Πότε ξεκινά η εφαρμογή των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων ;

Έχει ξεκινήσει ήδη. Η εφαρμογή του νόμου ισχύει για την τρέχουσα χρήση, δηλαδή από 1/1/2015.

Όλες οι κατηγορίες οντοτήτων πρέπει να καλύψουν τις υποχρεώσεις που ορίζει ο νόμος και να συντάξουν τις σχετικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις στο τέλος της χρήσης.

"Άρθρο 44.

Οι διατάξεις του νόμου αυτού τίθενται σε ισχύ ως εξής:  
α) Τα κεφάλαια 4 έως 7, καθώς και οι ορισμοί του Παραρτήματος Α΄ που σχετίζονται με την εφαρμογή των κεφαλαίων αυτών τίθενται σε ισχύ για περιόδους που αρχίζουν μετά την 31η Δεκεμβρίου 2014.  
β) Όλα τα υπόλοιπα κεφάλαια, καθώς και οι ορισμοί του Παραρτήματος Α΄ που σχετίζονται με την εφαρμογή των κεφαλαίων αυτών τίθενται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2015, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις."

ΝΟΜΟΣ 4308/ΦΕΚ Α 251/24.11.2014

Επικοινωνήστε με το Συνεργάτη μας που σας υποστηρίζει ή απευθείας μαζί μας στο τηλέφωνο 210 6266500 και ζητήστε την έκδοση ΕΛΠ.