Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπων από νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Δηλώσεις Νομικών Προσώπων μη κερδοσκοπικών -Αστικών μη Κερδοσκοπικών Εταιρειών και Φορέων Γενικής Κυβέρνησης

Μετά την έναρξη υποβολής του ενιαίου εντύπου Ν δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος Νομικών προσώπων και τις σχετικές οδηγίες του TAXIS θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για όλες τις αλλαγές και τον τρόπο συμπλήρωσης των εντύπων ανάλογα με την νομική μορφή, την κατηγορία βιβλίων και τα εισοδήματα κάθε Νομικού Προσώπου που δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα.

Διακρίνουμε από φορολογική σκοπιά τρείς κατηγορίες νομικών προσώπων που έχουν μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα.

  1. Τις αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες,
  2. Τους φορείς που ανήκουν στην Γενική Κυβέρνηση καθώς και ορισμένους φορείς που απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος όπως η Τράπεζα της Ελλάδος κ.α. Η κατηγορία αυτή Νομικών προσώπων φορολογείται μόνο για εισοδήματα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου και από κεφάλαιο (τόκοι, μερίσματα, δικαιώματα, εισόδημα από ακίνητα)
  3. Τα λοιπά νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα όπως : διάφορα μη κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (σύλλογοι, σωματεία, πολιτικές οργανώσεις, εργατικά συνδικάτα, ξένα δόγματα κ.α.), τα κοινωφελή ιδρύματα και κληροδοτήματα, τα ΝΠΔΔ, τα θρησκευτικά ιδρύματα, οι ιεροί ναοί και μονές και οι λοιποί φορείς δημοσίου χαρακτήρα που δεν ανήκουν στην Γενική Κυβέρνηση.

Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης και Κατάσταση Αποδοθέντων και Οφειλόμενων Φόρων

Φέτος το TAXIS δεν θα ανοίξει ξεχωριστή εφαρμογή υποβολής της Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης που όπως είναι γνωστό περιλαμβάνει τον πίνακα αποδοθέντων και οφειλομένων φόρων. Η μεμονωμένη υποβολή κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης στο παρελθόν, γίνονταν από το μενού εργασιών του TAXIS, Λοιπές εφαρμογές εισοδήματος και αφορούσε νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικά που δεν είχαν υποχρέωση υποβολής του Ε3.

Η υποβολή της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης μπορεί δηλαδή φέτος να γίνει μόνο μέσω του εντύπου Ε3 του οποίου αποτελεί ένθετο έντυπο.

Δεδομένου του ότι η κατάσταση αποδοθέντων και οφειλόμενων φόρων αφορά ουσιαστικά όλα τα νομικά πρόσωπα απαιτείται σε κάθε περίπτωση η υποβολή του εντύπου κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης με παράλληλη υποχρεωτική υποβολή ενός έστω μηδενικού όσον αφορά τα ποσά εσόδων και δαπανών, εντύπου Ε3, από όλα ανεξαιρέτως τα νομικά μη κερδοσκοπικά πρόσωπα.

Για τον τρόπο συμπλήρωσης του Ε3 και της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης δείτε παρακάτω τις σχετικές οδηγίες ανάλογα με την νομική σας μορφή. Σημειώνουμε πάντως ότι η φορολογική αναμόρφωση για τα νομικά πρόσωπα γίνεται στο έντυπο Ν και ο πίνακας Ζ καθώς και οι κωδικοί 346 & 347 του Ε3 δεν συμπληρώνονται από νομικά πρόσωπα.

Τα έντυπα Ε2 και Ε3 πρέπει να υποβληθούν οριστικά (όχι να αποθηκευθούν απλώς) πριν την συμπλήρωση των πεδίων του εντύπου Ν, γιατί ενημερώνουν με την υποβολή τους ορισμένα πεδία του εντύπου Ν.

Έντυπο Ε2

Το έντυπο Ε2 συμπληρώνεται υποχρεωτικά από όσα νομικά πρόσωπα έχουν εισόδημα από εκμίσθωση και υπεκμίσθωση ή τεκμαρτό εισόδημα από δωρεάν παραχώρηση ή ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτων. Το έντυπο Ε2 συμπληρώνεται για ακίνητα στα οποία έχετε την πλήρη κυριότητα, την επικαρπία, την νομή ή άλλο δικαίωμα ή δουλεία επί των ακινήτων που νομικά ισοδυναμεί με επικαρπία ακινήτου.

