Αρχικοποίηση εταιρίας - Galaxy ERP/Commercial

Διαδικασία αρχικοποίησης εταιρίας

Μέσω της διαδικασίας αρχικοποίησης μπορείτε να ορίσετε βασικές πληροφορίες, απαραίτητες για την έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής στην επιχείρησή σας.

Παραθέτουμε στη συνέχεια τα βήματα, που πρέπει να ακολουθήσετε, για την αρχικοποίηση της εταιρίας, με την οποία έχετε συνδεθεί :

Βήμα 1

Καθορισμός στοιχείων εταιρίας

Επιλέξτε την εργασία “στοιχεία εταιρείας” για να δηλώσετε τα στοιχεία της επιχείρησής σας, όπως Τίτλος (επιχείρησης), Επάγγελμα, “ΔΟΥ, ΑΦΜ στοιχεία διεύθυνσης έδρας.

Επιλέγοντας το “Κεντρικό” υποκατάστημα μπορείτε, μέσω της επιλογής “Αποθήκες”, να καθορίσετε τους αποθηκευτικούς χώρους που παρακολουθείτε στην έδρα της επιχείρησής σας.

Αν η εταιρία έχει περισσότερα του ενός υποκαταστήματα, έχετε τη δυνατότητα μέσω του πλήκτρου ενεργειών “Προσθήκη” να τα εισάγετε και στη συνέχεια να δηλώσετε τους αποθηκευτικούς χώρους που κάθε υποκατάστημα έχει .

Βήμα 2

Καθορισμός στοιχείων οικονομικής χρήσης

Ο καθορισμός οικονομικής χρήσης είναι απαραίτητος για την καταχώριση εγγραφών στην εφαρμογή αλλά και για την ορισμό μεθόδου αποτίμησης και τήρησης βιβλίων.

Εφόσον η χρήση είναι η επιθυμητή, επιλέξτε την εργασία “Στοιχεία οικονομικής χρήσης” για να δηλώσετε την επίσημη μέθοδο αποτίμησης της εταιρίας σας.

Στο πεδίο Μέθοδος αποτίμησης δηλώστε την επίσημη μέθοδο αποτίμησης, ενώ στο πεδίο Υπολογισμός κόστους τις περιόδους για τις οποίες θα γίνεται η επίσημη αποτίμηση (12 για ετήσια, 1 για μηνιαία).

Αν η τήρηση των βιβλίων είναι απλογραφική θα χρειαστεί να ενεργοποιηθεί η επιλογή Τήρηση βιβλίου εσόδων - εξόδων και να επιλεγούν στη σελίδα Μ.Σ.Κ.Κ. (Μοναδικοί συντελεστές καθαρού κέρδους) οι κατάλληλοι συντελεστές καθαρού κέρδους για την εταιρία.

Βήμα 3

Μορφές κωδικών

Στο βήμα αυτό μπορείτε να ορίσετε, για τις βασικές οντότητες της εφαρμογής, τις επιθυμητές μορφές κωδικών. Αν δεν οριστούν, θα πρέπει κατά την καταχώριση νέας εγγραφής να συμπληρωθεί ο επιθυμητός κωδικός.

Συνιστάται η συμπλήρωση μορφής κωδικού με μορφή αύξουσας αρίθμησης.

Βήμα 4

Ορισμός φορολογικού εκτυπωτή

Για τη σήμανση των φορολογικών στοιχείων της εταιρίας θα χρειαστεί να δηλώσετε τον φορολογικό μηχανισμό . Ο φορολογικός μηχανισμός πρέπει να είναι ήδη εγκατεστημένος για να εκτελεστεί το βήμα αυτό.

Η ολοκλήρωση του βήματος απαιτεί να επιλεγεί στο πεδίο “όνομα εκτυπωτή” ο φυσικός εκτυπωτής που θα τυπώνεται το παραστατικό. Να οριστεί δε, στην επιλογή “Σήμανση φορολ. Εκτυπωτή”, στο φορολογικό μηχανισμό, η διεύθυνση στην οποία βρίσκεται ο φορολογικός μηχανισμός (αντικατάσταση του “computer name” με το όνομα του Η/Υ που o μηχανισμός είναι συνδεδεμένος) .

Αν υπάρχει ήδη εγκατεστημένος φορολογικός μηχανισμός τύπου “Α” δεν απαιτείται η συμπλήρωση της πληροφορίας “Σήμανση φορολ. Εκτυπωτή”.

Βήμα 5

Σειρές αρίθμησης

Στο βήμα αυτό μπορείτε να ορίσετε, ανά εταιρία και υποκατάστημα, τη σειρά αρίθμησης παραστατικών (από την οποία θα εκδίδονται τα παραστατικά σας). Ο ορισμός των σειρών γίνεται μέσω της διαδικασίας “Μαζική δημιουργία σειρών αρίθμησης” που σας παρέχει το Σύστημα .

Βήμα 6

Ενεργοποίηση Οικονομικών λογαριασμών

Στο βήμα αυτό μπορείτε να ενεργοποιήσετε το είδος των οικονομικών λογαριασμών (έσοδα/ έξοδα, ΦΠΑ εσόδων/εξόδων, φόροι εσόδων/εξόδων, κρατήσεις, επιβαρύνσεις) που θα χρησιμοποιήσετε στα οικονομικά παραστατικά της επιλεγμένης εταιρίας .