Μεταβολή Συντελεστών ΦΠΑ (ΠΟΛ 1154/2015)(Eurofasma DOS)

Πριν προχωρήσετε στις αλλαγές συντελεστών ΦΠΑ στην εφαρμογή σας δείτε αναλυτικά τις προδιαγραφές του νόμου :

  1. Μεταβολή συντελεστών ΦΠΑ υπηρεσιών
  2. Μεταβολή συντελεστών ΦΠΑ αγαθών

Οδηγίες μετάβασης στο νέο καθεστώς ΦΠΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ !   Πριν από την εκτέλεση της εργασίας, θα πρέπει να έχετε πάρει αντίγραφα (Backup) των αρχείων σας.

Πρέπει να έχετε εγκατεστημένη την έκδοση 9.75. Όλες οι διαδικασίες πρέπει να εκτελεστούν μετά την εγκατάστασή της έκδοσης και αφού εισέλθετε σε κάθε εταιρεία σας για την απαραίτητη μετατροπή των αρχείων. 

Για να υποστηριχτούν οι νέοι συντελεστές ΦΠΑ στο Eurofasma Εμπορική Διαχείριση θα πρέπει ο χρήστης να προβεί στις παρακάτω ενέργειες :

Βήμα 1. Στη διαχείριση Πινάκων (επιλογή Βοηθητικά / Εργασίες Πινάκων / Μεταβολή Παραμέτρων) και συγκεκριμένα στον Πίνακα 1 (Κατηγορίες ΦΠΑ), υπάρχουν 9 διαθέσιμες θέσεις για να καταχωριστούν οι συντελεστές ΦΠΑ που χρησιμοποιεί η επιχείρησή σας. Η θέση 9 υποχρεωτικά χρησιμοποιείται για το συντελεστή ΦΠΑ 0%. Έτσι σας απομένουν 8 θέσεις. Σε κάποιες από αυτές έχετε ορίσει τους συντελεστές ΦΠΑ που χρησιμοποιεί μέχρι τώρα η επιχείρησή σας. Θα πρέπει στις διαθέσιμες κενές θέσεις να προσθέσετε το νέο συντελεστή ΦΠΑ 6%.

Για τα είδη με κατηγορία 13% που χρήζουν αλλαγής σε 23% θα χρησιμοποιηθεί η κατηγορία που υπάρχει ήδη.

Κατηγορίες φπα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν δεν υπάρχουν κενές θέσεις στον πίνακα, θα πρέπει να αντικαταστήσετε τους συντελεστές που ΔΕΝ χρησιμοποιούσατε με την παλαιά νομοθεσία με τους καινούργιους της τρέχουσας

Βήμα 2. Αφού προσθέσετε στον πίνακα ΦΠΑ τους νέους συντελεστές, τότε θα πρέπει από το μενού της διαχείρισης εφαρμογών και από την επιλογή “Εκτέλεση Εξωτερικών Προγράμματών” να εκτελέσετε το Utility VAT2015 .

cid:image001.png@01D0C0A6.0A89EDE0

Η εφαρμογή μετατρέπει για όλα τα Είδη της Αποθήκης την τρέχουσα κατηγορία ΦΠΑ στην νέα κατηγορία ΦΠΑ. Εκεί θα επιλεγεί η τρέχουσα κατηγορία ΦΠΑ (π.χ. η 1 αντιστοιχεί σε ΦΠΑ 6,5%) και η νέα κατηγορία ΦΠΑ (πχ. 7 αντιστοιχεί σε ΦΠΑ 6%).