Ακόμη και αν δεν υπάρχουν καθόλου πραγματικά ή τεκμαρτά έσοδα από ακίνητα το έντυπο πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρωθεί με τα κενά κτίρια που είναι στην κατοχή σας (οικίες, γραφεία, καταστήματα, ξενοδοχεία, αποθήκες κ.λ.π.). Η σχετική επιλογή Νο39 Κενό, έχει προστεθεί στην νέα στήλη 17 του Ε2, Είδος Μίσθωσης Χρήσης Ακινήτου.

Αντίθετα άκτιστα οικόπεδα, αγροτεμάχια και δικαίωμα υψούν δεν περιλαμβάνονται στο Ε2 ως κενά (παραλείπεται η αναγραφή τους) αν δεν αποφέρουν πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα. Επίσης οι κοινόχρηστοι χώροι τους οποίους μοιράζεστε με συνιδιοκτήτες π.χ. μιας πολυκατοικίας, αναγράφονται μόνο αν αποφέρουν πραγματικό εισόδημα μίσθωσης ή εισόδημα από δωρεάν παραχώρηση σε τρίτους.

Σε περίπτωση ιδιοχρησιμοποίησης ή δωρεάν παραχώρησης ακινήτου προκύπτει τεκμαρτό μίσθωμα ίσο με το 3% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. Αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο το οποίο συμπληρώνει έσοδα και έξοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα στο Ε3 τότε το νομικό πρόσωπο αυτό μπορεί να εκπέσει ως τεκμαρτή δαπάνη ιδιόχρησης ποσό ίσο με το τεκμαρτό εισόδημα από ιδιόχρηση και να μην επιβαρυνθεί φορολογικά. Στα απλογραφικά βιβλία ο σχετικοί κωδικοί του Ε3 για την τεκμαρτή δαπάνη ιδιόχρησης είναι οι 531, 532 ή 533.

Στο Ε2 δηλώνουμε πάντα τα ενοίκια που έπρεπε να εισπραχθούν για κάθε ακίνητο στο έτος 2014 ανεξαρτήτως του ποσού που τελικά εισπράχθηκε. Τα ενοίκια δηλαδή φορολογούνται ως εισόδημα ανεξαρτήτως του χρόνου είσπραξης τους ή του αν τελικά η απαίτηση έμεινε ανείσπρακτη. Αν το νομικό πρόσωπο πιστεύει ότι κάποιες απαιτήσεις ενοικίων τελικά είναι οριστικά επισφαλείς μπορεί να τις εκχωρήσει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας χειρόγραφα το σχετικό έντυπο εκχώρησης. Δεν απαιτείται η κοινοποίηση της δήλωσης εκχώρησης ενοικίων από τον ιδιοκτήτη στον ενοικιαστή. Η διαδικασία εκχώρησης πρέπει να γίνει πριν την υποβολή της εμπρόθεσμης αρχικής δήλωσης στο TAXIS. Εκ των υστέρων εκχώρηση ενοικίων ή υποβολή τροποποιητικής δήλωσης για διαγραφή ενοικίων λόγω εκχώρησης δεν είναι δυνατή. Τα εκχωρημένα ενοίκια καταχωρούνται σε ξεχωριστή γραμμή του Ε2 και στην στήλη 17, επιλέγετε τον κωδικό 40, Εκχώρηση στο Δημόσιο. Συμπληρώνονται κανονικά τα στοιχεία του ενοικιαστή, οι μήνες που εκχωρήθηκαν και το μηνιαίο ποσό μισθώματος αλλά δεν υπάρχουν ποσά ενοικίων στις στήλες 13, 14, 15 ή 16 του Ε2.

Αστικές μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες και Φορείς Γενικής Κυβέρνησης

Το TAXIS εντοπίζει τους φορείς γενικής κυβέρνησης με βάση την λίστα της ΕΛΣΤΑΤ και τους αντιμετωπίζει διαφορετικά από τα υπόλοιπα μη κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα.

