Βήματα καταχώρισης τακτοποιητικών εγγραφών με τη μορφή χρέωσης - πίστωσης

Προκειμένου να είστε σε θέση να καταχωρίσετε τις τακτοποιητικές οικονομικές εγγραφές με τη μορφή χρέωσης πίστωσης και κάνοντας χρήση των λογαριασμών λογιστικής θα χρειαστεί να προβείτε στα ακόλουθα βήματα :

 

Σύνδεση λογαριασμών λογιστικής με οικονομικούς λογαριασμούς

Για να καταχωρίζετε λογαριασμούς λογιστικής στην τακτοποιητική εγγραφή και να κινείται ο αντίστοιχος οικονομικός λογαριασμός θα χρειαστεί να συνδέσετε το λογαριασμό της λογιστικής με τον οικονομικό λογαριασμό που του αντιστοιχεί. Λάβετε υπόψη σας ότι ο λογαριασμός της λογιστικής μπορεί να αντιστοιχιστεί σε έναν και μόνο έναν οικονομικό λογαριασμό ενώ ο οικονομικός λογαριασμός μπορεί να συνδέεται με περισσότερους του ενός λογαριασμούς λογιστικής . Αυτό σας επιτρέπει να έχετε ένα λιγότερο αναπτυγμένο σχέδιο οικονομικών λογαριασμών σε σχέση με το σχέδιο των λογαριασμών λογιστικής.

Καταχώριση τακτοποιητικής εγγραφής με μορφή χρέωσης - πίστωσης

Στη φόρμα καταχώρισης των τακτοποιητικών οικονομικών εγγραφών επιλέξτε τον τύπο της τακτοποιητικής εγγραφής που θέλετε να καταχωρίσετε με τη μορφή χρέωσης-πίστωσης και μορφοποιήστε τη σχετική προβολή ώστε να εμφανίζει επιπλέον τα πεδία Λογαριασμός λογιστικής και/ή Περιγραφή Λογαριασμού λογιστικής, Χρέωση και Πίστωση.

Αφού διαμορφώσετε κατάλληλα τη σχετική προβολή αποθηκεύστε την ώστε να έρχεται προτεινόμενη κάθε φορά που θα επιλέγετε να καταχωρίσετε το συγκεκριμένο τύπο τακτοποιητικής εγγραφής.

Η εφαρμογή κάθε φορά που καταχωρίζετε έναν λογαριασμό λογιστικής στις γραμμές της τακτοποιητικής εγγραφής ανακτά αυτόματα τον οικονομικό λογαριασμό που έχει συνδεθεί με το λογαριασμό της λογιστικής εφόσον υπάρχει και τον εμφανίζει στον Κωδικό οντότητας της γραμμής .

Επίσης, σας επιτρέπει να καταχωρίζετε αξίες αρνητικές ή θετικές, στα πεδία Χρέωση και Πίστωση για τους ακόλουθους τύπους οντοτήτων:

  • Έσοδα, ΦΠΑ εσόδων, Φόροι εσόδων, Κρατήσεις εσόδων, Επιβαρύνσεις εσόδων
  • Έξοδα, ΦΠΑ εξόδων, Φόροι εξόδων, Κρατήσεις εξόδων, Επιβαρύνσεις εξόδων
  • Μετρητά, Τραπεζικός λογαριασμός

Για πληροφοριακούς λόγους σας παραθέτουμε τον τρόπο με τον οποίο οι αξίες που καταχωρίζετε στα πεδία Χρέωση και Πίστωση μεταφέρονται στο πεδίο Αξία της γραμμής της τακτοποιητικής εγγραφής:

Τύπος Λογαριασμού

Χρέωση

Πίστωση

Λογιστικός Τύπος

Αξία

Έξοδα, ΦΠΑ εξόδων, Φόροι εξόδων, Κρατήσεις εξόδων, Επιβαρύνσεις εξόδων

100

 

Χρέωση

100

-100

 

Χρέωση

-100

 

100

Πίστωση

-100

 

-100

Πίστωση

100

Έσοδα, ΦΠΑ εσόδων, Φόροι εσόδων, Κρατήσεις εσόδων, Επιβαρύνσεις εσόδων

100

 

Χρέωση

-100

-100

 

Χρέωση

100

 

100

Πίστωση

100

 

-100

Πίστωση

-100

Μετρητά και Τραπεζικοί λογ/σμοί πλην δανείων

100

 

Χρέωση

100

-100

 

Χρέωση

-100

 

100

Πίστωση

-100

 

-100

Πίστωση

100

Τραπεζικοί λογ/σμοί δανείων

100

 

Χρέωση

-100

-100

 

Χρέωση

100

 

100

Πίστωση

100

 

-100

Πίστωση

-100

Μεταφορά στη λογιστική

Για τη μεταφορά στη λογιστική συνδέετε τον τύπο της τακτοποιητικής εγγραφής με ένα άρθρο μεταφοράς κατά τα συνήθη.

Για τη δημιουργία του άρθρου μεταφοράς λαμβάνετε υπόψη τα ακόλουθα:

Για κάθε τύπο γραμμής που θα μεταφερθεί στη λογιστική καθορίστε τα εξής:

  • Λογαριασμός λογιστικής : Αφορά στη δομή του λογαριασμού λογιστικής επιλέγοντας τη μεταβλητή “Μάσκα λογαριασμού λογιστικής από γραμμή οικονομικής εγγραφής” εφόσον στη γραμμή της τακτοποιητικής εγγραφής καταχωρίζετε το λογαριασμό λογιστικής
  • Υπολογισμός αξίας : Πρόκειται για το πεδίο της τακτοποιητικής εγγραφής που περιέχει την αξία που θα μεταφερθεί στη λογιστική πολλαπλασιασμένο με τη μεταβλητή
  • “Πρόσημο αξίας χρέωσης” αν η αξία της τακτοποιητικής εγγραφής είναι καταχωρισμένη στη χρέωση
  • “Πρόσημο αξίας πίστωσης” εάν η αξία της τακτοποιητικής εγγραφής είναι καταχωρισμένη στην πίστωση

Σημείωση: Αν θέλετε να μεταφέρετε για έναν τύπο γραμμές τόσο χρεωστικές όσο και πιστωτικές αξίες θα πρέπει να ορίσετε δύο στοιχεία γραμμών ανά τύπο γραμμής, ένα για τη χρέωση και ένα για την πίστωση.