος της EE - και ΌΧΙ βάσει του ΦΠΑ που ισχύει στην Ελλάδα (σήμερα 24%) και ενημερώνει σχετικά το πληρωτέο (335,11).