Δυνατότητα έκπτωσης ως αποτέλεσμα των Προσφορών Πωλήσεων Business /Solution - Ορίζοντες Windows

Επανασχεδιασμός του κυκλώματος Προσφορών (Πωλήσεις/Αγορές) για τον ορισμό προσφοράς έκπτωσης είδους.

Η έκπτωση μπορεί να λειτουργήσει μόνο με ομάδες ειδών (είτε ως κριτήριο είτε ως σενάριο) και όχι με μεμονωμένα είδη.

 

Παραμετροποίηση

Δείτε ποιες αλλαγές έχουν γίνει στην εφαρμογή :

 

Στον “Όρο Σεναρίου Προσφοράς Πωλήσεων” (από το μενού Παραμετροποίηση -> Εμπορική διαχείριση -> Αποθέματα -> Τιμοκατάλογοι-Εκπτώσεις -> Προσφορές Πωλήσεων)

προστέθηκαν :

 • τρία πεδία εκπτωτικών ποσοστών :
  • % Έκπτωσης 1
  • % Έκπτωσης 2
  • % Έκπτωσης 3

και

 • άλλα τρία αντίστοιχα τρόπων εφαρμογής της έκπτωσης

cid:image022.png@01D4D286.5DAAEB00

 • Προστέθηκε η επιλογή “Έκπτωση”
  • στον “Τύπο” του Κριτήριου Προσφοράς

cid:image018.png@01D4D27F.BC135490

και

 • στον “Τύπο” του Όρου Σεναρίου Προσφοράς

cid:image025.png@01D4D287.EB707260

 • Τα πεδία “Υπηρεσία”, “Είδος” και “Ομάδα Ειδών” τίθενται ενεργά ή ανενεργά κατά περίπτωση. Για παράδειγμα αν στον “Τύπο” δηλωθεί “Έκπτωση” ενεργοποιείται το πεδίο “Ομάδα ειδών”, ενώ το πεδίο υπηρεσία και είδος είναι ανενεργά . Κατ’ αντιστοιχία αν δηλωθεί “Είδος” ενεργοποιείται το πεδίο “Είδος” κ.λπ. .

 

 • Στο πεδίο “Χαρακτηρισμός Γραμμής” των Γραμμών Αγορών/Πωλήσεων προστέθηκε ο τύπος “Με Έκπτωση”

cid:image003.jpg@01D4D437.47487E10

 

 

Εφαρμογή έκπτωσης

Η Έκπτωση εφαρμόζεται σε όσα είδη ανήκουν στην ομάδα ειδών, δηλωμένη στα Κριτήρια Προσφορών

cid:image018.png@01D4D27F.BC135490

Με την εισαγωγή του κριτηρίου, εισάγεται (σύμφωνα με την υφιστάμενη λειτουργικότητα, δηλαδή εφόσον υπάρχει ορισμένο Σενάριο) ένας νέος Όρος Σεναρίου Προσφοράς με αρχικά κενή τη “Μονάδα Μέτρησης” μέχρι αυτή να συμπληρωθεί, όταν ανοίξετε τη φόρμα, για να συμπληρώσετε π.χ. την ποσότητα, το % έκπτωσης, τον τρόπο εφαρμογής κ.λπ. .

cid:image024.png@01D4D286.C81D96E0

Για να εφαρμοστεί ο παραπάνω Όρος Σεναρίου χρειάζεται να παραμετροποιηθούν κατάλληλα:

 • η Ποσότητα
 • η Μονάδα Μέτρησης
 • τα Ποσοστά Έκπτωσης (ένα τουλάχιστον) καθώς και
 • οι αντίστοιχοι Τρόποι Εφαρμογής

Η ανάθεση τιμής στη ΜΜ είναι υποχρεωτική γιατί κατά τον έλεγχο της ύπαρξης προϋποθέσεων για την εφαρμογή της Έκπτωσης διενεργείται έλεγχος σύνδεσης της ΜΜ του όρου Σεναρίου με το Είδος .χ. αν η ΜΜ είναι Τεμάχια θα πρέπει το Είδος να κινείται και - σε Τεμάχια) και σε περίπτωση που δεν είναι συνδεδεμένη με το Είδος, η Ποσότητα της Γραμμής αγνοείται και επομένως η Γραμμή δεν συμμετέχει στην εφαρμογή Έκπτωσης.

cid:image025.png@01D4D287.EB707260

 

Παραδείγματα

Ας δούμε σχετικά παραδείγματα για την πλήρη κατανόηση της δυνατότητας :

Έστω ότι εισάγετε,  

 • Όρο Σεναρίου 1 (ΟΣ1) του Σεναρίου SCEN1 με έκπτωση 10% για Ποσότητα 3 και ΜΜ “Τεμάχια”

cid:image026.png@01D4D287.EB707260

και

 • Όρο Σεναρίου 2 (ΟΣ2) του Σεναρίου SCEN2 με έκπτωση 20% για Ποσότητα 10 και ΜΜ “Κιλά”, σε κάθε ποσοστό της γραμμής

cid:image027.png@01D4D2B1.3476EB00

Σύμφωνα με τους παραπάνω Όρους Σεναρίου Προσφοράς Πωλήσεων:

 1. το Σύστημα θα ελέγξει αν υπάρχουν στο Παραστατικό γραμμές Ειδών, τα οποία ανήκουν στην “Ομάδα ειδών” 001 και η ποσότητα αυτών αθροιστικά είναι >= 3 Τεμάχια (ΟΣ1) ή >= 10 (ΟΣ2) Κιλά.

