Οδηγίες υπολογισμού εντύπου Ν

Παραμετροποίηση

Εργασία

Υπολογισμός φορολογικού συντελεστή στο έντυπο Ν

Για να προκύψει ο φορολογικός συντελεστής στο έντυπο Ν συμπληρώστε στο φορολογούμενο υποχρεωτικά:

 • την κατηγορία επιχείρησης
 • την κατηγορία βιβλίων
 • τη νομική μορφή της εταιρίας

Δείτε τον πίνακα με τους συντελεστές φόρου σε σχέση με τη νομική μορφή της εταιρίας και την κατηγορία βιβλίων

Ενημέρωση κωδικών "001"/"003" Οι κωδικοί "001" & "003" ενημερώνονται από τους κωδικούς "048" φορολογητέα κέρδη και "448" μεταφορά ζημιάς . Στον κωδικό "001" αθροίζεται πάντα ο κωδικός "100" (τεκμαρτά κέρδη οικοδομικών επιχειρήσεων) .

Υπολογισμός προκαταβολής τρέχοντος φορολογικού έτους

Το ποσοστό προκαταβολής, για τον υπολογισμό προκαταβολής τρέχοντος φορολογικού έτους, προτείνεται από την εφαρμογή και διαφοροποιείται με βάση τη νομική μορφή της επιχείρησης . Φυσικά μπορείτε να το τροποποιήσετε επιλέγοντας διαφορετικό ποσοστό από αυτό που προτείνεται από την εφαρμογή .

Δείτε στο συνδεδεμένο πίνακα πως η νομική μορφή της επιχείρησης διαφοροποιεί το ποσοστό προκαταβολής.

Στοιχεία Εταίρων /Μελών

Κάντε διπλό κλικ στα Στοιχεία του πίνακα των Εταίρων/Μελών προκειμένου να ορίσετε τα στοιχεία των Εταίρων (Α.Φ.Μ. Μελών, ποσοστό συμμετοχής στην επιχείρηση, ιδιότητα με την οποία συμμετέχει).

Επιλέγοντας “Ενημέρωση Εταίρων” προτείνονται οι Εταίροι / Μέλη που έχουν οριστεί στα “Στοιχεία των Φορολογούμενων” με τα ποσοστά τους .

Η κατανομή των κερδών στους Εταίρους γίνεται σύμφωνα με τον κωδικό "016" (φορολογικά κέρδη χρήσης) .

Αφαίρεση αφορολόγητων αποθεματικών αναπτυξιακών νόμων

Σε περίπτωση που προκύψει ζημιά στον κωδικό “400” (ζημιά μετά τη φορολογική αναμόρφωση) προστίθεται σε αυτόν ο κωδικός “060”. Ενώ σε περίπτωση που προκύψει κέρδος στον κωδικό “040” αφαιρούνται όλοι οι κωδικοί των αφορολόγητων αποθεματικών αναπτυξιακών νόμων από “046” έως “071”.

Νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Για τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ακολουθείστε την παρακάτω ροή εργασιών :

 • Μεταφορά των ποσών από το έντυπο E2”, μέσω της αντίστοιχης διαδικασίας, στον πίνακα 3Α4 (εισόδημα από ακίνητη περιουσία) του εντύπου “Ν”.
 • Συμπλήρωση των πινάκων 3Α1, 3Α2, 3Α3, 3Β (εφόσον υφίστανται στοιχεία σε αυτούς).
 • Τα στοιχεία που ορίστηκαν στους προαναφερόμενους πίνακες ενημερώνουν τον πίνακα 2Β και συγκεκριμένα εισόδημα από κεφάλαιο, εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, ζημιά από μεταβίβαση κεφαλαίου . Η ενημέρωση για το εισόδημα από επιχειρηματικές συναλλαγές του πίνακα 2Β γίνεται από το έντυπο “Ε3” (συγκεκριμένα από τους κωδικούς 548 +549 +550 για τα απλογραφικά βιβλία ή από τους κωδικούς 459+488+863+864+865+866 για τα διπλογραφικά βιβλία). Παράλληλα ενημερώνονται και οι δαπάνες που εκπίπτουν (άρθ.22 & 23) από το έντυπο "Ε3" (συγκεκριμένα από τους κωδικούς 559+555 για τα απλογραφικά βιβλία ή από τους κωδικούς 434+461+477 για τα διπλογραφικά βιβλία) . 
 • Μετά από τον πίνακα 2Β προκύπτουν τα φορολογητέα κέρδη ή ζημιά (κωδικοί 038 κέρδος και 338 ζημιά).

ΠΡΟΣΟΧΗ : Στη 2η σελίδα του εντύπου “Ν” ΔΕΝ πρέπει να συμπληρωθεί :

 • τίποτα πάνω από τον κωδικό “038”
 • κανένα ποσό που αφορά στην αφαίρεση αφορολόγητων αποθεματικών αναπτυξιακών νόμων
 • ο κωδικός “900” γιατί τα νομικά αυτά πρόσωπα δεν υπάγονται στις ειδικές περιπτώσεις:
 1. στην παρ. 4 άρθρου 58 ν.4172/2013
 2. στο άρθρο 73 ν.3842/2010
 • οι πίνακες : IV, V, VI και οι πίνακες 4Α, 4Β, 4Γ

Στα  νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα δεν μεταφέρεται το ποσό της φορολογικής αναμόρφωσης στον κωδικό “455” (μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες) .

Ενέργειες επί του εντύπου Ν

Στην εφαρμογή υπάρχει η ενέργεια “Ενημέρωση Ν από φορολογική αναμόρφωση” που σας επιτρέπει να προβείτε σε ενημέρωση στα στοιχεία του εντύπου.

Αυτό που πρέπει να πράξετε είναι :

 • πατήστε δεξί κλικ σε οποιοδήποτε σημείο του εντύπου και επιλέξτε από τη λίστα που εμφανίζεται την ενδεδειγμένη ενέργεια .

Πλήκτρο “Επανυπολογισμός αξιών” Image1.jpg

Μη ξεχνάτε, από τη στιγμή που έχετε ορίσει ποσό στους κωδικούς “016” και “017” να ενεργοποιήσετε το πλήκτρο “Επανυπολογισμός αξιών” (5ο εν σειρά) ώστε να υπολογιστούν και οι λοιπές αξίες του εντύπου .

Υποβολή εντύπου Ν Για να είναι δυνατή η υποβολή του εντύπου για λογιστή/λογιστικού γραφείου είναι απαραίτητο να έχει συμπληρωθεί το πεδίο "Λογιστής" στα "Στοιχεία Φορολογούμενου", όπου θα έχει πρωτίστως πληκτρολογηθεί ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου του λογιστή .