Ε.Λ.Π. - Εκτυπώσεις Παγίων - Accountant/Control

Στην οθόνη ορισμού των εκτυπώσεων παγίων : “Καρτέλα Κινήσεων Παγίων Στοιχείων”, “Κινήσεις Παγίων Στοιχείων”, “Οικονομικά Στοιχεία Παγίου”, προστέθηκε το κριτήριο “Βάση Κινήσεων” ώστε να εμφανίζονται στην οθόνη της τελικής εκτύπωσης κινήσεις παγίων σύμφωνα με την επιλεγμένη βάση :

  • Φορολογική
  • Λογιστική (ΕΛΠ)
  • Μόνο φορολογική
  • Μόνο λογιστική (ΕΛΠ)
  • Μόνο φορολογική & λογιστική
  • Όλες οι κινήσεις

Οι επιλογές του κριτήριου, που φέρουν το λεκτικό “μόνο” δηλώνουν ότι θα εμφανιστεί η κίνηση “μόνο” αυτού του τρόπου υπολογισμού . Για παράδειγμα στις τακτικές κινήσεις αποσβέσεων παγίων, η κίνηση ενημερώνει τα στοιχεία σε Φ.Β., ενώ στις κινήσεις πωλήσεων παγίων, η ενημέρωση γίνεται σε Φ.Β. & Λ.Β. . Επιλέγοντας στο κριτήριο “Βάση Κινήσεων” του ορισμού εκτύπωσης την επιλογή “Μόνο φορολογική”, θα εμφανίζονται στα αποτελέσματα της εκτύπωσης οι κινήσεις μόνο του τύπου τακτικών αποσβέσεων.

basiKiniseon.JPG

Επίσης, στις εκτυπώσεις παγίων : “Μητρώο Παγίων Στοιχείων” & “Μητρώο Παγίων Χωρίς Ανάλυση Στοιχείων” προστέθηκε το κριτήριο “Βάση Κινήσεων” με δυνατές επιλογές: “Φορολογική”, “Λογιστική (ΕΛΠ)”, για την εμφάνιση των αποτελεσμάτων σε Φ.Β. ή Λ.Β. αντίστοιχα .

MhtrooPagion.JPG

Σημείωση : Χωρίς παρακολούθηση κατά ΕΛΠ οι καταστάσεις παγίων εμφανίζουν μόνο τις κινήσεις που έχουν ενημερώσει Φ.Β. .