Οδηγίες συμπλήρωσης περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ βάσει ΠΟΛ 1182

 

 

Σύντομη περιγραφή

Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1182 για τις περιοδικές δηλώσεις που αφορούν την περίοδο του Ιουλίου δηλαδή αφορούν στο διάστημα από 01/07/2015-31/07/2015 η αξία των εκροών που αφορά στα νέα ποσοστά ΦΠΑ 6% & 4% που ισχύουν μετά τις 20/07/2015 θα πρέπει να αποτυπωθεί στους κωδικούς 302 & 305 αντίστοιχα, στο υφιστάμενο έντυπο ΦΠΑ. Ο φόρος που αναλογεί στην αξία εκροών θα υπολογιστεί σύμφωνα με τον συντελεστή 6,5% & 5% και θα ενημερωθούν οι κωδικοί 332 και 335 αντίστοιχα. Η διαφορά που προκύπτει στην αξία ΦΠΑ θα πρέπει να ενημερώσει τον κωδικό 402 του εντύπου της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ.

Τα παραπάνω αφορούν όσους τηρούν διπλογραφικά βιβλία και επομένως θα υποβάλουν δήλωση ΦΠΑ με το υφιστάμενο έντυπο ΦΠΑ, αλλά και όσους τηρούν απλογραφικά βιβλία αλλά υποβάλουν δήλωση ΦΠΑ πριν από την λήξη της διαχειριστικής τους περιόδου λόγω παύσης εργασιών.

 

Ροή εργασιών

  • Αναβάθμιση μεταβλητών δηλώσεων
  • Σύνδεση λογαριασμών με μεταβλητές δηλώσεων
  • Υπολογισμός εντύπου ΦΠΑ

 

Αναλυτική περιγραφή

  • Αναβάθμιση μεταβλητών δηλώσεων

Θα πρέπει να εκτελεστεί η εργασία αναβάθμισης μεταβλητών δηλώσεων προκειμένου να δημιουργηθούν οι νέες μεταβλητές για το έντυπο της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ.

Προσοχή: Η εργασία ενημέρωσης μεταβλητών θα πρέπει να εκτελεστεί με τις παραμέτρους που εμφανίζονται παραπάνω.

  • Σύνδεση λογαριασμών με μεταβλητές

Μετά την εκτέλεση της εργασίας αναβάθμισης μεταβλητών θα πρέπει να γίνει σύνδεση των λογαριασμών που χρησιμοποιούνται για τις εκροές και τις εισροές με συντελεστή ΦΠΑ 6% και 4% με τις νέες μεταβλητές δηλώσεων.

Συγκεκριμένα θα πρέπει να γίνουν τα παρακάτω:

Εκροές

  • Οι λογαριασμοί που αφορούν σε πωλήσεις / έσοδα με συντελεστή ΦΠΑ 6% θα πρέπει να συνδεθούν με τις παρακάτω μεταβλητές ΦΠΑ του εντύπου ΠΦΠΑ2015
   

Μεταβλητή

Είδος κίνησης

F23023

Αξία καν. Κινήσεων – Αξία κιν. επιστροφής

F2ΦΠΑΕΚΡ

Αξία ΦΠΑ καν. Κινήσεων – Αξία ΦΠΑ κιν. επιστροφής

Σημείωση: Συνίσταται να μην συνδεθούν οι λογαριασμοί που χρησιμοποιούνται για πωλήσεις / έσοδα με συντελεστή ΦΠΑ 6% με την μεταβλητή που υπάρχει για ΦΠΑ 6,5 % γιατί θα προκύψει πρόβλημα με την ενημέρωση της μεταβλητής 402.

  • Οι λογαριασμοί που αφορούν σε πωλήσεις έσοδα με συντελεστή ΦΠΑ 4% θα πρέπει να συνδεθούν με τις παρακάτω μεταβλητές ΦΠΑ του εντύπου ΠΦΠΑ2015
   

Μεταβλητή

Είδος κίνησης

F23053

Αξία καν. Κινήσεων – Αξία κιν. επιστροφής

F2ΦΠΑΕΚΡ

Αξία ΦΠΑ καν. Κινήσεων – Αξία ΦΠΑ κιν. επιστροφής

Σημείωση: Συνίσταται να μην συνδεθούν οι λογαριασμοί που χρησιμοποιούνται για πωλήσεις / έσοδα με συντελεστή ΦΠΑ 4% με την μεταβλητή που υπάρχει για ΦΠΑ 5 %γιατί θα προκύψει πρόβλημα με την ενημέρωση της μεταβλητής 402.

