Οδηγίες αλλαγής κλίμακας Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης (Manpower / Manpower Audit (Dos / Windows)

Manpower / Manpower Audit (Dos / Windows)

Οδηγίες αλλαγής κλίμακας Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης με βάση το άρθρο 1 § 7 του N.4334-16/07/2015

Σύμφωνα με άρθρο 1 § 7 του Ν.4334 – «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (Ε.Μ.Σ.)» που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α 80/2015,  τροποποιείται ο πίνακας των ποσοστών παρακράτησης της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης που θα ισχύσει για τα εισοδήματα του 2015 ως εξής :

 

Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα

Ποσοστό εισφοράς

έως 12.000 €

0

από 12.001 € έως 20.000 €

0,70%

από 20.001 € έως 30.000 €

1,40%

από 30.001 € έως 50.000 €

2%

από 50.001 € έως 100.000 €

4%

από 100.001 € έως 500.000 €

6%

από 500.001 € και άνω 

8%

Στις εφαρμογές Manpower/Manpower Audit (Dos/Windows) θα χρειαστεί να μεταβάλετε την κλίμακα Εισφοράς Αλληλεγγύης που χρησιμοποιείτε.

Επιλέξτε την κλίμακα (Εργασίες έναρξης | Μισθολογικά Στοιχεία | Κλίμακες ) και ορίστε τις παρακάτω τιμές με ημερομηνία ισχύος την 01/01/2015.

Η αποθήκευση των μεταβολών θα δημιουργήσει νέα ιστορική εγγραφή.

Σημείωση : Η κλίμακα Εισφοράς Αλληλεγγύης που χρησιμοποιείτε δηλώνεται στις Φορολογικές Παραμέτρους (Εργασίες έναρξης | Μισθολογικά Στοιχεία | Φορολογικές Παράμετροι)