Βελτιώσεις έκδοσης 3.61b

Στην έκδοση 3.61b περιλαμβάνονται οι παρακάτω βελτιώσεις / διορθώσεις:

  • Με την αναβάθμιση δημιουργούνται νέοι λογαριασμοί εσόδων-εξόδων-φόρων με συντελεστή ΦΠΑ 17% & 24%. 
  • Προστέθηκε η δυνατότητα διαμόρφωσης στην λίστα των λογαριασμών εσόδων / εξόδων / φόρων.
  • Κατά την διαγραφή κίνησης πώλησης / καταστροφής παγίου που ενημερώνει και τις 2 βάσεις (Φορολογική / Λογιστική) η διαγραφή αφορά και στις δύο βάσεις.
  • Με την αναβάθμιση, στα πάγια στοιχεία με μέθοδο απόσβεσης "Εφαπαξ" ενημέρωνεται η ημερομηνία έναρξης αποσβέσεων έτσι ώστς να ειναι δυνατή η απόσβεση του παγίου εντός του έτους.
  • Βελτιώθηκε ο τρόπος υπολογισμού του εντύπου Ε3 σε εταιρίες που έχουν ενταχθεί στο ειδικό καθεστώς καταβολής ΦΠΑ.
  • Προστέθηκε εργασία με την οποία γίνεται εξαγωγή ή εισαγωγή των επιπλέον χαρακτηριστικών των λογαριασμών εσόδων / εξόδων /Φόρων και λογιστικού σχεδίου.
  • Στις καρτέλες με αντιστοιχίσεις ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ προστέθηκαν γενικά σύνολα.και σύνολα ανά συντελεστη ΦΠΑ.
  • Βελτιώθηκε η αναβάθμιση μεταβλητών σε νέα περιοχή εργασίας. (μεταβλητή  6432)