Οδηγίες παραμετροποίησης για την εκτύπωση myData QRCode |Accountant - Control (patch 3.80y)

1. Εισαγωγή

Η εφαρμογή παρέχει τη δυνατότητα εκτύπωσης του URL υποβολής της ΑΑΔΕ σε μορφή QRcode καθώς και του ΜΑΡΚ υποβολής, τόσο κατά την άμεση έκδοση παραστατικών με μηχανογραφική σειρά όσο και σε εκτύπωση σε δεύτερο χρόνο, για παράδεγμα για παραστατικά που έχουν καταχωριστεί με χειρόγραφη σειρά, εφόσον έχει προηγηθεί η υποβολή τους στα myData.

Πιο συγκεκριμένα, παρέχεται η δυνατότητα της :

 • αποστολής παραστατικού στα e-books κατά την καταχώρισή του
 • εκτύπωσης παραστατικού με ταυτόχρονη αποστολή στα λειτουργικά βιβλία και λήψης ΜΑΡΚ και QRCode για ενσωμάτωση στην εκτύπωση
 • μαζικής εκτύπωσης παραστατικών με QRCode που λαμβάνεται με σύγχρονη αποστολή του παραστατικού στα e-books
 • μαζικής εκτύπωσης παραστατικών με QRCode που έχει ήδη παραλειφθεί σε προγενέστερο χρόνο και εντός της ημέρας έκδοσής τους είτε με χειροκίνητη εκτέλεση της ενημέρωσης κατάστασης

Για την ενεργοποίηση των παραπάνω χαρακτηριστικών, απαιτείται να εκτελεστούν τα βήματα παραμετροποίησης που περιγράφονται παρακάτω.

2. Παραμετροποίηση

Τύποι παραστατικών

Τύποι παραστατικών Πωλήσεων, Αγορών, Άρθρων & Εγγραφών εσόδων/εξόδων (Παραμετροι & Προτιμήσεις|Εργασίες Έναρξης |Τύποι)

 • Επιλέξτε το πεδίο “Αυτόματη αποστολή στα eBooks
 • Από τις προτεινόμενες τιμές του πεδίου “Έλεγχος URL myData πριν την εκτύπωση”, επιλέξτε τον τρόπο διαχείρισης της εκτύπωσης του παραστατικού σε περίπτωση που η διαβίβαση στα “eBooks” ή στην “ΑΑΔΕ” έχει ολοκληρωθεί με σφάλμα.

A screenshot of a computer</p>
<p>Description automatically generated

 • Όχι, αν η υποβολή επιστρέψει σφάλμα στη λήψη URL, η εκτύπωση ολοκληρώνεται με την ένδειξη της απώλειας διασύνδεσης στη φόρμα
 • Προειδοποίηση, η εφαρμογή εμφανίζει σχετική προειδοποίηση αδυναμίας λήψης URL, ενώ παράλληλα δίνει τη δυνατότητα (με “Ναι” στο μήνυμα) της εκ νέου λήψης των στοιχείων κατάστασης

A screenshot of a computer error</p>
<p>Description automatically generated

Στη συνέχεια,

Με ερώτηση, ο χρήστης ερωτάται αν θέλει να εκτυπώσει το παραστατικό με την ένδειξη της απώλειας διασύνδεσης

A screenshot of a computer</p>
<p>Description automatically generated

 • Απαγόρευση, εμφανίζεται απαγορευτικό μήνυμα και η εκτέλεση της εκτύπωσης διακόπτεται

A screenshot of a computer error</p>
<p>Description automatically generated

 • Επιπλέον,

η εφαρμογή βελτιώνει τη διαδικασία υποβολής στα eBooks και εκτύπωσης παραστατικού, ενσωματώνοντας τη νέα παράμετρο “Απόκρυψη αποτελεσμάτων ενημέρωσης eBooks”, προκειμένου να μην εμφανίζεται για κάθε καταχώριση και υποβολή το μήνυμα, αν τεθεί “Ναι”.

A screenshot of a computer</p>
<p>Description automatically generated

Αντίστοιχη βελτίωση υλοποιήθηκε για τις εταιρίες με τήρηση διπλογραφικών βιβλίων και Online ενημέρωση λογιστικής.

Συγκεκριμένα, στις παραμέτρους online ενημέρωσης λογιστικής (Παράμετροι & Προτιμήσεις |Εργασίες έναρξης) υπάρχει πλέον η δυνατότητα απόκρυψης των αποτελεσμάτων της online εργασίας, ορίζοντας “θετικά” την τιμή στη στήλη “Απόκρυψη Αποτελεσμάτων”.

