Ε.Λ.Π. - Ενημέρωση Λογιστικής - Accountant/Control

 

Αυτόματη ενημέρωση

Η αυτόματη ενημέρωση λογιστικής από τις κινήσεις παγίων γίνεται όπως μέχρι σήμερα με την προϋπόθεση ότι:

 • οι “Παράμετροι Διαχείρισης Παγίων Στοιχείων” προβλέπουν την “Αυτόματη Ενημέρωση Λογιστικής από κινήσεις παγίων”

GenikesParametroi.JPG

 • και στα πάγια έχουν παραμετροποιηθεί τα συνθετικά λογαριασμών γενικής λογιστικής, τότε η ενημέρωση λογιστικής γίνεται κατά το γνωστό σε εσάς τρόπο, με την καταχώριση των κινήσεων παγίων
 • φροντίστε ο “τρόπος υπολογισμού” του τύπου κίνησης παγίων να συμφωνεί με τον “τρόπο υπολογισμού” του τύπου του άρθρου

TroposYpologismou.JPG

TroposYpologismou2.JPG

Κινήσεις μείωσης κτήσης (Πώληση/ Καταστροφή)

Σε ορισμένες περιπτώσεις διακίνησης παγίων, όπου η ενημέρωση της αξίας κτήσης αφορά στη “μείωση”, σε αυτούς τους τύπους κίνησης υπάρχει ιδιαίτερη διαχείριση .

Συγκεκριμένα:

Για τις κινήσεις αυτές σας είναι γνωστό ότι :

 • ο τύπος άρθρου αφορά στην κίνηση πώλησης (τίθεται με βάση τον τύπο κίνησης παγίου)
 • ο δεύτερος τύπος άρθρου αφορά στις κινήσεις αποσβέσεων αντιλογισμού και στις κινήσεις κέρδους ή ζημιάς

TyposArthrou.JPG

Η εφαρμογή για αυτές τις κινήσεις, που ενημερώνουν την αξία κτήσης με μείωση, παρέχει τη δυνατότητα είτε του διαχωρισμού των άρθρων που προκύπτουν σε φορολογικά και λογιστικά είτε την καταχώριση άρθρων που ενημερώνουν και τις δύο βάσεις.

Ανάλυση ανά περίπτωση:

 1. Όταν καταχωρίζετε πώληση/καταστροφή παγίων, όπου έχουν υπολογιστεί ίδιες αποσβέσεις και συνεπώς ίδιο κέρδος/ζημιά κατά Φ.Β./Λ.Β. τότε δημιουργούνται :

Άρθρο πώλησης, αποσβέσεις αντιλογισμού και κέρδους/ζημιάς με τύπους λογιστικών άρθρων που επηρεάζουν και τις δύο βάσεις, Φ.Β. & Λ.Β. (σύνολο άρθρων: “3”)

Παραμετροποίηση :

 • ο τύπος λογιστικού άρθρου παραμετροποιείται κατάλληλα ώστε τα άρθρα που προκύπτουν να ενημερώνουν και τις δύο βάσεις (Φ.Β. & Λ.Β.) ταυτόχρονα

TyposLogistikonArthronJPG.JPG

 • καταχωρίζετε την κίνηση πώλησης παγίου δηλώνοντας “τύπο άρθρου” που επηρεάζει λογιστικά και φορολογικά ποσά και “δεύτερο τύπο άρθρου” που επηρεάζει και τις δύο βάσεις

TypoSArthrou12.JPG

Η εφαρμογή σύμφωνα με την παραμετροποίηση :

 • καταχωρίζει ένα άρθρο για τις πωλήσεις

 • καταχωρίζει ένα άρθρο για την απόσβεση αντιλογισμού και ένα για το κέρδος ή ζημιά

2. Όταν καταχωρίζετε κίνηση πώλησης/καταστροφής παγίων όπου έχουν υπολογιστεί διαφορετικές αποσβέσεις ή προκύπτει διαφορετικό κέρδος/ζημιά κατά Φ.Β./Λ.Β. τότε δημιουργούνται :

2.1 Άρθρο πώλησης που ενημερώνει και τις δύο βάσεις, αποσβέσεις αντιλογισμού και κέρδους /ζημιάς ξεχωριστά για Φ.Β./Λ.Β. (σύνολο άρθρων “5”)

Παραμετροποίηση :

 • στο πεδίο ”Προτεινόμενος Τύπος Άρθρου” του τύπου κίνησης παγίων δηλώνετε τύπο άρθρου που επηρεάζει Λογιστικά & Φορολογικά ποσά

typoskinisis.JPG

 • στον “Τύπο λογιστικού άρθρου” δηλώνετε τον “Αντίστοιχο Τύπο” της λογιστικής βάσης

 • καταχωρίζετε την κίνηση πώλησης με “τύπο άρθρου” που επηρεάζει λογιστικά και φορολογικά ποσά και με “δεύτερο τύπου άρθρου” που επηρεάζει μόνο τα φορολογικά ποσά

Η εφαρμογή σύμφωνα με την παραμετροποίηση :

 • καταχωρίζει 5 άρθρα :
 • ένα άρθρο για την πώληση

 • δύο άρθρα φορολογικά για την απόσβεση αντιλογισμού/κέρδους ή ζημιάς

 • δύο άρθρα λογιστικά για την απόσβεση αντιλογισμού /κέρδους ή ζημιάς

 

2.2 Άρθρο πώλησης, αποσβέσεις μείωσης και κέρδος/ζημιά ξεχωριστά για Φ.Β./ Λ.Β. (σύνολο άρθρων “6”) (η πώληση απεικονίζεται στη λογιστική με διακριτά άρθρα)

Παραμετροποίηση:

 • στο πεδίο ”Προτεινόμενος Τύπος Άρθρου” του τύπου κίνησης παγίων δηλώνετε τύπο άρθρου που επηρεάζει μόνο φορολογικά ποσά,

ProteinomenosTypowArthrou1.JPG

 • στο νέο πεδίο “Προτεινόμενος Τύπος Άρθρου ΕΛΠ” επιλέγετε και τον αντίστοιχο για την ενημέρωση των λογιστικών ποσών

TyposKiniseonPagion.JPG

 • στον “τύπο λογιστικού άρθρου” δηλώνετε τον “αντίστοιχο τύπο” για την ενημέρωση των αποσβέσεων αντιλογισμού, κέρδους/ζημίας

typosLogistikonArthron.JPG

 • καταχωρίζετε την κίνηση πώλησης

Η εφαρμογή σύμφωνα με την παραμετροποίηση :

 • καταχωρίζει 6 άρθρα :

Για την ενημέρωση Φορολογικών ποσών

 • ένα άρθρο για την πώληση