Ε.Λ.Π. - Κινήσεις Παγίων - Accountant/Control

Κινήσεις-> Κινήσεις Παγίων-> Γενικά

Ανάλογα με τον επιλεγμένο Τύπο Κίνησης Παγίου (αγορά, πώληση, καταστροφή, βελτίωση/προσθήκη παγίου κ.λπ.) εμφανίζεται ένδειξη ακριβώς πάνω από το πεδίο, που δηλώνει ποια ποσά επηρεάζει ο τύπος (π.χ. κατά Φ.B. & Λ.B.) .

KiniseisPagion.JPG

 

Υπολογισμός Αποσβέσεων Παγίων

Κινήσεις-> Κινήσεις Παγίων-> Υπολογισμός Αποσβέσεων Παγίων

Στη δεύτερη οθόνη του οδηγού “Υπολογισμός Αποσβέσεων Παγίων”, στο σημείο που επιλέγεται ο “Τύπος Κίνησης” παγίου, είναι πλέον διαθέσιμοι, για τον υπολογισμό των λογιστικών αποσβέσεων των παγίων σας, και οι τύποι : για Λ.Β. (ΕΛΠ).

Ανάλογα την επιλογή σας το Σύστημα θα συμπληρώσει, ακριβώς πάνω από το πεδίο, την αντίστοιχη ένδειξη, Φ.B. ή Λ.B. (ΕΛΠ), οπότε για τη βάση αυτή θα εκτελεστεί ο υπολογισμός αποσβέσεων (φορολογικές ή λογιστικές αποσβέσεις παγίων) .

Αν επιλεγεί “Τακτικές αποσβέσεις” κατά Λ.Β. (ΕΛΠ) γίνεται ανενεργό το πεδίο του τύπου κίνησης πρόσθετων αποσβέσεων (δεν νοείται κατά Λ.Β.) όπως και η δυνατότητα ορισμού συγκεκριμένου συντελεστή (τα πάγια κατά ΕΛΠ αποσβένονται βάσει της ωφέλιμης διάρκειας ζωής τους) .

TypowKinisis.JPG

 

Υπολογισμός Αναπροσαρμογών Παγίων

Κινήσεις->> Κινήσεις Παγίων-> Υπολογισμός Αναπροσαρμογών Παγίων

Κατά αντιστοιχία με τη διαδικασία “Υπολογισμός αποσβέσεων παγίων” παραμετροποιήθηκε και ο “Υπολογισμός Αναπροσαρμογών Παγίων”, ώστε να επιλέγονται ξεχωριστά οι Τύποι Κίνησης Αναπροσαρμογών: α) αξιών κτήσης, β) αξιών αποσβέσεων, κατά Φ.Β. & Λ.Β. (ΕΛΠ).

 

 

Διαγραφή Κινήσεων Αποσβέσεων Παγίων

Ένα επιπλέον κριτήριο “Βάση κινήσεων”, στη δεύτερη οθόνη του οδηγού “Διαγραφή αποσβέσεων παγίων”, θα καθορίσει, σύμφωνα με την επιλογή σας, ποιες κινήσεις αποσβέσεων παγίων θα διαγραφούν :

 • Φορολογική
 • Λογιστική ΕΛΠ
 • Όλες

DiagrafiKiniseonAposveseonPagion.JPG

Σημείωση : Στον Υπολογισμό/Διαγραφή αποσβέσεων παγίων και στον Υπολογισμό/Διαγραφή αναπροσαρμογών παγίων, αν επιλεγεί “Τακτικές αποσβέσεις” κατά Λ.Β. (ΕΛΠ) η εργασία θα εκτελεστεί μόνο για πάγια που παρακολουθούνται κατά ΕΛΠ.

Το παραπάνω δεν ισχύει στις εργασίες διαγραφής όταν η επιλογή είναι “όλες”.

 

Αρχικοποίηση κινήσεων κατά ΕΛΠ

Πότε εκτελείται η διαδικασία αρχικοποίησης

Η εργασία αρχικοποίησης κινήσεων πρέπει να εκτελεστεί από τη στιγμή που θελήσετε διαχείριση ΕΛΠ για την παρακολούθηση των παγίων στοιχείων.

