Web Hotelier νέο interface διασύνδεσης |Galaxy Hotel

Αξιοποιώντας το νέο τρόπο διασύνδεσης με το σύστημα της Web Hotelier μπορείτε να διαχειριστείτε τις επιθυμητές ενέργειες (π.χ. μεταβίβαση δεδομένων που αφορούν στο ξενοδοχείο σας) αποτελεσματικότερα και πολύ ταχύτερα.

ΒΗΜΑΤΑ

Η όλη διαδικασία συνοψίζεται στα παρακάτω βήματα:

 • Καλέστε “Ρυθμίσεις Εφαρμογής” και επιλέξτε “Internet Apps” από τις ρυθμίσεις Hospitality.

https://lh5.googleusercontent.com/pxnpzylKp-0rFGlI0m2eA0E1eNmQYuzbLs_DH_kgnB-9KWPKafdhzPP1s5lDy8fhrrb4fKwu0tna_rG9XskG4a-HQld9wmfkKNl7FL6C_3eQsLzsVDikz4P5cOG77B1GFg

Ρυθμίσεις Hotels

 • Στην οθόνη Ρυθμίσεις Hotels, επιλέξτε, από τη λίστα ξενοδοχείων, το επιθυμητό (στο οποίο θα έχουν ισχύ οι ρυθμίσεις) και θέστε την ένδειξη “Ενεργό”.

 • Επιλέξτε την παράμετρο “Ενοποίηση με εφαρμογές τρίτων”
 • Πατήστε στη σελίδα “Ρυθμίσεις WebHotelier”
 • Συμπληρώστε κατάλληλα το πεδίο WebHotelier URL. Χρησιμοποιείστε το https://rest.reserve-online.net
 • Μεταβείτε στην υποσελίδα “Στοιχεία Σύνδεσης” και ενημερώστε με τα διαπιστευτήρια (login credentials):
  • Ταυτότητα ξενοδοχείου (Hotel Code)
  • Κωδικός (Password)

Για τη συμπλήρωση των πεδίων χρησιμοποιείστε τα στοιχεία πρόσβασης όπως σας έχουν δοθεί από την WebHotelier.

https://lh5.googleusercontent.com/rXTWXSTQwJzs1twp_F4arec0znEWWhngIjqTuwRWcBSuOSqgGko6vcwgBxh3pnQ1BCtq6QhBY3xiyTmzQTmcuBaGeB5KG19JD4Xw0wTu1jftskFMLI2fvFhtVIgIDwDN1Q

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Τα στοιχεία διασύνδεσης εμφανίζονται στα αντίστοιχα πεδία “Company code” και “Password” του περιβάλλοντος του myGalaxy.

https://lh6.googleusercontent.com/F6ivfT-X-TkzfwWXz-NZSdGHXwsydZvk7L3-GtnGhKGr65iXfff90AY6sH9gZb-Y0a7pTO5HtMtmInh12318CRqEnjXmmz8EKe23y8tgoQHq1OWNUKWC_Tp60LratxLe1g

Αν προϋπάρχει σύνδεση WebHotelier στο MyGalaxy θα χρειαστεί πρωτίστως να την απενεργοποιήσετε στο περιβάλλον του MyGalaxy/4Hotels ώστε η ιστοσελίδα να μην παίρνει δεδομένα κρατήσεων από τη WebHotelier. Στη συνέχεια, να επικοινωνήσετε με την υποστήριξη της WebHotelier ώστε να απενεργοποιήσουν τη διαδικασία push των κρατήσεων προς το MyGalaxy/4Hotels 

 

Προσοχή :

Αν υπάρχει σύνδεση με το MyGalaxy/4Hotels τότε επειδή αυτή προϋποθέτει αποκλειστική συσχέτιση των guest, reservation και rooms με κάθε ξενοδοχείο,  εκτελείται έλεγχος που απαγορεύει την αλλαγή ξενοδοχείου σε αυτές τις οντότητες όπως και τη χρήση guest από διαφορετικό ξενοδοχείο σε μια κράτηση. Για να ΜΗΝ διενεργείται ο συγκεκριμένος έλεγχος θα πρέπει να ενεργοποιηθεί το πεδίο disable sync στις ρυθμίσεις για το MyGalaxy/4Hotels. Αν ενεργοποιηθεί, γίνουν σχετικές δια-ξενοδοχειακές αλλαγές και στη συνέχεια απενεργοποιηθεί, τότε ξεκινώντας εκ νέου τον MyGalaxy/4Hotels συγχρονισμό υπάρχει κίνδυνος να αλλοιωθούν τα δεδομένα  

Σημείωση :

Αν για μια κράτηση, που έχει προέλθει από τη web hotelier και έχει αλλάξει ξενοδοχείο, έρθει ενημέρωση από τη Web Hotelier, τότε η εξ ορισμού συμπεριφορά είναι η κράτηση να εντοπιστεί στο άλλο ξενοδοχείο και να ενημερωθεί με τις web hotelier ρυθμίσεις του ξενοδοχείου που διενεργεί το συγχρονισμό. 
Η εν λόγω συμπεριφορά μπορεί να αλλάξει με τη χρήση του custom parameter (LimitWebHotelierToSyncHotel) όπου δεν θα γίνει εύρεση της κράτησης στο άλλο ξενοδοχείο αλλά δημιουργία νέας κράτησης στο αρχικό ξενοδοχείο.

