Ηλεκτρονικά Τιμολόγια στις Δημόσιες Συμβάσεις (Β2G) |Galaxy

1. Εισαγωγή

Θεσπίστηκε η υποχρέωση για τους προμηθευτές του Ελληνικού Δημοσίου της έκδοσης αποκλειστικά ηλεκτρονικών τιμολογίων (Η.Τ) προς τους φορείς του Δημοσίου τομέα.

Tα ηλεκτρονικά τιμολόγια, εκδίδονται και διαβιβάζονται (με τη συμβολή του παρόχου) στην πλατφόρμα ΚΕ.Δ. (Κέντρο Διαλειτουργικότητας) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης όπου ελέγχονται τα υποχρεωτικά για τιμολόγηση προς το Ελληνικό Δημόσιο, πεδία. Εφόσον το ηλεκτρονικό τιμλόγιο πληροί τις προδιαγραφές, διαβιβάζεται η φορολογική σύνοψη στην υπηρεσία myData της ΑΑΔΕ για τη λήψη αναγνωριστικού (UID) της σύνοψης, Μοναδικού Αριθμού Καταχώρησης (Μ.ΑΡ.Κ) και Authentication Code. Στη συνέχεια μεταβιβάζεται στο δίκτυο PEPPOL. Οι τελικοί αποδέκτες, οι οικονομικές υπηρεσίες των φορέων του Δημόσιου Τομέα, θα λάβουν τα ηλεκτρονικά τιμολόγια με σκοπό τον έλεγχο και την αποπληρωμή τους.

σημείωσηΣΗΜΕΙΩΣΗ

Βασική προϋπόθεση για την ηλεκτρονική τιμολόγηση με το Δημόσιο αποτελεί η χρήση του πιστοποιημένου παρόχου ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων Epsilon Digital .

2. Παραμετροποίηση

Πελάτες

Για να γίνει “αντιληπτό” από το Σύστημα ότι ένας πελάτης (ο παραλήπτης δηλαδή του τιμολογίου) αφορά σε πελάτη Δημοσίου θα πρέπει να παραμετροποιηθούν σχετικά σημεία στην καρτέλα του.

Η διαδικασία παραμετροποίησης του πελάτη αποτελείται από τα παρακάτω βήματα :

Μεταβείτε στη λίστα πελατών και επιλέξτε τον επιθυμητό πελάτη και στην οθόνη των στοιχείων του, ενεργοποιήστε Ρόλοι| Προσωπικά στοιχεία και δηλώστε στο πεδίο “Κατάσταση ΚΕΠΥΟ”, “Δημόσιο”

Graphical user interface, text, application, email</p>
<p>Description automatically generated

Ένας τέτοιος πελάτης έχει αποκτήσει ένα μοναδικό κωδικό αριθμό από τον Φορέα, τον κωδικό αναθέτουσας αρχής, τον οποίο πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρώσετε στα στοιχεία του .

D:\MyDocs\Galaxy\icons\attention.pngΕάν το πεδίο του κωδικού αναθέτουσας αρχής δεν εμφανίζεται στην οθόνη του πελάτη, θα πρέπει να το εμφανίσετε μέσω της Διαχείρισης Προβολών.

 

Δείτε πως

Επιλέξτε Χρήστης |Μορφοποίηση Προβολής

Graphical user interface, text, application, chat or text message</p>
<p>Description automatically generated

Εμφανίζεται η οθόνη “Προσαρμογή”.

Στο αριστερό τμήμα της, στη σελίδα “Απόκρυψη” εμφανίζεται λίστα με όλα τα διαθέσιμα πεδία της οντότητας που ΔΕΝ απεικονίζονται στην επιφάνειά της. Επιλέξτε το πεδίο “Αναθέτουσα αρχή και με drag & drop τοποθετήστε το στο επιθυμητό σημείο της φόρμας.

Graphical user interface, text, application</p>
<p>Description automatically generated

Στη συνέχεια συπληρώστε τον κωδικό που σας έχει δοθεί από τον Φορέα

Graphical user interface, text, application</p>
<p>Description automatically generated

Είδος

Για τις συναλλαγές B2G χρειάζεται να παραμετροποιηθεί το είδος.

Στο τμήμα Intrastat/Customs info (στη σελίδα Πληροφορίες είδους) επιλέξτε τον κωδικό CPV.

