Ε.Λ.Π. - Παραμετροποίηση Παγίων - Accountant/Control

 

Παραμετροποίηση Παγίων

Παράμετροι & Προτιμήσεις Εργασίες Έναρξης Παράμετροι Διαχείρισης Παγίων Στοιχείων

Μια νέα σελίδα, η “Σελίδα 2”, ενσωματώθηκε στις “Παραμέτρους Διαχείρισης Παγίων Στοιχείων” για την εφαρμογή των Ε.Λ.Π. .

Η λειτουργία που παρέχουν τα πεδία της σελίδας αυτής είναι :

 • Παρακολούθηση παγίων κατά ΕΛΠ : Με την ενεργοποίησή του επιτυγχάνεται η διαχείριση των παγίων (εκτός της Φ.Β. που τα παρακολουθούσατε μέχρι σήμερα) και σε Λ.Β.
 • Οι αποσβέσεις κατά ΕΛΠ αρχίζουν : Καθορίζεται η ημερομηνία έναρξης αποσβέσεων των παγίων κατά ΕΛΠ, βάσει :
  • της ημερομηνίας της απόκτησής του
  • της 1ης του επόμενου μήνα απ’ την απόκτησή του
  • ένα μήνα μετά την απόκτησή του

 

Παραμετροποίηση Τύπων κίνησης παγίων

Παράμετροι & Προτιμήσεις Εργασίες Έναρξης Τύποι Κινήσεων Παγίων Στοιχείων

Καθορίζετε, με τη χρήση του νέου πεδίου Τρόπος Υπολογισμού”, τον τρόπο ενημέρωσης της κάθε κίνησης παγίων σύμφωνα με:

 • τη Φορολογική βάση
 • τη Λογιστική βάση (ΕΛΠ) ή

ή

 • και τα δύο – Φορολογική & Λογιστική βάση

TroposYpologismou.JPG

Σημείωση : Από τα προαναφερθέντα, η εφαρμογή με την αναβάθμιση της έκδοσης καταχωρίζει αυτόματα νέους τύπους που επηρεάζουν Φ.Β. & Λ.Β. ή Λ.Β. χρησιμοποιώντας ως βάση αντιγραφής τους προτεινόμενους (από προηγούμενες εκδόσεις) που ενημερώνουν μόνο Φ.Β.

Προσοχή: Θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι έχουν καταχωριστεί όλοι οι τύποι που έχουν χρησιμοποιηθεί στις κινήσεις παγίων, για παράδειγμα επιπλέον τύποι κίνησης, πλην των προτεινόμενων. Σ’ αυτή την περίπτωση θα πρέπει να καταχωρίσετε εκ νέου τους τύπους κίνησης που λείπουν φροντίζοντας να επιλέξετε να επηρεάζουν ακριβώς τα ίδια ποσά καθώς και να αντιγράψετε το όνομα του αρχικού τύπου κίνησης. Είναι πολύ σημαντικό να χρησιμοποιήσετε το ίδιο όνομα καθώς κατά τη διαδικασία αρχικοποίησης (αναλύεται σχετικά) θα αποτελέσει κριτήριο εύρεσης των τύπων αντικατάστασης/ μεταβολής των κινήσεων από Φ.Β. σε Φ.Β & Λ.Β.

typoi.JPG

 

Διαχείριση παγίων

Αρχεία Πάγια Στοιχεία

Στη διαχείριση παγίων προστέθηκαν οι παρακάτω σελίδες :

Σελίδα “ΕΛΠ”

Για την παρακολούθηση των παγίων με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, υποχρεούστε να συμπληρώσετε τα πεδία, συγκεντρωμένα στο εσωτερικό της νέας σελίδας ΕΛΠ, δηλώνοντας διαφορετικές μεθόδους και συντελεστές απόσβεσης κατά ΕΛΠ :

Υπολογισμός Αποσβέσεων

 • Μέθοδος : Ορίζεται η μέθοδος απόσβεσης του παγίου . Οι δυνατές τιμές για τη μέθοδο απόσβεσης είναι η “Σταθερή” και η “Φθίνουσα”. Για τη “Φθίνουσα” δηλώνετε αν ο συντλεστής θα είναι σταθερός ή μεταβλητός
 • Ημ/νία Έναρξης υπολογισμού αποσβέσεων
 • Ωφέλιμη διάρκεια ζωής (μήνες) : Ορίζεται η ωφέλιμη διάρκεια ζωής του παγίου
 • Υπολειμματική αξία : Αφορά στην ελάχιστη αξία παγίου που μπορεί να απομείνει μετά από την οποία δεν υπολογίζονται άλλες αποσβέσεις
 • Εύλογη αξία : Η αξία που υπολογίζεται ότι έχει σήμερα το πάγιο (για μελλοντική χρήση)

