Διορθώσεις έκδοσης Φορολογίας εισοδήματος 9.06f

Πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω διορθώσεις:

  • Στην εκκαθάριση του Ε1 διορθώθηκε πρόβλημα που υπήρχε με τα αυτοτελώς φορολογούμενα ποσά.
  • Βελτιώθηκε η μεταφορά ποσών από προηγούμενο έτος, ειδικά για τον κωδικό 915
  • Πραγματοποιήθηκε διόρθωση στον υπολογισμό του εντύπου Ν  στην περίπτωση που υπήρχε τέλος επιτηδεύματος.
  • Πλέον εμφανίζεται ο extra πίνακας στην ιδιότητα των εταίρων, στο έντυπο Ν.