Έκδοση 3.57, Control Έσοδα έξοδα

  • Νέο έντυπο Περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ έτους 2015
  • Αντιστοιχίσεις κινήσεων ειδικού καθεστώτος καταβολής ΦΠΑ κατά την είσπραξη / πληρωμή (Αρ.39β)
  • Ιστορικό υποβολής φορολογικών στοιχείων ΥΦΣ