 

 

Στη συνέχεια,

 • Επιλέξτε “Αποθήκευση” των επιλογών σας

https://lh4.googleusercontent.com/nr5pbdqi-rRJbNllD6kW81AcGhafK9zOyv4_fnR9H0vM4ZhCALyeigGgZk-pHaW8Sh7PpBnn130XdAeDsv02Zsjtnu35hKJqPBmFAgj_8WvvaNS-JL5DXixXF22VR_ORdw

 

Λήψη δεδομένων WebHotelier

Για τη λήψη των δεδομένων, που αντιστοιχούν στο ξενοδοχείο σας, από το σύστημα της webHotelier, πατήστε στις “Ενέργειες” του Ξενοδοχείου και εκτελέστε την ενέργεια “Λήψη δεδομένων webHotelier”.


Συσχετισμοί WebHotelier

Στη συνέχεια, μεταβείτε στη σελίδα “Συσχετισμοί WebHotelier” και,

επιλέξτε στο πεδίο “Τύπος” (έναν-έναν), τους τύπους οντοτήτων της WebHotelier που θέλετε να συσχετίσετε με οντότητες του Galaxy Hotel:

Meal Plan

https://lh5.googleusercontent.com/wxyxMYuKLBx_cMdvNqwvx05MTgythSH2InRhOv6JFQijs9NyV-yyDApmuGHSsRe1Ib51pl-Iy4DcY_TDYfl7k7xAWFtEQlOYTj36yh0cB2UNO_jO4U2clPo4206ayA984g

Επιβαρύνσεις

https://lh5.googleusercontent.com/FLuWpqJITcnAamANr04qNFvEMI6IGwzndur5ac9Oo8fCT5ay330G3jC1z-vXY6Bd_9VhHMMnB5n0iDLJ2d6VHtDyv8eRr-WbP1WKwWzECTDf_aCnafXn6aPbDkJv6L5jhg

Χρεώσιμος τύπος δωματίου

https://lh4.googleusercontent.com/w8vuJLj3-EyHcJTAV1AcAJvB-LQBi7BoYZe9_il5WZU8lm4Jy6GKk28XdEuZC7szsazLVnFkciLyEELCmSqw4YFlghgqZXiFxsFsuE-rfEp_nkbYaXDxm3jVbDpLuwYXhw

Αιτία ακύρωσης

https://lh5.googleusercontent.com/pwiPWUcHBxRIETY0yMqjsiwSy6vyzs9ICOYC7Y-RQ9aza9iSU1NOcrMbnAFsWDRcPTeNqeFTRCaTw-IQqBAcZratMFFRNjMHz7z2vrCizHN4Iq8rD9uO0gPOu3cL4Ypi0Q

Στην περίπτωση “αιτίας ακύρωσης” επιλέξτε κάποιο λόγο ακύρωσης με τον οποίο θα συνδεθούν οι ακυρώσεις που προέρχονται από WebHotelier.Η αιτία ακύρωσης πρέπει να έχει ενεργοποιημένο το πεδίο “Πρόσθετες πληροφορίες”.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αντιστοίχισης πατήστε “Αποθήκευση” για την αποθήκευση των επιλογών σας .

Συγχρονισμός κρατήσεων

Για το συγχρονισμό κρατήσεων, καλέστε “Ενέργειες” και πατήστε την επιλογή “Συγχρονισμός (μη αυτόματα)”

Το σύστημα θα εμφανίσει σχετικό μήνυμα για την πραγματοποίηση ασύγχρονης κλήσης συγχρονισμού.

