Κωδικός Σύνδεσης με εφαρμογή Δήλωσης Φ.Π.Α.

 

Παραμετροποίηση

Εργασία

Βοηθητικά Σύνδεση με εφαρμογή Δήλωσης Φ.Π.Α. ->Καταχώριση παραμέτρων Σύνδεσης

  • Κωδικός Σύνδεσης με εφαρμογή Δήλωσης ΦΠΑ 

cid:image001.png@01D0BE1C.EC212020

Για να συνδέσετε μια παράμετρο σύνδεσης με κωδικό σύνδεσης με εφαρμογή Δήλωσης Φ.Π.Α. εργαστείτε ως εξής :

  • Επιλέξτε την επιθυμητή παράμετρο σύνδεσης
  • Στην οθόνη των “Παραμέτρων Σύνδεσης” (που ανοίγει) μεταβείτε στο νέο πεδίο “Κωδικός Σύνδεσης με εφαρμογή Δήλωσης Φ.Π.Α.

cid:image002.png@01D0BE1C.EC212020

  • και καλέστε, πατώντας “F7”, τον πίνακα “Επιλογή”
  • Μόλις εμφανιστεί ο πίνακας “Επιλογή επιλέξτε την ενδεδειγμένη μεταβλητή π.χ. εκροές στη λοιπή Ελλάδα -303 (η οποία θα ενημερώσει την αντίστοιχη μεταβλητή της εφαρμογής Δήλωση ΦΠΑ) και πατήστε “enter”  

cid:image003.png@01D0BE1C.EC212020

Σημείωση : Ο πίνακας “Επιλογή” εμφανίζει τις διαθέσιμες μεταβλητές (μεταφέρονται στο άνοιγμα νέας χρήσης) .

cid:image004.png@01D0BE1D.0A7D7EB0

Όταν ολοκληρώσετε τη σύνδεση είστε έτοιμοι να εκτελέσετε τις ακόλουθες εργασίες :

  1. εργασία “3.Υπολογισμοί Δήλωσης ΦΠΑ” και κατόπιν την εξαγωγή του αρχείου για την εφαρμογή “Δήλωση ΦΠΑ (Win)”
  2. εργασία “5. Εξαγωγή αρχείου για Δήλωση ΦΠΑ (Win)