Ισχύει ειδική οριακή αναπόσβεστη αξία

 • Ειδική οριακή αναπόσβεστη αξία χρήσης

Στοιχεία Κτήσης (οι τιμές των πεδίων που ακολουθούν τίθενται αυτόματα από τα αντίστοιχα στοιχεία κτήσης της φορολογικής σελίδας)

 • Προμηθευτής
 • Ημερομηνία
 • ΑΦΜ
 • Υπόκειται σε αναπροσαρμογή αξίας : Ενεργοποιείται σε περίπτωση αναπροσαρμογής αξίας του παγίου

Ημερομηνίες Αναπροσαρμογών (για μελλοντική χρήση)

 • Τελευταία αναπροσαρμογή : Ενημερώνεται από την εφαρμογή σύμφωνα με την ημερομηνία καταχώρισης της τελευταίας κίνησης αναπροσαρμογής του παγίου
 • Ωφέλιμης διάρκειας ζωής : Ενημερώνεται από την εφαρμογή με βάση την ημερομηνία καταχώρισης της τελευταίας κίνησης αναπροσαρμογής ωφέλιμης διάρκειας ζωής του παγίου
 • Εύλογης αξίας : Ενημερώνεται βάσει της ημερομηνίας καταχώρισης της τελευταίας κίνησης αναπροσαρμογής της εύλογης αξίας του παγίου

 

Σελίδα “ΕΛΠ Οικονομικά”

Μέσω της σελίδας αυτής παρακολουθείτε τις αξίες του παγίου σύμφωνα με ότι προβλέπουν τα νέα λογιστικά πρότυπα . Τα πεδία της συγκεκριμένης σελίδας ενημερώνονται αυτόματα από τις κινήσεις του παγίου που επηρεάζουν είτε Λ.Β. είτε Φ.Β. & Λ.Β. .

Μαζικές εργασίες στη λίστα των παγίων

Αρχεία Πάγια Στοιχεία

Στη λίστα των παγίων στοιχείων ενσωματώθηκαν μια σειρά από επιλογές :

 • Παρακολούθηση κατά ΕΛΠ : Η εργασία ενημερώνει το πεδίο “Παρακολουθείται κατά ΕΛΠ” (που βρίσκεται στη σελίδα “ΕΛΠ”) για τα επιλεγμένα στη λίστα πάγια, αν δηλώσετε “Ναι” στο παρακάτω μήνυμα επιβεβαίωσης :

Με τον ίδιο τρόπο μπορείτε να προχωρήσετε σε απενημέρωση του πεδίου για όσα πάγια επιλέξετε από τη λίστα των παγίων

 • Υπόκειται σε αναπροσαρμογή αξίας ΕΛΠ : Η εργασία αυτή επιφέρει την ενημέρωση του πεδίου “Υπόκειται σε αναπροσαρμογή αξίας ΕΛΠ” (στη σελίδα ΕΛΠ) για όσα ακίνητα πάγια εντοπίσει, τα οποία παρακολουθούνται κατά ΕΛΠ, αρκεί να απαντήσετε θετικά στο μήνυμα επιβεβαίωσης :

 • Μέθοδος Υπολογισμού αποσβέσεων ΕΛΠ : Με την εργασία αυτή ενημερώνεται το πεδίο “Μέθοδος υπολογισμού αποσβέσεων ΕΛΠ” για όσα πάγια βρεθούν ότι παρακολουθούνται κατά ΕΛΠ και δεν έχει συμπληρωθεί το πεδίο (για οποιαδήποτε αιτία)

 • Ωφέλιμη διάρκεια ζωής : Ενημερώνει το πεδίο “Ωφέλιμη διάρκεια ζωής” στη σελίδα ΕΛΠ των επιλεγμένων παγίων, με βάση το φορολογικό συντελεστή . Πριν την εκτέλεση της εργασίας εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης :

 • Ημερομηνία έναρξης αποσβέσεων ΕΛΠ : Η διαδικασία αντιγράφει τη φορολογική ημερομηνία έναρξης αποσβέσεων στο αντίστοιχο πεδίο της λογιστικής παρακολούθησης των επιλεγμένων παγίων, τα οποία παρακολουθούνται κατά ΕΛΠ .

 • Όλα τα παραπάνω : η επιλογή εκτελεί όλες τις προηγούμενες εργασίες για τα επιλεγμένα στη λίστα πάγια, ταυτόχρονα .

 

 

Πίνακας Κατηγοριών Παγίων

Παράμετροι & Προτιμήσεις Πίνακες Γενικοί Κατηγορίες Παγίων

Το νέο πεδίο “Προτεινόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής ΕΛΠ” εμφανίζεται στον πίνακα “Κατηγορίες Παγίων”, ώστε να δηλώσετε την ωφέλιμη διάρκεια ζωής του παγίου, η οποία θα προτείνεται στο πάγιο, όταν επιλέγετε την κατηγορία .

ofelimiDiarkeiaZois.bmp