 

https://lh5.googleusercontent.com/BVObKL8nHxYFpV7zXG5VOtH4JwKcDLbimSBX53RL6J5DactbCO4Y2VQLidAITk9FVd19_xlJoXpuChevVKzdmZsykcZ6GxmEg3ql5y7lmgknPssSFGbeUpTFtrvyXZ_b7Q

Εναλλακτικά,

Μπορείτε να ορίσετε και χρονοπρογραμματισμένη ενέργεια η οποία θα εκτελεί αυτόματο συγχρονισμό ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Με βάση το API της webHotelier ο συγχρονισμός θα πρέπει να εκτελείται κάθε “5” λεπτά για ξενοδοχεία με μεγάλη “κίνηση” κρατήσεων και κάθε “15” λεπτά για ξενοδοχεία με φυσιολογική κίνηση κρατήσεων (5' recommended for high traffic properties, 15' for normal). Αν ΔΕΝ τηρηθούν οι συγκεκριμένες προδιαγραφές η webHotelier ενδεχομένως να μπλοκάρει το λογαριασμό.

 

Διαθεσιμότητα Internet

Η διεκπεραίωση του συγχρονισμού διαθεσιμότητας από το Galaxy Hotel προς το σύστημα της webHotelier είναι δυνατή από το μενού “Ιστός” του “Hospitality” :

Για το συγχρονισμό με τη WebHotelier θα πρέπει το σύστημα να έχει παραμετροποιηθεί κατάλληλα ώστε η “Διαθεσιμότητα Internet” να είναι ανά χρεώσιμο τύπο δωματίου δηλαδή να ανοίγει η φόρμα HTAvailabilityPerRateRoomF (per rate room type).

ΠΡΟΣΟΧΗ

Αν στη συγκεκριμένη εγκατάσταση προϋπάρχουν δεδομένα availability καταχωρισμένα ανά τύπο δωματίου (συγχρονισμός MyGalaxy/4Hotels) θα πρέπει να διαγραφούν πριν την ενεργοποίηση της “Διαθεσιμότητας Internet” ανά χρεώσιμο τύπο δωματίου.

https://lh6.googleusercontent.com/oWqMf4NUPtyVSU5_Bwcj8L6tOi0yEwa2vBsKnIQRtM68xKojjBaGyTOPwGCso3KYN2CkmIC26PzT8sMl0Z4Awx82CPfqBIPuI8kqJd3NhIsBy5NLefp9pbTN4tHJxPFfMQ

Για να δημιουργήσετε μια νέα διαθεσιμότητα για κάποιο rate type :

 • Μεταφερθείτε στο πλάνο και επιλέξτε τα κελιά που αντιστοιχούν στις επιθυμητές ημερομηνίες
 • Πατήστε ENTER και πληκτρολογήστε τον αριθμό διαθεσιμότητας

https://lh5.googleusercontent.com/MEuDPE6OLvlprqborJ4xVkFUs2jB7yk6IMud3zQTOAxmucog3Mz8p92MVSsGPRytjvh2Qa5kfZ-YuGuzgnv7-dY9N0K7x4zaK-bF6qO_W1IUD51FPe2jYuCIYDY2mAAX9Q

https://lh6.googleusercontent.com/FKCcecLCovulxpC3MNRJZrKRXdDH32n_ovB5XYNar4GFVpBINrvuCXf02OJu--FJEKw50En0va9kAD-0efnW-0UWajH9bJXeJaJ0KybzGsjlcykyk-8Lq966P6csTGjEVA

 • Τέλος πατήστε “Αποθήκευση” για να αποθηκεύσετε τις νέες διαθεσιμότητες

Για να συγχρονίσετε τα δεδομένα σας στην webHotelier, ενεργοποιήστε το πλήκτρο και επιλέξτε στη φόρμα που ανοίγει για ποια rate types θέλετε να συγχρονίσετε διαθεσιμότητα και για ποιες ημερομηνίες .

https://lh5.googleusercontent.com/N20wNCWuNDrRHSoWmJN4VkSTB9nLyhlNQ_xfl5_NQ-kBh5x4Q9XNxhnuBId4fdmuHHjhJwnh60fRUDtYzA-ExVklElt_stdpVkU-HdYsA2qbGJ9eLs92nylT4VY-EnW8rQ

Με τη λήψη μιας κράτησης από την WebHotelier για κάποιο Χρεώσιμο τύπο, η διαθεσιμότητα μειώνεται. Για παράδειγμα αν ορίσετε μια διαθεσιμότητα 10 για κάποιον χρεώσιμο τύπο για ένα ημερολογιακό εύρος (π.χ. από 1/12 έως 31/12), τότε αν αποσταλούν “2” κρατήσεις από το σύστημα της WebHotelier μέσα στα συγκεκριμένα χρονικά όρια η διαθεσιμότητα θα γίνει 8.

Αν για τις συγκεκριμένες ημερομηνίες ορίσετε εκ νέου διαθεσιμότητα έστω π.χ. 20, τότε μετά την αποθήκευση, μπορεί να εκτελεστεί διαδικασία επανυπολογισμού ώστε να υπολογιστεί εκ νέου η διαθεσιμότητα με βάση τις υπάρχουσες κρατήσεις που έχουν προέλθει από την WebHotelier για το συγκεκριμένο Rate type. Δηλαδή για τις ημερομηνίες των κρατήσεων θα προκύψει αποτέλεσμα 18.