Εισροές

  • Οι λογαριασμοί που αφορούν σε Αγορές / έξοδα με συντελεστή ΦΠΑ 6% θα πρέπει να συνδεθούν με τις παρακάτω μεταβλητές ΦΠΑ του εντύπου ΠΦΠΑ2015
     

Μεταβλητή

Είδος κίνησης

 

Αγορές Εσωτερικού

F23612

Αξία καν. Κινήσεων – Αξία κιν. επιστροφής

Εφόσον ο λογαριασμός πρέπει να ενημερώσει την μεταβλητή 361

F2361H

Αξία καν. Κινήσεων – Αξία κιν. επιστροφής

 

F23812

Αξία ΦΠΑ καν. Κινήσεων – Αξία ΦΠΑ κιν. επιστροφής

 

Δαπάνες

F23612

Αξία καν. Κινήσεων – Αξία κιν. επιστροφής

 

F2361G

Αξία καν. Κινήσεων – Αξία κιν. επιστροφής

Εφόσον ο λογαριασμός στο 6% αφορά δαπάνη θα πρέπει να συνδεθεί με την μεταβλητή F2361G αντί για την μεταβλητή F2361Η

F2381G

Αξία ΦΠΑ καν. Κινήσεων – Αξία ΦΠΑ κιν. επιστροφής

Εφόσον ο λογαριασμός στο 6% αφορά δαπάνη θα πρέπει να συνδεθεί και με την μεταβλητή F2381G.

     

F23622

Αξία καν. Κινήσεων – Αξία κιν. επιστροφής

Εφόσον ο λογαριασμός πρέπει να ενημερώσει την μεταβλητή 362

F2362H

Αξία καν. Κινήσεων – Αξία κιν. επιστροφής

 

F23822

Αξία ΦΠΑ καν. Κινήσεων – Αξία ΦΠΑ κιν. επιστροφής

 
     

F23632

Αξία καν. Κινήσεων – Αξία κιν. επιστροφής

Εφόσον ο λογαριασμός πρέπει να ενημερώσει την μεταβλητή 363

F2363H

Αξία καν. Κινήσεων – Αξία κιν. επιστροφής

 

F23832

Αξία ΦΠΑ καν. Κινήσεων – Αξία ΦΠΑ κιν. επιστροφής

 
     

F23642

Αξία καν. Κινήσεων – Αξία κιν. επιστροφής

Εφόσον ο λογαριασμός πρέπει να ενημερώσει την μεταβλητή 364

F2364H

Αξία καν. Κινήσεων – Αξία κιν. επιστροφής

 

F23842

Αξία ΦΠΑ καν. Κινήσεων – Αξία ΦΠΑ κιν. επιστροφής

 
     

F23652

Αξία καν. Κινήσεων – Αξία κιν. επιστροφής

Εφόσον ο λογαριασμός πρέπει να ενημερώσει την μεταβλητή 365

F2365H

Αξία καν. Κινήσεων – Αξία κιν. επιστροφής

 

F23852

Αξία ΦΠΑ καν. Κινήσεων – Αξία ΦΠΑ κιν. επιστροφής

 
     

F23662

Αξία καν. Κινήσεων – Αξία κιν. επιστροφής

Εφόσον ο λογαριασμός πρέπει να ενημερώσει την μεταβλητή 366

F2366H

Αξία καν. Κινήσεων – Αξία κιν. επιστροφής

 

F23862

Αξία ΦΠΑ καν. Κινήσεων – Αξία ΦΠΑ κιν. επιστροφής

 
     

F2ΦΠΑΕΙΣ

Αξία ΦΠΑ καν. Κινήσεων – Αξία ΦΠΑ κιν. επιστροφής

Πρέπει να ενημερωθεί σε κάθε περίπτωση η μεταβλητή F2ΦΠΑΕΙΣ

 

  • Οι λογαριασμοί που αφορούν σε Αγορές / έξοδα με συντελεστή ΦΠΑ 4% θα πρέπει να συνδεθούν με τις παρακάτω μεταβλητές ΦΠΑ του εντύπου ΠΦΠΑ2015
     

Μεταβλητή

Είδος κίνησης

 

Αγορές Εσωτερικού

F23612

Αξία καν. Κινήσεων – Αξία κιν. επιστροφής

Εφόσον ο λογαριασμός πρέπει να ενημερώσει την μεταβλητή 361

F2361I

Αξία καν. Κινήσεων – Αξία κιν. επιστροφής

 

