Διορθώσεις έκδοσης 9.06j

1. Βελτιώθηκε ο τρόπος φορολόγησης του προστιθέμενου τεκμαρτού εισοδήματος μακροχρόνια ανέργων ώστε να λαμβάνεται υπόψη η κλίμακα των μισθωτών
2. Στο έντυπο Ε2 και συγκεκριμένα στον πίνακα Ι τροποποιήθηκαν οι προτεινόμενες τιμές της στήλης 5.
3. Στο έντυπο Ε3 διορθώθηκε ο πρόβλημα που υπήρχε με τον  Κωδικό 906.
4. Στο έντυπο  Ν -  πλέον εμφανίζεται το ποσό φόρου για το οποίο εμφανίζεται η Προκαταβολή φόρου ( φόρος κερδών ).
5. Βελτιώθηκε ο υπολογισμός του εντύπου Ν για νομικά πρόσωπα με νομική μορφή "Κοινοπραξία".