Γενικά παρατηρούμε ότι οι αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες και οι φορείς γενικής κυβέρνησης δεν συμπληρώνουν τον πίνακα 2 της 3ης σελίδας του εντύπου Ν. Αν τα παραπάνω νομικά πρόσωπα τηρούν διπλογραφικά βιβλία θα συμπεριλάβουν υποχρεωτικά στον ισολογισμό τους το σύνολο των εσόδων τους, φορολογούμενων και μη, ακόμη και τα τεκμαρτά έσοδα από ακίνητα. Επίσης θα συμπεριλάβουν στον ισολογισμό τους το σύνολο των δαπανών τους για να υπάρξει ένα συνολικό λογιστικό αποτέλεσμα.

Αφού συμπληρώσουν την τρίτη σελίδα του Ε3 με τα ποσά του ισολογισμού θα κάνουν φορολογική αναμόρφωση των δαπανών τους στην κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης. Οι αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες με διπλογραφικά βιβλία πρέπει να προσέξουν ότι τα ποσά δαπανών για φορολογική αναμόρφωση πρέπει μετά την προσθήκη τους στα λογιστικά κέρδη ή την αφαίρεση τους από τις λογιστικές ζημίες του ισολογισμού, να προκύπτουν τα πραγματικά φορολογικά κέρδη ή ζημίες αν δεν υπάρχουν άλλες φοροαπαλλαγές.

Αν τηρούνται απλογραφικά βιβλία οι αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες θα καταχωρήσουν στην δεύτερη σελίδα του Ε3 το σύνολο των ακαθάριστων εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα. Επίσης στον κωδικό 282 του Ε3 θα καταχωρήσουν τα μικτά έσοδα από τόκους, μερίσματα, δικαιώματα, υπεραξία και τα έσοδα από ακίνητα (το συνολικό ποσό του Ε2). Οι αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες με απλογραφικά δεν θα καταχωρήσουν σε κωδικούς εσόδων του πίνακα ΣΤ του Ε3 αφορολόγητα έσοδα (συνδρομές, για τον σκοπό κ.λ.π.). Θα αναγράψουν μόνο στις σημειώσεις του Ε3 το ποσό των αφορολόγητων εσόδων που έλαβαν για τον σκοπό τους. Αντίθετα θα καταχωρήσουν το σύνολο των δαπανών τους, είτε αφορούν τον σκοπό είτε επιχειρηματικές δραστηριότητες στον σχετικό πίνακα στ). Οι δαπάνες που αφορούν τον σκοπό τους θα αναμορφωθούν όμως φορολογικά στον κωδικό 2020 της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης.

Οι φορείς γενικής κυβέρνησης που τηρούν απλογραφικά βιβλία ή δεν τηρούν βιβλία, θα περιλάβουν το σύνολο των εσόδων τους (φορολογούμενα έσοδα από ακίνητα ή κεφάλαιο, αφορολόγητα έσοδα ) στην δεύτερη σελίδα του Ε3. Επίσης θα περιλάβουν το σύνολο των δαπανών του φορέα στο Ε3 ανεξάρτητα με το αν αφορούν φορολογητέες ή αφορολόγητες δραστηριότητες.

Ειδικά οι φορείς γενικής κυβέρνησης θα περιλάβουν για φορολογική αναμόρφωση στον κωδικό 2017 το σύνολο των δαπανών τους που δεν αφορά φορολογούμενες δραστηριότητες.

Στο έντυπο Ν μεταφέρονται τα ακαθάριστα έσοδα του Ε3 στον κωδικό 015 και τα κέρδη ή ζημιές στους κωδικούς 016 και 017 αντίστοιχα.

Τα ποσά του Ε2 για πληροφοριακούς λόγους και για τον υπολογισμό του χαρτοσήμου θα πρέπει υποχρεωτικά να μεταφερθούν στον πίνακα 3Α4. Αν υπάρχουν μερίσματα ενημερώνεται ο πίνακας 3Α1α και αν υπάρχουν τόκοι τραπεζών και φόροι που παρακρατήθηκαν ο πίνακας 3Α2. Επίσης πρέπει να ενημερωθούν οι πίνακες υπεραξίας 3Β2 και οι υπόλοιποι πίνακες εσόδων από δικαιώματα ή αλλοδαπά μερίσματα κ.λ.π. αν υπάρχουν τέτοια εισοδήματα. Όλοι αυτοί οι πίνακες ενημερώνονται για πληροφοριακούς λόγους διότι τα φορολογούμενα έσοδα (μικτά πριν από την παρακράτηση φόρου) περιλήφθηκαν ήδη στο Ε3.

