Υποβολή Ε2 - Υποβολή συμπληρωματικής δήλωσης

Βήμα 

Εργασία - Παράμετρος 

Ενέργεια 

Σημειώσεις 

Έντυπο Ε2

Δημιουργία συμπληρωματικού εντύπου Ε2.

Για να δημιουργηθεί συμπληρωματικό έντυπο Ε2 θα πρέπει για τον ίδιο φορολογούμενο να δημιουργηθεί δεύτερο έντυπο Ε2 για τον ίδιο φορολογούμενο με την ένδειξη «Συμπληρωματική»

Συμπληρωματικό έντυπο Ε2 είναι απαραίτητο στην περίπτωση που για τον ίδιο φορολογούμενο χρειάζεται να καταχωρηθούν πολλά ακίνητα.

Έντυπο Ε2

Σύνδεση συμπληρωματικού εντύπου με την αρχική δήλωση.

Στις δηλώσεις Ε2 που έχουν την ένδειξη «Συμπληρωματική», επιλέξτε με δεξί κλικ την επιλογή «Αρχική συμπληρωματικής δήλωσης».

Θα εμφανιστούν διαθέσιμες οι δηλώσεις Ε2 του φορολογούμενου.

Τα έντυπα Ε2 για τον ίδιο φορολογούμενο θα πρέπει να συνδεθούν σειριακά. Αν για παράδειγμα για τον ίδιο φορολογούμενο έχουμε 3 δηλώσεις Ε2 η καταχώρηση και η μεταξύ τους σύνδεση θα πρέπει να γίνει ως εξής:

Η πρώτη δήλωση Ε2 δεν θα πρέπει να έχει χαρακτηριστεί ως «Συμπληρωματική».

Η δεύτερη δήλωση Ε2 θα πρέπει να έχει χαρακτηριστεί «Συμπληρωματική» και θα πρέπει να έχει συνδεθεί με την πρώτη δήλωση.

Η τρίτη δήλωση Ε2 θα πρέπει επίσης να έχει το χαρακτηριστικό «Συμπληρωματική» και να έχει συνδεθεί με την δεύτερη δήλωση.

Έντυπο Ε2

Υποβολή εντύπου Ε2 με συμπληρωματικές δηλώσεις

Η υποβολή των δηλώσεων Ε2 που έχουν συμπληρωματικές δηλώσεις θα πρέπει να γίνεται διαδοχικά για κάθε έντυπο. Πρώτα επιλέξετε υποβολή πρώτα για το έντυπο που δεν έχει το χαρακτηριστικό «Συμπληρωματική». Στη συνέχεια θα πρέπει να υποβάλετε τα έντυπα Ε2 που έχουν το χαρακτηριστικό «Συμπληρωματική» .

Πριν την υποβολή των δηλώσεων Ε2 που είναι «Συμπληρωματική», εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη:

Επιλέξτε «Προσθήκη» για να προστεθούν τα στοιχεία της τρέχουσας δήλωσης σε υπάρχουσα υποβολή.

Επιλέξτε «Αρχικοποίηση» για να γίνει αντικατάσταση των στοιχείων των που έχουν ήδη υποβληθεί με τα στοιχεία της τρέχουσας δήλωσης.