Γνωρίζετε αν ο νόμος για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα αφορά την επιχείρησή σας ;

Η επιχείρησή σας σε ποιά κατηγορία οντοτήτων ανήκει ;

 

"Οντότητα (entity): Οντότητα είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων, με ή χωρίς νομική προσωπικότητα, επιχείρηση ή οργανισμός κερδοσκοπικού ή μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που ανήκει στον ιδιωτικό ή στον δημόσιο τομέα.¨

Οι οντότητες κατατάσσονται με βάση τα παρακάτω κριτήρια σε κατηγορίες και οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε αυτές εφαρμόζουν τις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου

Κατηγορία οντότητας Κριτήριο ενεργητικού Κριτήριο απασχόλησης Κριτήριο κύκλου εργασιών

Πολύ μικρή

(όπου κατά την ημερομηνία του ισολογισμού τους δεν υπερβαίνουν τα όρια δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα τρία κριτήρια)

≤ 350.000€

≤ 10 άτομα

≤ 700.000€

Πολύ μικρή

(νομικές μορφές όπου ισχύει μόνο το κριτήριο του κύκλου εργασιών)

Ετερόρρυθμες ή Ομόρρυθμες εταιρείες, Ατομικές επιχειρήσεις, Αστικές μη Κερδοσκοπικές κ.ά. 1.500.000€

Μικρή

(όπου κατά την ημερομηνία του ισολογισμού τους δεν υπερβαίνουν τα όρια δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα τρία κριτήρια)

≤ 4.000.000€

≤ 50 άτομα

≤ 8.000.000€

Μεσαία

(όπου κατά την ημερομηνία του ισολογισμού τους δεν υπερβαίνουν τα όρια δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα τρία κριτήρια)

≤ 20.000.000 ≤ 250 ≤ 40.000.000

Μεγάλη

(όπου κατά την ημερομηνία του ισολογισμού τους δεν υπερβαίνουν τα όρια δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα τρία κριτήρια)

> 20.000.000 > 250 > 40.000.000

ΝΟΜΟΣ 4308/ΦΕΚ Α 251/24.11.2014

Ανεξάρτητα από την κατηγορία οντοτήτων που εντάσσεται η επιχείρησή σας, τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα σας αφορούν.

Επικοινωνήστε με το Συνεργάτη μας που σας υποστηρίζει ή απευθείας μαζί μας στο τηλέφωνο 210 6266500 και ζητήστε την έκδοση ΕΛΠ.