Η επιλογή αφορά ΜΟΝΟ στην Τρέχουσα Χρήση και πρέπει να εκτελεστεί πριν τιμολογήσετε με το νέο καθεστώς ΦΠΑ

vat2015

Βήμα 3. Για τα τιμολόγια Αγορών που αφορούν σε εκκρεμή Δελτία Αποστολής, υπάρχουν 2 περιπτώσεις :

  • Αν τα τιμολόγια έχουν εκδοθεί με ημερομηνία έως και 19/7/2015 δεν χρειάζεται να γίνει καμία ενέργεια.
  • Αν τα τιμολόγια έχουν εκδοθεί με βάση τους νέους συντελεστές ΦΠΑ τότε, αφού γίνει ο μετασχηματισμός τους, θα πρέπει να αλλάξετε τους συντελεστές ΦΠΑ σε κάθε μία γραμμή του είδους (με τη χρήση του πλήκτρου F6) και να ορίσετε τους νέους συντελεστές ΦΠΑ.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν κενές θέσεις στον πίνακα των Κατηγοριών ΦΠΑ για να προστεθεί το νέο ποσοστά ΦΠΑ (για παράδειγμα χρησιμοποιεί η επιχείρηση ποσοστά 0%, 5%, 6,5%, 9%, 13%, 16% και 23%) τότε θα πρέπει να καταχωρίσετε στον πίνακα τους δύο συντελεστές ΦΠΑ που χρησιμοποιούνται πιο συχνά. Αφού γίνει αυτό τότε ισχύουν τα βήματα 2 και 3. Για το συντελεστή ΦΠΑ (έστω αυτός είναι το 6%) που δεν υπάρχει κενή θέση να καταχωριστεί, θα πρέπει να γίνουν οι παρακάτω ενέργειες :

  • Αν επιθυμείτε να τιμολογήσετε με το νέο συντελεστή ΦΠΑ (πχ 6% αντί για 6,5%), πριν γίνει η τιμολόγηση του πρώτου παραστατικού θα πρέπει στον πίνακα Κατηγοριών ΦΠΑ να μεταβάλετε το ποσοστό ΦΠΑ και από 6,5% να γίνει 6%.
  • Αν επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε μετασχηματισμούς παραστατικών που αφορούν στην περίοδο πριν την αλλαγή των ποσοστών (μέχρι και 19/7/2015), θα πρέπει να μεταβάλλετε εκ νέου το ποσοστό ΦΠΑ από 6,5% σε 6 % στον αντίστοιχο Πίνακα, ώστε να γίνουν σωστά οι μετασχηματισμοί. Αφού ολοκληρωθούν οι μετασχηματισμοί ή αφού ολοκληρωθούν οι καταχωρίσεις παραστατικών που αφορούν στην περίοδο με τους παλαιούς συντελεστές ΦΠΑ (μέχρι και 19/07/2015), τότε θα πρέπει να μεταβάλλετε εκ νέου το ποσοστό από 6,5% σε 6%, ώστε τα νέα παραστατικά να καταχωριστούν με το καινούργιο ποσοστό ΦΠΑ.
  • Αν επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε ενημέρωση της Λογιστικής για την περίοδο Ιουλίου (01/07/2015 – 19/07/2015), θα πρέπει πριν την ενημέρωση να βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε μεταβάλει τα συνθετικά (προθέματα) των κατηγοριών ΦΠΑ και παραμένουν όπως είχαν.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Όταν ολοκληρωθεί η ενημέρωση θα πρέπει να αλλάξετε οριστικά τα συνθετικά (προθέματα) των κατηγοριών ΦΠΑ με τα νέα .

Βήμα 4. Αν επιθυμείτε να ενημερωθούν οι τιμές Λιανικής με βάση τους νέους συντελεστές ΦΠΑ, θα πρέπει να εκτελέσετε την εργασία Επανυπολογισμός Τιμών Λιανικής” η οποία βρίσκεται στο menu "Λοιπά" “Ενημερώσεις Αποθήκης" “Ενημερώσεις Τιμών Αποθήκης" “Μεταβολές Τιμών Πώλησης" “Επανυπολογισμός Τιμών Λιανικής".

