Καταχώριση τακτοποιητικών εγγραφών με τη μορφή χρέωσης - πίστωσης

Η εφαρμογή παρέχει τη δυνατότητα καταχώρισης των τακτοποιητικών οικονομικών εγγραφών με τη μορφή χρέωσης - πίστωσης και χρήσης του λογαριασμού λογιστικής για την ανάκτηση του οικονομικού λογαριασμού για όσες τακτοποιητικές εγγραφές κινούν στις γραμμές οικονομικούς λογαριασμούς εσόδων ή εξόδων και/ή χρηματικούς λογαριασμούς μετρητών ή τραπεζικούς .

Η συγκεκριμένη προσέγγιση προσφέρει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα :

  • διευκολύνει χρήστες που είχαν συνηθίσει να καταχωρίζουν τις κινήσεις των οικονομικών εγγραφών απευθείας στη λογιστική με τη μορφή χρέωσης - πίστωσης
  • επιτρέπει τη χρήση λιγότερο αναπτυγμένου σχεδίου οικονομικών λογαριασμών δεδομένου ότι οι οικονομικοί λογαριασμοί προκύπτουν μέσω της καταχώρισης των λογαριασμών της λογιστικής
  • επιτρέπει την ανάπτυξη λιγότερων τύπων τακτοποιητικών εγγραφών δεδομένου ότι ο ίδιος τύπος τακτοποιητικής εγγραφής μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την καταχώριση χρεώσεων/αρνητικών χρεώσεων, πιστώσεων/αρνητικών πιστώσεων μεταξύ λογαριασμών ή τη χρέωση/πίστωση μεταξύ λογαριασμών

Δείτε τα Βήματα καταχώρισης τακτοποιητικών εγγραφών με τη μορφή χρέωσης - πίστωσης