Ο έλεγχος θα γίνει μετατρέποντας τις διαφορετικές ενδεχομένως ΜΜ στη Βασική ΜΜ του εκάστοτε Είδους της Ομάδας 001. Οπότε για παράδειγμα, αν για ένα Είδος υπάρχει η ισοδυναμία 1 Τεμ = 2 Κιλά, τότε ο ΟΣ2 θα ενεργοποιηθεί για ποσότητα γραμμής “10” Κιλά ή “5” Τεμάχια και η εφαρμογή της Έκπτωσης θα γίνει με κλιμακωτή λογική ανάλογη με αυτή των Τιμοκαταλόγων.

 1. Αν το είδος που ανήκει στην “Ομάδα 001” είναι τύπου Σετ η έκπτωση θα εφαρμοστεί στα συστατικά του (details) και όχι στο ίδιο το είδος. Αντίθετα, αν το είδος σετ δεν ανήκει στην Ομάδα ειδών 001, τότε η έκπτωση δεν θα εφαρμοστεί καθόλου, ακόμα και αν ένα ή περισσότερα από τα συστατικά του ανήκουν στη συγκεκριμένη Ομάδα.

Στο παράδειγμα που ακολουθεί το είδος “0033” ανήκει στην “Ομάδα 001” με αρχικές εκπτώσεις 1%, 2% και 3%, ενώ το “0037” ανήκει επίσης στην “Ομάδα 001” και έχει αρχικές εκπτώσεις 4%, 5% και 6%.

cid:image028.png@01D4D369.DA391D70

Συμπληρώστε την ποσότητα του πωλούμενου είδους “0034” ίση με “2” και καταχωρίστε το παραστατικό.

Κατά την καταχώριση η εφαρμογή θα εφαρμόσει το Σενάριο Προσφοράς με α/α =18 για το οποίο ικανοποιούνται όλοι οι Όροι Σεναρίου.

Αναλυτικά :

Θα εφαρμόσει την έκπτωση βάσει της παραμετροποίησης και συγκεκριμένα του ΟΣ με α/α =  94,

που ενεργοποιείται για συνολική ποσότητα ειδών της “Ομάδας 001” ίση με 3, δηλαδή θα εφαρμόσει έκπτωση 10% σε κάθε ποσοστό των δύο γραμμών

 • θα αλλάξει το “Χαρακτηρισμό Γραμμής” από “Απλή” σε “Με Έκπτωση”
 • θα προσθέσει στις γραμμές το προσφερόμενο “Είδος 0037” με ποσότητα “2”,

cid:image029.png@01D4D371.98F957F0

 • αφού ενεργοποιείται και ο ΟΣ με α/α = 93

cid:image001.png@01D4D4F3.E6D531A0

Αν η ποσότητα του είδους “0034” μεταβληθεί σε 10 κιλά (= 5 τεμάχια) και η ποσότητα του “0037” σε 5 τεμάχια, τότε ενεργοποιείται το Σενάριο Προσφοράς με α/α = 19,

αφού η ισοδυναμία που έχει δηλωθεί στη Μονάδα Μέτρησης του 0034 είναι 1 Τεμάχιο = 2 κιλά:

cid:image031.png@01D4D373.847CD3E0

cid:image034.png@01D4D433.F9BADA60

Αν οι παραπάνω ποσότητες αλλάξουν και πλέον δεν ικανοποιείται κάποιο Σενάριο, οι γραμμές θα επανέλθουν στην αρχική τους μορφή και τα όποια είδη – δώρα (έχουν παρασχεθεί) θα αφαιρεθούν:

cid:image035.png@01D4D433.F9BADA60

Έστω τώρα, αντί για το “0037” θέτετε στη γραμμή το Είδος Σετ 7082:

cid:image030.png@01D4D434.DB15BD90

Αυξάνετε την ποσότητα του είδους “0034” σε 4 κιλά (= 2 τεμάχια).

Ως αποτέλεσμα ενεργοποιείται το Σενάριο Προσφοράς με α/α =18.

Μετά την καταχώριση έχει εφαρμοστεί η έκπτωση του ΟΣ1 (10%).

Σημειώστε ότι η έκπτωση δεν θα εφαρμοστεί στο ίδιο το είδος “7082” αλλά στα συστατικά αυτού (0036, 0040), ανεξάρτητα αν ανήκουν ή όχι στην “ομάδα 001”.

Αυτή η διαφοροποίηση της λειτουργικότητας είναι απαραίτητη αφού η γραμμή Είδους τύπου Σετ δεν υποστηρίζει 2ο και 3ο ποσοστό έκπτωσης αλλά συγκεντρώνει τις εκπτώσεις των συστατικών, υπολογίζει μεσοσταθμικά το συνολικό % έκπτωσης και το θέτει στη θέση του 1ου ποσοστού της γραμμής (εδώ είναι το 35%).

cid:image032.png@01D4D436.C987F500

Το ίδιο παράδειγμα για ποσότητα του “0034” ίση με 10 κιλά (= 5 τεμάχια), η οποία ενεργοποιεί το Σενάριο Προσφοράς με α/α =19:

cid:image036.png@01D4D436.C987F500