Η διαδικασία είναι η εξής : Πρώτα εκτελείται υφαίρεση του παλαιού συντελεστή (ποσοστού) Φ.Π.Α. και κατόπιν η νέα Τιμή Λιανικής Πώλησης  με το νέο συντελεστή (ποσοστό Φ.Π.Α.). Στη διαδικασία αυτή, μπορεί να οριστεί και μέθοδος στρογγυλοποίησης τιμών. Μπορεί να οριστεί  δηλαδή τρόπος στρογγυλοποίησης ("Προς τα πάνω", "Προς τα κάτω"). "Προς την πλησιέστερη στρογγυλοποίηση") και ποσό στρογγυλοποίησης (πχ. στο πεντάλεπτο: 0,05 ή στο δεκάλεπτο: 0,10 κλπ).

   

mark up

   

Για την εκτέλεση της εργασίας, ο χρήστης πρέπει να ορίσει την τρέχουσα Κατηγορία Φ.Π.Α.(από τον Πίνακα 1), το παλαιό ποσοστό Φ.Π.Α. (6,5 ή 13 σε 6 ή 23), μπορεί να επιλέξει όλες ή συγκεκριμένες Κατηγορίες Ειδών, να ορίσει ταξινόμηση και όρια  των Ειδών ("Από", "Έως", "Μάσκα"). Αν στην εφαρμογή παρακολουθούνται και Εναλλακτικές Τιμές Πώλησης (Πίνακας 47), η εφαρμογή εμφανίζει τις ερωτήσεις :

  • Θέλετε ενημέρωση της Βασικής Τιμής Λιανικής (N/O)
  • Θέλετε ενημέρωση των Εναλλακτικών Τιμών (Ν/Ο)

ώστε  ο χρήστης να επιλέξει αν θέλει να ενημερώσει την Βασική Τιμή ή/και τις Εναλλακτικές Τιμές Πώλησης. Εφόσον επιλεγεί ενημέρωση Εναλλακτικών Τιμών Πώλησης, ο χρήστης μπορεί να κάνει πολλαπλή επιλογή όλων ή συγκεκριμένων Εναλλακτικών Τιμών. Αν δεν παρακολουθούνται Εναλλακτικές Τιμές Πώλησης, δεν εμφανίζονται οι παραπάνω ερωτήσεις και η εργασία εκτελείται πλέον μόνο για την Βασική Τιμή Λιανικής Πώλησης.

Τέλος, ο χρήστης, έχει τη δυνατότητα να εκτυπώσει τις αλλαγές των Τιμών Λιανικής Πώλησης για έλεγχο πριν την ενημέρωση των αρχείων  (πλήκτρο F6 για εκτύπωση Ελέγχου Νέων Τιμών).

Προσοχή : Πρέπει να σημειωθεί ότι στη διαδικασία MarkUp Τιμών Πώλησης, για τα είδη που μεταφέρονται σε συντελεστή 23%, πρέπει να επιλέξετε ΜΟΝΟ τα είδη που έχουν μεταφερθεί στο 23% χρησιμοποιώντας κατάλληλα φίλτρα.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ ! Πριν από την εκτέλεση της εργασίας, θα πρέπει να έχετε πάρει αντίγραφα (Backup) των αρχείων σας.

 

Φόρμες Παραστατικών

Στην περίπτωση που στις φόρμες εκτύπωσης, για τις μεταβλητές των στοιχείων ανάλυσης Φ.Π.Α. (Γ’ τομέας, μεταβλητές 300, 301, 302, 303, 304, 1300, 1302, 1303, 1304) έχετε ορίσει τμήμα (Α/Α) διαφορετικό του 0 (μηδενός) (π.χ. 1,2 κ.λπ.) για συγκεκριμένη κατηγορία Φ.Π.Α., θα πρέπει να ορίσετε το νέο Τμήμα (Α/Α) που αντιστοιχεί στις νέες Κατηγορίες Φ.Π.Α..

Αν το Τμήμα (Α/Α) στις παραπάνω μεταβλητές είναι 0 (μηδέν), ΔΕΝ χρειάζεται να κάνετε καμία μεταβολή.