F23812

Αξία ΦΠΑ καν. Κινήσεων – Αξία ΦΠΑ κιν. επιστροφής

 

Δαπάνες

F23612

Αξία καν. Κινήσεων – Αξία κιν. επιστροφής

 

F2361G

Αξία καν. Κινήσεων – Αξία κιν. επιστροφής

Εφόσον ο λογαριασμός στο 6% αφορά δαπάνη θα πρέπει να συνδεθεί με την μεταβλητή F2361G αντί για την μεταβλητή F2361Η

F2381G

Αξία ΦΠΑ καν. Κινήσεων – Αξία ΦΠΑ κιν. επιστροφής

Εφόσον ο λογαριασμός στο 6% αφορά δαπάνη θα πρέπει να συνδεθεί και με την μεταβλητή F2381G.

     

F23622

Αξία καν. Κινήσεων – Αξία κιν. επιστροφής

Εφόσον ο λογαριασμός πρέπει να ενημερώσει την μεταβλητή 362

F2362I

Αξία καν. Κινήσεων – Αξία κιν. επιστροφής

 

F23822

Αξία ΦΠΑ καν. Κινήσεων – Αξία ΦΠΑ κιν. επιστροφής

 
     

F23632

Αξία καν. Κινήσεων – Αξία κιν. επιστροφής

Εφόσον ο λογαριασμός πρέπει να ενημερώσει την μεταβλητή 363

F2363I

Αξία καν. Κινήσεων – Αξία κιν. επιστροφής

 

F23832

Αξία ΦΠΑ καν. Κινήσεων – Αξία ΦΠΑ κιν. επιστροφής

 
     

F23642

Αξία καν. Κινήσεων – Αξία κιν. επιστροφής

Εφόσον ο λογαριασμός πρέπει να ενημερώσει την μεταβλητή 364

F2364I

Αξία καν. Κινήσεων – Αξία κιν. επιστροφής

 

F23842

Αξία ΦΠΑ καν. Κινήσεων – Αξία ΦΠΑ κιν. επιστροφής

 
     

F23652

Αξία καν. Κινήσεων – Αξία κιν. επιστροφής

Εφόσον ο λογαριασμός πρέπει να ενημερώσει την μεταβλητή 365

F2365I

Αξία καν. Κινήσεων – Αξία κιν. επιστροφής

 

F23852

Αξία ΦΠΑ καν. Κινήσεων – Αξία ΦΠΑ κιν. επιστροφής

 
     

F23662

Αξία καν. Κινήσεων – Αξία κιν. επιστροφής

Εφόσον ο λογαριασμός πρέπει να ενημερώσει την μεταβλητή 366

F2366I

Αξία καν. Κινήσεων – Αξία κιν. επιστροφής

 

F23862

Αξία ΦΠΑ καν. Κινήσεων – Αξία ΦΠΑ κιν. επιστροφής

 
     

F2ΦΠΑΕΙΣ

Αξία ΦΠΑ καν. Κινήσεων – Αξία ΦΠΑ κιν. επιστροφής

Πρέπει να ενημερωθεί σε κάθε περίπτωση η μεταβλητή F2ΦΠΑΕΙΣ

Η σύνδεση των λογαριασμών με τις μεταβλητές ΦΠΑ που αναφέρονται παραπάνω μπορεί να γίνει από την λίστα των λογαριασμών (Λογιστικού σχεδίου, εσόδων / εξόδων) μέσω της εργασίας «Μεταβλητές –Σύνδεση» που είναι διαθέσιμη με δεξί κλικ στην λίστα των μεταβλητών.

Η σύνδεση των μεταβλητών μπορεί να γίνει είτε για την τρέχουσα Περιοχή εργασίας είτε για όλες τις περιοχές εργασίας, εφόσον είναι κοινοί οι κωδικοί των λογαριασμών στις περιοχές εργασίας.

Η εργασία στην φόρμα που εμφανίζεται επιλέγουμε τις μεταβλητές που αναφέρονται στου παραπάνω πίνακες για να γίνει η σύνδεση τους με τους λογαριασμούς. Είναι δυνατόν να επιλεγούν παραπάνω από μία μεταβλητές.

  • Υπολογισμός εντύπου.

Αφού έχουν εκτελεστεί τα παραπάνω βήματα με τον υπολογισμό του εντύπου θα πρέπει να ενημερώνονται τόσο οι εκροές όσο και οι εισροές καθώς και οι τυχόν διαφορές στον κωδικό 402.