Τι διενεργεί η διαδικασία αρχικοποίησης

Η διαδικασία αρχικοποίησης κινήσεων κατά ΕΛΠ αναζητά να βρει όσες κινήσεις παγίων είναι κατά Φ.Β. ώστε να δημιουργήσει νέες κατά Λ.Β. ή κατά Φ.Β. & Λ.Β., χρησιμοποιώντας νέους τύπους κίνησης ΕΛΠ σε απόλυτη αντιστοιχία με τους φορολογικούς (π.χ. μεταβολή κινήσεων αρχικής απόκτησης από Φ.Β. σε Φ.Β. & Λ.Β. ή αντιγραφή τακτικών αποσβέσεων από Φ.Β. σε Λ.Β.).

Πως εκτελείται

Η εργασία δύναται να γίνει μέσω της επιλογής, “Αρχικοποίηση κινήσεων κατά ΕΛΠ” ενσωματωμένης στις “Κινήσεις Παγίων” από το μενού των “Κινήσεων”. Επιτρέπει δε, τη συμμετοχή κριτήριων, τα οποία συγκεντρώνονται σε τέσσερις σελίδες .

 • Στη σελίδα “Γενικά” δώστε το ημερολογιακό διάστημα των κινήσεων που θα εμφανιστούν. Η εφαρμογή προτείνει την ημερομηνία έναρξης της πρώτης οικονομικής χρήσης που θα βρεθεί και την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης της εταιρίας

kritiriaHmerominiaka.JPG

OikonomikesXriseis.JPG

 • Δηλώστε στη σελίδα των “Παγίων” το εύρος παγίων, αν θέλετε η διαδικασία να περιλάβει συγκεκριμένα πάγια

 • Επιλέξτε στη σελίδα “Κινήσεις” τους “τύπους κίνησης” που η διαδικασία θέλετε να περιλάβει

 • Προσδιορίστε μια σειρά άλλων κριτηρίων, όπως κατηγορία / βασική κατηγορία στην οποία τα πάγια είναι ενταγμένα

Eidika.JPG

 • Μεταβείτε στη λίστα κινήσεων. Στην αρχικοποίηση συμμετέχουν όλες ανεξαιρέτως οι κινήσεις που εμφανίζονται στη λίστα, πατώντας “ανεύρεση”
 • Επιλέξτε με δεξί κλικ την επιλογή “Αρχικοποίηση κινήσεων κατά ΕΛΠ”

Arxikopoisis.jpg

 • Απαντήστε με Ναι στο παρακάτω μήνυμα επιβεβαίωσης

Υπενθύμιση : Προϋπόθεση για την εκτέλεση της αρχικοποίησης είναι για όλους τους επιλεγμένους τύπους κίνησης παγίων να έχουν καταχωριστεί ακριβώς αντίστοιχοι που ενημερώνουν τη Λ.Β. ή τη Φ.Β. & Λ.Β. .

 

Αναίρεση Αρχικοποίησης κινήσεων κατά ΕΛΠ

Η εφαρμογή όμως προσφέρει τη δυνατότητα μαζικής αναίρεσης αρχικοποίησης κινήσεων κατά ΕΛΠ προκειμένου να διαγράψετε όσες κινήσεις έχουν προέλθει από την εργασία αρχικοποίησης.

Για να πετύχετε την αναίρεση :

 • καλέστε Αναίρεση Αρχικοποίησης κινήσεων κατά ΕΛΠ από το μενού των Κινήσεων Παγίων
 • χρησιμοποιήστε τα ίδια κριτήρια φίλτρου (που χρησιμοποιήσετε και κατά την αρχικοποίηση)
 • στη λίστα των κινήσεων με το πάτημα “Ανεύρεση” έρχονται προεπιλεγμένες οι κινήσεις που έχουν προκύψει από την αρχικοποίηση
 • επιλέξτε, με δεξί κλικ, την επιλογή “Αναίρεση αρχικοποίησης κινήσεων κατά ΕΛΠ”
 • επιβεβαιώστε το μήνυμα

Σημείωση: Η εργασία της αρχικοποίησης είναι μαζική ενώ της αναίρεσης αρχικοποίησης μπορεί να γίνει επιλεκτικά .