Στην δεύτερη σελίδα του Ν μεταφέρεται στον κωδικό 455 το ποσό δαπανών για φορολογική αναμόρφωση. Οι φορείς γενικής κυβέρνησης αναμορφώνουν τα αφορολόγητα έσοδα γενικής κυβέρνησης περιλαμβάνοντας τα στον κωδικό 468.

Λοιπά Νομικά Πρόσωπα μη Κερδοσκοπικά

Τα Νομικά Πρόσωπα Μη Κερδοσκοπικά (Σύλλογοι, Σωματεία, ΝΠΙΔ, Κοινωφελή Ιδρύματα κ.λ.π.) συνήθως δεν τηρούν βιβλία ή τηρούν απλογραφικά βιβλία.

Αν δεν έχουν επιχειρηματικές δραστηριότητες δεν συμπληρώνουν έσοδα ή έξοδα στην δεύτερη σελίδα του Ε3.

Αν έχουν μόνο έσοδα από ακίνητα και κεφάλαιο και εκπίπτουν το 75% των δαπανών για αυτά τα ακίνητα μπορούν να αναγράψουν το 25% των δαπανών αυτών στην κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης (κωδ. 2020) και θα συμπληρώσουν σε κάθε περίπτωση τον πίνακα φόρων. Δεν θα μεταφέρουν στο Ε3 όμως το ποσό της φορολογικής αναμόρφωσης (κωδ 567) διότι πρέπει να υποβληθεί κενό Ε3 αν δεν υπάρχει επιχειρηματική δραστηριότητα.

Στο Ε3 έστω και αν υποβάλλεται κενό πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρώνεται ο ΚΑΔ (τα πιο πολλά ΜΚΝΠ έχουν ΚΑΔ που αρχίζουν με τον αριθμό 94). Επίσης πρέπει να συμπληρώνεται υποχρεωτικά η κατηγορία βιβλίων ή η απαλλαγή και ο κωδικός 597 που είναι ερώτηση αν ασκείται επιχειρηματική δραστηριότητα.

Τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα δεν περιλαμβάνουν ποτέ στο Ε3 έσοδα από τόκους, ακίνητα, μερίσματα, δικαιώματα και υπεραξία. Τα περιλαμβάνουν μόνο στους πίνακες του εντύπου Ν.

Αν υπάρχει επιχειρηματική δραστηριότητα τότε θα περιληφθούν μόνο τα έσοδα από την συγκεκριμένη επιχειρηματική δραστηριότητα στους κωδικούς του Ε3. Θα περιλάβετε επίσης το σύνολο των δαπανών του φορέα και θα αναμορφώσετε τις δαπάνες που δεν αφορούν την επιχειρηματική δραστηριότητα. Επίσης αν συντρέχει τέτοια περίπτωση μπορείτε να περιλάβετε τεκμαρτή δαπάνη από ιδιόχρηση ακινήτου στους κωδικούς 531 ή 532 ή 533.

Στην συνέχεια αφού συμπληρώσετε το Ε2 (βλέπε παραπάνω) θα μεταφέρετε τα ποσά του Ε2 υποχρεωτικά στον πίνακα 3Α4. Αν υπάρχουν μερίσματα ενημερώνεται ο πίνακας 3Α1α και αν υπάρχουν τόκοι τραπεζών και φόροι που παρακρατήθηκαν ο πίνακας 3Α2. Επίσης πρέπει να ενημερωθούν οι πίνακες υπεραξίας 3Β2 και οι υπόλοιποι πίνακες εσόδων από δικαιώματα ή αλλοδαπά μερίσματα κ.λ.π. αν υπάρχουν τέτοια εισοδήματα.

