Ημερήσιο φύλλο συναλλαγών - Galaxy Enterprise Suite / Commercial

Η εκτύπωση Ημερήσιο φύλλο συναλλαγών εμφανίζει τις εγγραφές που καταχωρίζονται στο Σύστημα, ανά ημέρα. Οι κινήσεις που προβάλλονται στην εκτύπωση αντλούνται από τα παραστατικά Πωλήσεων, Αγορών και από τις Οικονομικές εγγραφές όλων των "ειδών" που δημιουργούν κινήσεις χρηματικών λογαριασμών. 

Η αξία Ταμειακών πράξεων ενημερώνεται ανάλογα με την κατηγορία της κίνησης στην οποία αναφέρεται π.χ. στις πωλήσεις ενημερώνεται από την αξία εξόφλησης του παραστατικού, δηλαδή από την αξία που αφορά σε άμεση εξόφληση σύμφωνα με το διακανονισμό του παραστατικού. Ομοίως και στα υπόλοιπα εμπορικά παραστατικά αλλά και στις οικονομικές εγγραφές εξόδων και εσόδων. Συγκεκριμένα, από το διακανονισμό του παραστατικού λαμβάνεται υπόψη η γραμμή του διακανονισμού που έχει ημερομηνία λήξης ίδια με την ημερομηνία του παραστατικού και δημιουργείται η αυτόματη κίνηση είσπραξης.

Τα κριτήρια της εκτύπωσης περιλαμβάνουν φίλτρα για την επιλογή εμφάνισης στοιχείων συγκεκριμένων υποκαταστημάτων καθώς και τύπων Οικονομικών εγγραφών και Παραστατικών.

 

Παρατίθεται πίνακας με ανάλυση της συμπεριφοράς των αξιών ανά είδος παραστατικού, ανάλογα με το "είδος" της κίνησης.

       

Είδος παραστατικού /εγγραφής

Αξία μετρητών

Συμψηφιστική αξία

Πρόσημο

Παραστατικά πωλήσεων

Η αξία μετρητών ενημερώνεται από την αξία της γραμμής της Διαχείρισης πληρωμών που αφορά σε άμεση εξόφληση του παραστατικού.

Η συμψηφιστική αξία ενημερώνεται από την αξία των γραμμών της Διαχείρισης πληρωμών που δεν αφορά σε άμεση εξόφληση του παραστατικού.

Η αξία έχει θετικό πρόσημο για τα είδη παραστατικών που αφορούν σε κανονικές κινήσεις.

Η αξία έχει αρνητικό πρόσημο για τα είδη παραστατικών που αφορούν σε κινήσεις επιστροφών.

Παραστατικά αγορών

Η αξία μετρητών ενημερώνεται από την αξία της γραμμής της Διαχείρισης πληρωμών που αφορά σε άμεση εξόφληση του παραστατικού.

Η συμψηφιστική αξία ενημερώνεται από την αξία των γραμμών της Διαχείρισης πληρωμών που δεν αφορά σε άμεση εξόφληση του παραστατικού.

Η αξία έχει θετικό πρόσημο για τα είδη παραστατικών που αφορούν σε κινήσεις επιστροφής.

Η αξία έχει αρνητικό πρόσημο για τα είδη παραστατικών που αφορούν σε κανονικές κινήσεις. 

Αναλυτικές εγγραφές εσόδων

Η αξία μετρητών ενημερώνεται από την αξία της γραμμής της Διαχείρισης πληρωμών που αφορά σε άμεση εξόφληση του παραστατικού.

Η αξία τακτοποιητικών ενημερώνεται από την αξία της γραμμής της Διαχείρισης πληρωμών που δεν αφορά σε άμεση εξόφληση του παραστατικού.

Οι εγγραφές εσόδων ενημερώνουν με θετικό πρόσημο την αξία αν ταυτόχρονα στον τύπο της εγγραφής έχει οριστεί ότι το πρόσημο της εγγραφής είναι Θετικό.

Αν στο πεδίο Πρόσημο του τύπου εσόδων έχει δηλωθεί Αρνητικό, η αξία ενημερώνεται με αρνητικό πρόσημο

Αναλυτικές εγγραφές εξόδων

Η αξία μετρητών ενημερώνεται από την αξία της γραμμής της Διαχείρισης πληρωμών που αφορά σε άμεση εξόφληση του παραστατικού.

Η αξία τακτοποιητικών ενημερώνεται από την αξία των γραμμών της Διαχείρισης πληρωμών που δεν αφορά σε άμεση εξόφληση του παραστατικού.

Αν το πεδίο Πρόσημο του τύπου εξόδων είναι Θετικό, η αξία ενημερώνεται με αρνητικό πρόσημο.

Αν το πεδίο Πρόσημο του τύπου εξόδων είναι Αρνητικό, η αξία ενημερώνεται με θετικό πρόσημο.

Οικονομικές εγγραφές εσόδων

(με συναλλασσόμενο στην επικεφαλίδα)

Η αξία μετρητών ενημερώνεται από την αξία της γραμμής της Διαχείρισης πληρωμών που αφορά σε άμεση εξόφληση του παραστατικού.

Η αξία τακτοποιητικών ενημερώνεται από την αξία των γραμμών της Διαχείρισης πληρωμών που δεν αφορά σε άμεση εξόφληση του παραστατικού.

Οι εγγραφές εσόδων ενημερώνουν με θετικό πρόσημο την αξία αν ταυτόχρονα στον τύπο της εγγραφής έχει οριστεί ότι το πεδίο Πρόσημο της εγγραφής είναι θετικό.

