Βελτιώσεις/διορθώσεις έκδοσης Φορολογίας εισοδήματος 9.06m

Στην έκδοση 9.06m περιλαμβάνονται οι παρακάτω βελτιώσεις / διορθώσεις 

 • Έντυπο Ε1:
  • Προστέθηκαν με δεξί κλικ οι παράμετροι "Απενεργοποίηση αυτόματης συμπλήρωσης ακινήτων" & "Απενεργοποίηση αυτόματης συμπλήρωσης αυτοκινήτων". Εφόσον απενεργοποιηθεί η επιλογή αυτόματης συμπλήρωσης ενημέρωνεται ανάλογα το πεδίο στον αντίστοιχο πίνακα.
  • Στην υποβολή του  εντύπου  Ε1 πλέον εμφανίζεται ερώτηση αν θα γίνει μεταφορά των στοιχείων των πινάκων ακινήτων και αυτοκινήτων εφόσον υπάρχει στα στοιχεία του πίνακα έτω και μία εγγραφή με ενεργοποιημένη την επιλογή "Αυτόματη συμπλήρωση".
  • Πραγματοποιήθηκε βελτίωση στον τρόπο υπολογισμού της εισφορας αλληλεγγύης
  • Πλέον για τον υπολογισμό του εισοδήματος για την εισφορά αλληλεγγύης λαμβάνεται υπόψη και το ΕΚΑΣ (335-336)
  • Βελτιώθηκε ο υπολογισμός του ελλείματος αποδείξεων.
 • Εντυπο Ε2- Στον έντυπο Ε2 προστέθηκε επιπλέον γραμμή στους πίνακες Ι & ΙΙ και βελτιώθηκε η αντιγραφή στοιχείων από έντυπο προηγούμενου έτους.
 • Στο έντυπο Ν βελτιώθηκε ο τρόπος ενημέρωσης του κωδικού 521 για το νομικά πρόσωπα με νομική μορφή Ν.Ε, ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, Φορέας Γενικής Κυβέρνησης, Συμπλοιοκτησία.
 • Στο έντυπο Ν πλέον οι πίνακες 2α,2β,2γ,2δ, ενημερώνονται μόνο στα νομικά πρόσωπα που ανήνουν στην κατηγορία "Νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικό".
 • Στο έντυπο Ε3 προστεθήκε επιλογή με δεξί κλικ "Να μην γίνει υπολογισμός απογραφής λήξης 10 %". Εφόσον ενεργοποιηθεί η παράμετρος δεν υπολογίζεται σαν απογραφή λήξης το 10% των αγορών όταν τηρούνται απλόγραφικά βιβλία και δεν είναι υποχρεωτική ή τήρηση απογραφής.
 • Βελτιώθηκε ο υπολογισμός του εντύπου Ε3 για νομικά πρόσωπα που τηρούν απλογραφικά βιβλία 
 • Δυνατότητα υποβολής εντύπων για λογιστή λογιστικού γραφείου που έχει λάβει εξουσιοδότηση από το λογιστικό γραφείο. Απαραιτητη προυπόθεση στα στοιχεία του λογιστή που έχει συνδεθεί με τον φορολογούμενο να έχει οριστεί τόσο το ΑΦΜ του λογιστή όσο και το ΑΦΜ του λογιστικού γραφείου.