Υπολογισμός τόκου στις ανεξόφλητες χρεώσεις πελατών|Galaxy ERP

Υπολογισμός τόκων 

Στη “Λίστα αντιστοιχίσεων πελατών” (Συναλλασσόμενοι| Αντιστοιχίσεις), που εμφανίζει όλες τις καθυστερήσεις εισπράξεων – ανοικτές κινήσεις των πελατών της εταιρίας, υλοποιήθηκε νέα διαδικασία ο “Υπολογισμός τόκων”. Η διαδικασία υπολογίζει τους τόκους που προκύπτουν από τις ανεξόφλητες χρεώσεις των πελατών σας λαμβάνοντας υπόψη μια οριακή ημερομηνία υπολογισμού τόκων και ένα επιτόκιο.

Δείτε πως

Επιλέξτε από τη λίστα αντιστοιχίσεων πελατών τις ανοιχτές κινήσεις πελατών για τις οποίες θα γίνει υπολογισμός τόκων.

Ενεργοποιήστε από τις ενέργειες της λίστας την επιλογή “Υπολογισμός τόκου” (calculate interest amount) και

συμπληρώστε στα φίλτρα της οθόνης κριτηρίων (Interest amount) : 

  • την Ημερομηνία υπολογισμού τόκων, την ημερομηνία δηλαδή μέχρι την οποία θα υπολογιστούν οι τόκοι 
  • το Επιτόκιο, με το οποίο θα γίνει ο υπολογισμός 

Ο τύπος υπολογισμού είναι : Tόκος = Kεφάλαιο * Επιτόκιο * Ημέρες καθυστέρησης / 365 (Ημερολογιακό έτος) 

Όπου: 

  • Κεφάλαιο = ανοικτό υπόλοιπο της ανοιχτής κίνησης, 
  • Επιτόκιο = το επιτόκιο από τα κριτήρια της διαδικασίας. 

Ημέρες καθυστέρησης : για τις ανοιχτές κινήσεις θεωρείται το διάστημα σε μέρες από την Ημερομηνία λήξης της κίνησης ως την ημερομηνία υπολογισμού, ενώ για τις κλεισμένες κινήσεις το διάστημα από την ημερομηνία λήξης ως την ημερομηνία κλεισίματος. 

A screenshot of a computerDescription automatically generated

Με το πέρας της διαδικασίας, η υπολογισμένη αξία τόκων καταγράφεται σε κάθε ανοιχτή κίνηση και εμφανίζεται ως νέα στήλη “Τόκοι” στην προκαθορισμένη προβολή της λίστας.  

A screenshot of a computerDescription automatically generated

Δημιουργία παραστατικών τόκων

Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα για τους τόκους που υπολογίζονται, να δημιουργηθεί παραστατικό εσόδου μέσω της διαδικασίας Δημιουργία παραστατικών τόκων στις ενέργειες της “Λίστας αντιστοιχίσεων πελατών”.

Δείτε πως

Επιλέξτε τις επιθυμητές εγγραφές από τη λίστα αντιστοιχίσεων και καλέστε την ενέργεια “Δημιουργία παραστατικών τόκων” (create interest entries)

Καθορίστε στις οθόνες του οδηγού που εμφανίζεται τα κριτήρια βάσει των οποίων θα δημιουργηθεί το παραστατικό τόκων, όπως την προέλευση του αυτόματα παραγόμενου παραστατικού, (παραστατικό πώλησης ή οικονομική εγγραφή), τον τύπο εγγραφής, τα ημερομηνιακά κριτήρια (ημερομηνία συναλλαγής, ενημέρωσης), το λογαριασμό εσόδων κ.ά. και πατήστε τέλος για την ολοκλήρωση της διαδικασίας (ασύγχρονα) .

 A screenshot of a computerDescription automatically generated

 

A screenshot of a computerDescription automatically generated