Συντελεστές Φόρου

 

         

 

Νομική Μορφή

Κατηγορία Βιβλίων

Φορολογικός Συντελεστής

Υπαγωγή στην παρ. 4 άρθρου 58 ν.4172/2013

Υπαγωγή στο άρθρο 73 ν.3842/2010

Υπαγωγή και στις 2 περιπτώσεις

 • Σύλλογος ή Σωματείο
 • Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου
 • ΝΠΔΔ ή ίδρυμα
 • Μονή Αγίου Όρους

Ανεξαρτήτως κατηγορίας βιβλίων

26%

     
 • ΑΕ
 • ΕΠΕ
 • ΙΚΕ
 • Ν.Ε.

Ανεξαρτήτως κατηγορίας βιβλίων

26%

15,60%

23%

12,60%

 • Φορέας Γενικής Κυβέρνησης
 • Συμπλοιοκτησία

Ανεξαρτήτως κατηγορίας βιβλίων

26%

     
 • ΟΕ
 • ΕΕ
 • ΕΕ
 • ΕΕ κατά μετοχές
 • Αστική Εταιρεία (Κερδοσκοπική)
 • Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία
 • Συμμετοχική ή Αφανής Εταιρεία
 • Αστικός Συνεταιρισμός
 • Κοινωνία Αστικού Δικαίου
 • Λοιπές Νομικές Οντότητες
 • Κοινοπραξία

Γ κατηγορίας βιβλία

ΒΓ κατηγορίας βιβλίων

Γ κατηγορίας βιβλίων με ΔΛΠ

26%

15,60%

23%

12,60%

 • ΟΕ
 • ΕΕ
 • ΕΕ κατά μετοχές
 • Αστική Εταιρεία (Κερδοσκοπική)
 • Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία
 • Συμμετοχική ή Αφανής Εταιρεία
 • Αστικός Συνεταιρισμός
 • Κοινωνία Αστικού Δικαίου
 • Λοιπές Νομικές Οντότητες
 • Κοινοπραξία

Β κατηγορίας βιβλία

Απαλλαγή

26% μέχρι 50.000 €

33% για το ποσό πάνω από 50.000,00 €

15,6% μέχρι 50.000 €

19,8% για το ποσό άνω των 50.000 €

23% μέχρι 50.000 €

30% για το ποσό άνω των 50.000 €

12,6% μέχρι 50.000 €

16,8% για το ποσό άνω των 50.000 €

 • Αγροτικός Συνεταιρισμός
 • Ένωση Αγροτικών Παραγωγών

Ανεξαρτήτως κατηγορίας βιβλίων

13%

7,80%

10%

4,80%