Γέφυρα απλογραφικών και διπλογραφικών εγκαταστάσεων με λογιστικές εφαρμογές Epsilon Net - Business /Solution ERP - Ορίζοντες

Υλοποιήθηκε διαδικασία γέφυρας με λογιστικές εφαρμογές Epsilon Net, για Βιβλία Β΄ & Γ’ Κατηγορίας.

Εκτέλεση γέφυρας

Βάσει της παραμετροποίησης της εφαρμογής απλογραφικό/διπλογραφικό λογιστικό σύστημα είναι δυνατή η εξαγωγή στοιχείων προς λογιστικές εφαρμογές Epsilon Net μέσω των ενεργειών :

 • Εξαγωγή Τύπου Α (Απλογραφικά)
 • Εξαγωγή Τύπου Α (Διπλογραφικά),

Οι ενέργειες αυτές καλούνται από το υπομενού “Διάφορες Λειτουργίες” του μενού “Εργαλεία” .

Σημείωση : Για το Business ERP γίνεται διαθέσιμη μόνο η “Εξαγωγή Τύπου A (Διπλογραφικά)”, ενώ στους Ορίζοντες διατίθενται και οι δύο .

 

cid:image001.png@01D4D27A.0451A690

cid:image003.png@01D4D279.A7D2E8C0

Βήματα διαδικασίας εξαγωγής :

 • Συμπληρώστε το ημερομηνιακό διάστημα για το οποίο θέλετε να εξάγετε στοιχεία
 • Επιλέξτε, στην περίπτωση των απλογραφικών, την κατηγορία παραστατικών που θέλετε να εξαχθεί (Αγορές, Πωλήσεις ή και τα δύο). Στα διπλογραφικά εξάγονται όλοι οι τύποι παραστατικών που έχουν παραμετροποιηθεί με σκοπό τη δημιουργία άρθρων
 • Δηλώστε (για τα απλογραφικά) ποιο πεδίο, έχει χρησιμοποιηθεί στην εφαρμογή, για την απεικόνιση των Υποκαταστημάτων (Ομάδα άρθρου ή Τύπος άρθρου).
 • Επιλέξτε “Μεταβίβαση και των ήδη ενημερωμένων” αν θέλετε την εκ νέου εξαγωγή στοιχείων για συγκεκριμένο ημερομηνιακό διάστημα
 • Επιλέξτε μεταβίβαση ακυρωμένων ή ακυρωτικών ώστε η διαδικασία να συμπεριλάβει και αυτά τα παραστατικά
 • Η εξαγωγή των δεδομένων γίνεται σε αρχείο τύπου .csv, στην περιοχή, που έχει δηλωθεί, στο πεδίο “Όνομα αρχείου”.
 • Επιλέξτε στο τμήμα “Μεταβίβαση συναλλασσομένων ποιοι συναλλασσόμενοι θέλετε να μεταφερθούν (όλοι ή όσοι έχουν κινηθεί και συμμετέχουν σε εγγραφές)
 • Εκτός των συναλλασσομένων, τύπου “Προμηθευτής” και “Πελάτης”, μπορείτε να συμπεριλάβετε και τους συναλλασσόμενους τύπου “Χρεώστης” και “Πιστωτής” ενεργοποιώντας την αντίστοιχη επιλογή Χρεώστες/Πιστωτές.
 • Η εξαγωγή των συναλλασσομένων γίνεται σε αρχείο τύπου .csv, στην περιοχή που έχει δηλωθεί στο πεδίο “Όνομα αρχείου συναλλασσομένων”.

info Σημείωση-1

Αν κατά την εκτέλεση γέφυρας την πρώτη φορά, υπάρχουν παραστατικά στο επιλεγμένο ημερομηνιακό διάστημα, τα οποία έχουν ήδη ενημερώσει υποσύστημα λογιστικής, θα πρέπει οπωσδήποτε να ενεργοποιηθούν οι επιλογές : Μεταβίβαση και των ήδη ενημερωμένων προκειμένου να εξασφαλιστεί η σωστή εξαγωγή τους.