A screenshot of a computer</p>
<p>Description automatically generated

σημείωσηΣΗΜΕΙΩΣΗ

Προϋπόθεση για την ορθή λειτουργία των προαναφερόμενων, είναι να προηγηθεί η παραμετροποίηση και στην πλατφόρμα eBooks, ώστε για τα παραστατικά εκδότη να γίνεται αυτόματα η υποβολή τους στην ΑΑΔΕ .

Για την αυτόματη υποβολή των παραστατικών του εκδότη στην ΑΑΔΕ, προϋπόθεση αποτελεί :

 • η Ενεργοποίηση της επιλογής “Απευθείας υποβολή των παραστατικών του εκδότη”
 • ο Αυτόματος υπολογισμός αναλυτικού βιβλίου κατά την αποθήκευση παραστατικού (με την εισαγωγή του παραστατικού στα eBooksεκτελείται αυτόματος υπολογισμός και αποστολή στην ΑΑΔΕ για τη λήψη στοιχείων σήμανσης)

A screenshot of a computer</p>
<p>Description automatically generated

Παραμετροποίηση λήψης MARK και URL

Για να ολοκληρωθεί σωστά η διαδικασία λήψης ΜΑΡΚ και URL, πρέπει να δηλωθεί κάποια τιμή, σε δευτερόλεπτα, στο πεδίο “Αυτόματη λήψη στοιχείων κατάστασης μετά την αυτοματη αποστολή” (eBooks | Σύνδεση | Παράμετροι)

σημείωσηΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η τιμή που έχει ενδεικτικά συμπληρωθεί παρακάτω μπορεί να είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη.

A screenshot of a computer</p>
<p>Description automatically generated

Φόρμες παραστατικών

Παράδειγμα φόρμας για παραστατικό πωλήσων

Για να ενσωματώσετε το QR Code στη φόρμα παραστατικού της επιλογής σας εκτελέστε τα παρακάτω βήματα :

Στο περιβάλλον σχεδίασης της φόρμας εκτύπωσης,

Επιλέξτε προσθήκη σχεδίου τύπου BarCode και τοποθετήστε το στο επιθυμητό σημείο της φόρμας

A screenshot of a computer</p>
<p>Description automatically generated

Με δεξί κλικ επί των ιδιοτήτων του πεδίου, συμπληρώστε :

 • στο Πεδίο την τιμή .

A screenshot of a computer</p>
<p>Description automatically generated

Επιλέξτε προσθήκη πεδίου MARK υποβολής, πατώντας, και τοποθετήστε το στο επιθυμητό σημείο εκτύπωσης στη φόρμα. Με δεξί κλικ επί του πεδίου επιλέξτε, από τις διαθέσιμες επιλογές, την τιμή:

A screenshot of a computer</p>
<p>Description automatically generated

σημείωσηΣΗΜΕΙΩΣΗ

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ορθή εκτύπωση του Qrcode είναι στις ιδιότητες του εντύπου να έχει τεθεί “Ναι” στην τιμή Γραφική εκτύπωση

3. Παραστατικά πωλήσεων / αγορών |Εγγραφές εσόδων/εξόδων|Άρθρα λογιστικής

Με δεξί κλικ επί των εγγραφών, στα στοιχεία κατάστασης eBooks/ myData

διατίθεται το πεδίο,

A screenshot of a computer</p>
<p>Description automatically generated

το οποίο ενημερώνεται είτε αυτόματα κατά την υποβολή στα ebooks, εφόσον έχει οριστεί η κατάλληλη παραμετροπoίηση (που αναφέρθηκε παραπάνω), είτε ενεργοποιώντας το πλήκτρο “Ενημέρωση.

A screenshot of a computer</p>
<p>Description automatically generated

 Επισημάνσεις

 • Αν στη φόρμα εκτύπωσης δεν υπάρχει το πεδίο “463 MARK υποβολής”, δεν θα τυπωθεί στο παραστατικό το σχετικό μήνυμα . Ουσιαστικά, σε κάθε φόρμα εκτύπωσης που εκτυπώνεται το URL myData QRCode πρέπει υποχρεωτικά να εκτυπώνεται και το ΜARK υποβολής από την ΑΑΔΕ.
 • Αν η ίδια φόρμα χρησιμοποιείται σε πολλούς τύπους παραστατικών, αλλά δεν επιθυμείτε την εκτύπωση του URL myData QRCode σε όλα τα παραπάνω παραστατικά, θα πρέπει να προβείτε στη δημιουργία νέας φόρμας (με αντιγραφή της υπάρχουσας, μετονομασία αυτής, τοποθέτηση των νέων πεδίων στη νέα φόρμα και καταχώριση αυτής στα στοιχεία του τύπου παραστατικού στο πεδίο “φορμα εκτυπωσης”).