Ε.Λ.Π. - Πάγια - Accountant/Control

Για την παρακολούθηση των παγίων της επιχείρησης σύμφωνα με τις διατάξεις που ορίζει ο νόμος περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (εφεξής Ε.Λ.Π.) θα πρέπει να ενεργοποιήσετε τις κατάλληλες ρυθμίσεις στα σχετιζόμενα με τα νέα λογιστικά πρότυπα πεδία, αλλά και να δείτε τα επηρεαζόμενα σημεία στις σχετικές οντότητες της εφαρμογής, (κινήσεις παγίων, εκτυπώσεις παγίων) .

Η παρακολούθηση των παγίων, όπου μέχρι και την έκδοση 3.60 γίνονται κατά φορολογική βάση (εφεξής θα αναφέρεται ως Φ.Β.), από την έκδοση 3.61 και/ή μεταγενέστερη, δύναται να γίνει και κατά ΕΛΠ (λογιστική βάση, εφεξής θα αναφέρεται ως Λ.Β.) .

Ωστόσο, μπορείτε να ενεργήσετε κατά βούληση ως προς τον τρόπο καταχώρισης των κινήσεων παγίων, καταχωρίζοντας δηλαδή ξεχωριστά για Φ.Β. και Λ.Β. ή ταυτόχρονα για φορολογική και λογιστική βάση (εφεξής θα αναφέρεται ως Φ.Β. & Λ.Β.)

Η δυνατότητα παρακολούθησης κατά ΕΛΠ παρέχεται εφόσον στην οικονομική χρήση στην οποία εργάζεστε τηρούνται διπλογραφικά βιβλία και είναι ενεργή η σχετική παράμετρος στις “Παραμέτρους παγίων”.

Ροή εργασιών

Ενημέρωση λογιστικής από κινήσεις παγίων