Όλοι οι παραπάνω πίνακες ενημερώνουν τα έσοδα του πίνακα 2Α και 2Β. Το Ε3 ενημερώνει αυτόματα με τα ακαθάριστα έσοδα το πεδίο Εισόδημα από επιχειρηματικές συναλλαγές του πίνακα 2Β. Στην συνέχεια πρέπει να συμπληρώσετε το ποσό δαπανών που εκπίπτουν από τα εισοδήματα ακινήτων (γράφετε το 75% του ποσού δαπανών). Επίσης συμπληρώνετε τις δαπάνες ιδιόχρησης αν έχετε τεκμαρτό έσοδο από ιδιόχρηση ακινήτου ( οι δαπάνες ιδιόχρησης δεν μπορούν να υπερβούν το τεκμαρτό έσοδο ιδιόχρησης).

Στο πεδίο Δαπάνες που εκπίπτουν (άρθρο 22 & 23Ν.4172) μεταφέρεται το ποσό των κωδικών 555+559 μείον την φορολογική αναμόρφωση που αφορά τα έσοδα από επιχειρηματικές δραστηριότητες. Τέλος συμπληρώνεται για πληροφοριακούς λόγους τα Λοιπά έσοδα μη φορολογούμενα (έσοδα για τον σκοπό) και την συνολική εικόνα εσόδων και εξόδων του φορέα σας για το 2014 στον πίνακα 2Δ.

Σχετικά με το ποια έσοδα αφορούν τον κοινωφελή σκοπό γενικά η διοίκηση δέχεται ότι έσοδα από συνδρομές, δωρεές, χορηγίες και επιχορηγήσεις που δίνονται σε αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες και νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικά δεν αποτελούν φορολογητέο εισόδημα, Επίσης δεν αποτελούν φορολογητέο εισόδημα έσοδα από εκδηλώσεις ή από περιοδικά που εκδίδονται για τα μέλη του φορέα. Σας γνωρίζουμε επίσης ότι πρόσφατα διευκρινίστηκε ότι έσοδα από σχολεία μη κερδοσκοπικών φορέων όταν η παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών αποτελεί τον κύριο και όχι παρεπόμενο σκοπό του μη κερδοσκοπικού προσώπου αποτελούν αφορολόγητα έσοδα για τον σκοπό και όχι έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Τυχόν φορολογητέα κέρδη στην συνέχεια μεταφέρονται από τον πίνακα 2Γ στον κωδικό 038 και τυχόν φορολογητέες ζημιές στον κωδικό 338 της δεύτερης σελίδας και το έντυπο υπολογίζει τον φόρο στην πρώτη σελίδα. Αν στην δήλωση προκύπτει τελικό χρεωστικό ποσό για καταβολή μέχρι 30 ευρώ αμελείται.

Παρακράτηση και Συμψηφισμός Φόρου

Μην ξεχάσετε ότι πρέπει να συμπληρώσετε τους παρακρατηθέντες φόρους στον κωδικό 009 της πρώτης σελίδα (δεν συμπληρώνονται αυτόματα).

Οι φόροι αυτοί προκύπτουν από παρακράτηση σε έσοδα που έχετε από επιχειρηματικές δραστηριότητες (παρακρατήσεις από τιμολόγια ή άλλα έσοδα), από τον φόρο μερισμάτων 10% (τον οποίον έχετε επίσης καταχωρήσει στις στήλες Παρακρατηθείς φόρος των υποπινάκων του 3Α1), τον φόρο τόκων (Παρακρατηθείς φόρος πίνακας 3Α2). Ο φόρος εισοδήματος των νομικών προσώπων που ήδη πλήρωσαν για τα μερίσματα που λάβατε μεταφέρεται από τις στήλες Φόρος Ν.Π. του 3Α1α και 3Α1δ στον κωδικό 052.

Αν υπάρχει φόρος αλλοδαπής πρέπει να συμπληρώσετε όλα τα πεδία του πίνακα III Εισόδημα αλλοδαπής στην τρίτη σελίδα του εντύπου Ν. Ο φόρος αλλοδαπής εκπίπτει μέχρι του ποσού που θα προέκυπτε στην Ελλάδα φόρος για το ποσό του εισοδήματος αλλοδαπής. Δεν επιστρέφεται ποσό από φόρο αλλοδαπής με την φορολογική δήλωση του νομικού προσώπου σε καμία περίπτωση.

Γιάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος SingularLogic