Graphical user interface, table</p>
<p>Description automatically generated

Text</p>
<p>Description automatically generated with low confidence

3. Εφαρμογή

Προχωρήστε σε καταχώριση παραστατικού

 • Επιλέξτε τον τύπο παραστατικού (έστω τον 3004, Δ.Α. – Τιμολόγιο Πώλησης)
 • Θέστε το παραστατικό σε κατάσταση “ενημερωμένο”
 • Επιλέξτε τον πελάτη (ο οποίος έχει παραμετροποιηθεί σχετικά - έχει οριστεί ότι αφορά σε πελάτη δημοσίου και έχει δηλωθεί ο κωδικός αναθέτουσας αρχής)
 • Επιλέξτε τα είδη του παραστατικού

Graphical user interface</p>
<p>Description automatically generated

και στη συνέχεια,

Μεταβείτε στα “Λοιπά Στοιχεία” από τις “Ενέργειες” του παραστατικού

Graphical user interface, application</p>
<p>Description automatically generated

Συμπληρώστε κατάλληλα την ομάδα πεδίων B2G (στη σελίδα Intrastat/Σχόλια)

 • Τύπος : προσδιορίζει αν το παραστατικό αφορά σε :
  • Β2Β (συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων Ιδιωτικού τομέα) ή
  • Β2G (συναλλαγές επιχειρήσεων Ιδιωτικού τομέα με Δημόσιο)
 • Τύπος προϋπολογισμού : τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από το δημόσιο φορέα (που τιμολογείται) και αφορά στο είδος προϋπολογισμού του φορέα . Οι δυνατές τιμές του πεδίου είναι :
  • Κανονικός προϋπολογισμός
  • e-PDE (e-ΠΔΕ - πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων)
  • Λοιποί προϋπολογισμοί
 • ΑΔΑΜ Σύμβασης: πρόκειται για τον αναγνωριστικό αριθμό ΑΔΑΜ της σύμβασης
 • Αναγνωριστικό σύμβασης: αφορά στον κωδικό :
  • ΑΔΑ - Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης ή
  • ΑΔΑΜ - Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου

Graphical user interface, application</p>
<p>Description automatically generated

Με την αποθήκευση του τιμολογίου, θα παρατηρήσετε ότι στο κάτω αριστερά τμήμα του παραστατικού πώλησης εμφανίζεται η ένδειξη Β2G.

Graphical user interface, text, application</p>
<p>Description automatically generated

Τέλος, μέσω της διαδικασίας εκτύπωσης (η φόρμα εκτύπωσης του παραστατικού έχει πάροχο), το τιμολόγιο αποστέλλεται στον πάροχο.

πληροφορ Πληροφορίες

Οι πληροφορίες του τμήματος B2G γίνονται διαθέσιμες στη “Λίστα παραστατικών πώλησης” μέσω της επιλογής “Προσαρμογή”, ενσωματωμένης στο πλήκτρο “Χρήστης”

Βήματα προβολής πεδίων στη λίστα

Καλέστε Χρήστης | Προσαρμογή από τη λίστα των παραστατικών πώλησης,

Στην οθόνη της Προσαρμογής, με όλα τα διαθέσιμα πεδία της “Προβολής”, επιλέξτε όσα πεδία B2G, θέλετε να είναι ορατά στη λίστα παραστατικών.

Την ίδια τακτική, μορφοποίηση προβολής, μπορείτε να εφαρμόσετε και στη Λίστα Πελατών, επιλέγοντας να είναι ορατά στις εμφανιζόμενες εγγραφές της λίστας τα πεδία “Αναθέτουσα αρχή” και “Κατάσταση ΚΕΠΥΟ”. Έτσι, γίνεται φανερό με την πρώτη ματιά ποιοι πελάτες αφορούν σε δημόσιο.

4. Πάροχος epsilon digital

Η πλατφόρμα του παρόχου Epsilon Digital εμπλουτίστηκε με την υπηρεσία B2G ώστε ένα τιμολόγιο προς Φορέα Ελληνικού Δημοσίου να μετατρέπεται σε ηλεκτρονικό παραστατικό βάσει του μορφότυπου, που καθορίζεται από το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ηλεκτρονικής τιμολόγησης (ΕΛΟΤ EN 16931), και να διαβιβάζεται στο Κέντρο Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ).

Επιπλέον, στη λίστα Παρασταικών στα φίλτρα αναζήτησης ενσωματώθηκε το πεδίο “Παραστατικά Δημοσίου” για την εύκολη ανεύρεση των τιμολογίων B2G

Logo</p>
<p>Description automatically generatedκαι

η στήλη Κατάσταση ΚΕΔ που υποδυκνείει την κατάσταστη αποστολής του τιμολογίου στο Κέντρο Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ).

Graphical user interface, text, application</p>
<p>Description automatically generated