Αν το πεδίο Πρόσημο του τύπου εσόδων είναι Αρνητικό η αξία ενημερώνεται με αρνητικό πρόσημο

Οικονομικές εγγραφές εξόδων

(με συναλλασσόμενο στην επικεφαλίδα)

Η αξία μετρητών ενημερώνεται από την αξία της γραμμής της Διαχείρισης πληρωμών που αφορά σε άμεση εξόφληση του παραστατικού.

Η αξία τακτοποιητικών ενημερώνεται από την αξία της γραμμής της Διαχείρισης πληρωμών που δεν αφορά σε άμεση εξόφληση του παραστατικού.

Οι εγγραφές εξόδων ενημερώνουν με αρνητικό πρόσημο την αξία αν ταυτόχρονα στον τύπο της εγγραφής έχει οριστεί ότι το πρόσημο της εγγραφής είναι θετικό.

Αν το πρόσημο του τύπου εσόδων είναι αρνητικό η αξία ενημερώνεται με θετικό πρόσημο.

Οικονομικές εγγραφές εσόδων

(με χρηματικό λογαριασμό στην επικεφαλίδα)

Η αξία μετρητών ενημερώνεται αν στα στοιχεία του χρηματικού λογαριασμού που έχει επιλεγεί στην επικεφαλίδα έχει οριστεί ότι το είδος του λογαριασμού είναι «Ταμειακός»

Η αξία τακτοποιητικών ενημερώνεται αν στα στοιχεία του χρηματικού λογαριασμού που έχει επιλεγεί στην επικεφαλίδα έχει οριστεί ότι το είδος του λογαριασμού είναι «Συμψηφιστικός»

Οι εγγραφές εσόδων ενημερώνουν με θετικό πρόσημο την αξία αν ταυτόχρονα στον τύπο της εγγραφής έχει οριστεί ότι το πρόσημο της εγγραφής είναι θετικό.

Αν το πρόσημο του τύπου εσόδων είναι αρνητικό η αξία ενημερώνεται με αρνητικό πρόσημο.

Οικονομικές εγγραφές εξόδων

(με χρηματικό λογ .στην επικεφαλίδα)

Η αξία μετρητών ενημερώνεται αν στα στοιχεία του χρηματικού λογαριασμού που έχει επιλεγεί στην επικεφαλίδα έχει οριστεί ότι το είδος του λογαριασμού είναι «Ταμειακός»

Η αξία τακτοποιητικών ενημερώνεται αν στα στοιχεία του χρηματικού λογαριασμού που έχει επιλεγεί στην επικεφαλίδα έχει οριστεί ότι το είδος του λογαριασμού είναι «Συμψηφιστικός»

Οι εγγραφές εξόδων ενημερώνουν με αρνητικό πρόσημο την αξία αν ταυτόχρονα στον τύπο της εγγραφής έχει οριστεί ότι το πρόσημο της εγγραφής είναι θετικό.

Αν το πρόσημο του τύπου εσόδων είναι αρνητικό η αξία ενημερώνεται με θετικό πρόσημο.

Εισπράξεις

Η αξία μετρητών ενημερώνεται από τις γραμμές της είσπραξης που κινούνται χρηματικοί λογαριασμοί με είδος λογαριασμού «Ταμειακός»

Η αξία τακτοποιητικών ενημερώνεται από τις γραμμές της είσπραξης που κινούνται χρηματικοί λογαριασμοί με είδος λογαριασμού «Συμψηφιστικός»

Η αξία ενημερώνεται με θετικό πρόσημο αν στον τύπο κίνησης χρηματικού λογαριασμού έχει οριστεί να ενημερώνονται θετικά οι καταθέσεις ή αρνητικά οι αναλήψεις.

Ενώ η αξία ενημερώνεται αρνητικά αν στον τύπο κίνησης χρηματικού λογαριασμού έχει οριστεί να ενημερώνονται θετικά οι αναλήψεις ή αν ενημερώνονται αρνητικά οι καταθέσεις.

Πληρωμές

Η αξία μετρητών ενημερώνεται από τις γραμμές της πληρωμής που κινούνται χρηματικοί λογαριασμοί με είδος λογαριασμού «Ταμειακός»

Η αξία τακτοποιητικών ενημερώνεται από τις γραμμές της πληρωμής που κινούνται χρηματικοί λογαριασμοί με είδος λογαριασμού «Συμψηφιστικός»

Η αξία ενημερώνεται με αρνητικό πρόσημο αν στον τύπο κίνησης χρηματικού λογαριασμού έχει οριστεί να ενημερώνονται θετικά οι αναλήψεις ή αρνητικά οι καταθέσεις.

Ενώ η αξία ενημερώνεται θετικά αν στον τύπο κίνησης χρηματικού λογαριασμού έχει οριστεί να ενημερώνονται θετικά οι καταθέσεις ή αν ενημερώνονται αρνητικά οι αναλήψεις.

Λοιπές οικονομικές εγγραφές

(εμβάσματα τακτοποιητικές εγγραφές)

Η αξία μετρητών ενημερώνεται από τις γραμμές της εγγραφής που κινούνται χρηματικοί λογαριασμοί με είδος λογαριασμού «Ταμειακός»

Η αξία τακτοποιητικών ενημερώνεται από τις γραμμές της πληρωμής που κινούνται χρηματικοί λογαριασμοί με είδος λογαριασμού «Συμψηφιστικός»

Η αξία ενημερώνεται με αρνητικό πρόσημο αν στον τύπο κίνησης χρηματικού λογαριασμού έχει οριστεί να ενημερώνονται θετικά οι αναλήψεις ή αρνητικά οι καταθέσεις.

Ενώ η αξία ενημερώνεται θετικά αν στον τύπο κίνησης χρηματικού λογαριασμού έχει οριστεί να ενημερώνονται θετικά οι καταθέσεις ή αν ενημερώνονται αρνητικά οι αναλήψεις