Συντελεστές Προκαταβολής

Νομική Μορφή

Ποσοστό προκαταβολής

Σύλλογος ή Σωματείο

55%

Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου

ΝΠΔΔ ή ίδρυμα

Μονή Αγίου Όρους

Νομική Μορφή

Ποσοστό προκαταβολής

ΑΕ

80%

ΕΠΕ

80%

ΙΚΕ

80%

Ν.Ε.

80%

Φορέας Γενικής Κυβέρνησης

55%

Συμπλοιοκτησία

80%

Νομική Μορφή

Ποσοστό προκαταβολής

ΟΕ

55%

55%

55%

55%

55%

ΕΕ

55%

ΕΕ κατά μετοχές

55%

55%

Αστική Εταιρεία (Κερδοσκοπική)

55%

Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία

55%

Συμμετοχική ή Αφανής Εταιρεία

55%

Αστικός Συνεταιρισμός

55%

Κοινωνία Αστικού Δικαίου

55%

Λοιπές Νομικές Οντότητες

Επιλογή από τον χρήστη

Κοινοπραξία

Επιλογή από τον χρήστη

Νομική Μορφή

Ποσοστό προκαταβολής

Αγροτικός Συνεταιρισμός

80%

Ένωση Αγροτικών Παραγωγών

80%