WebHotelier Rates

Για το συγχρονισμό διαθεσιμότητας από το Galaxy Hotel προς το σύστημα της WebHotelier καλέστε Hospitality|Web|WebHotelier rates.

Εμφανίζεται λίστα με όλους τους τιμοκαταλόγους. 

https://lh3.googleusercontent.com/ninOAVQzOf3agn01rh8ho_iI_LYO1R96EQGc9MgCcLvaTMPkmtMnuO_qYij8KWNPsIIAx1mHwQKTlfCFIKFiUoNRBGFMrUZkNs5AlmMQz60ibU9uD13RDY6wcxBBVWhxMA

Για να καταχωρίσετε έναν τιμοκατάλογο, πατήστε “Νέο” και συμπληρώστε κατάλληλα τα ζητούμενα της φόρμας .

Προσέξτε ιδιαίτερα τους συνδυασμούς ατόμων και τιμών. 

Close Out:  1=Rate is closed, 0=Rate is open (optional)

https://lh6.googleusercontent.com/u6reDQbmoUBmxYbL7CBprYmwF2y6YtKkFMJKIgqqMxgQPSdyP20JJJMswp_MSNb6n8-mZNZ9DwabTgxHq0qzMVpVI1RgALOfhCnGmlizpo4WxY6APKOCiAJ-ciOlQoLHFQ

Για το συγχρονισμό των web τιμοκαταλόγων, εκτελέστε την ενέργεια “Συγχρονισμός” από τις ενέργειες της “Λίστας WebHotelierRates”.

 

WebHotelier Synchronization Logs

Κάθε ενέργεια που διενεργείται με το σύστημα της WebHotelier καταγράφεται λεπτομερώς στο Webhotelier sync logs, ενσωματωμένο στο μενού “Ιστός” του “Hospitality”.

Με την ολοκλήρωση της κάθε κλήσης επιλέγοντας “Webhotelier sync logs” μπορείτε να δείτε την καταγραφή των αποτελεσμάτων αυτής, για τις κρατήσεις (reservations), τις διαθεσιμότητες (availabilities) και τις τιμές (rates).

πώς

Ξεκινήσετε τη διαδικασία κάνοντας χρήση του φίλτρου “Τύπος κλήσης” και πατήστε “Εφαρμογή”.

https://lh4.googleusercontent.com/eIzDs0FifMWwpq47YoyniBPAU3LBytSJLel3wbxRW8FmbBRWKh4aTM5DpS1H3KAoFnBNbHjUrVnC61RR-sNa23jKl3qaQms-RZExgHaUJIBbA5LkQEecQXvvLLlLFCrqEg

Στο αριστερό τμήμα της οθόνης εμφανίζεται πληροφορία για το γενικό call (στοιχεία του Json, το ξενοδοχείο στο οποίο αφορά), ενώ στο δεξί και για κάθε μια κράτηση χωριστά (μήνυμα που καταγράφηκε, αριθμός κράτησης κ.λπ.) .

https://lh4.googleusercontent.com/YQUqTG4A2d5R06KcUETPWIOB5yPPvxLK4gANTcKBfA69u8c65rQP3FqyyM3WjcbUyrPuwks2vmwAuI_tw7DHgQpaYyMefv_XVQVAjD-AvUXXL3APt6cqe90xr6HyPtXooA

 

https://lh3.googleusercontent.com/pjjQJTGvkl2Cy47vAdYSE9ErWUMac8vNswqquIZwQMvk3UsuCyfQ5Tr7Y56GfLsqW_o8cy9XGtRA1r5SAqATB65mr_dggpQ98u-uQ7m-Lplki_MCu0Jkx8vQ1oqJm7LsWg

 

https://lh5.googleusercontent.com/EccZ0_RfEeyjeDr_rRuo8QvOYApioQiiI0upLMxFnxSQVfVpzcUl3Y4VvtYGQ3hKO_9eZfT3zjjqURlAtpI0B2AcacvxvboxVQEa1squiAWIIc1JZjNvWCDsvS8y9q6IVA

Αν μια κράτηση δεν έχει συγχρονιστεί σωστά, μπορείτε να μεταβάλλετε κάποιο μέρος από το “Reservation Json call”, και να πατήσετε “αποθήκευση”. Έπειτα να επιλέξετε Επανασυγχρονισμός κράτησης” από τις “Ενέργειες συγχρονισμού”. Το Σύστημα θα επιχειρήσει να συγχρονίσει εκ νέου την κράτηση.

https://lh5.googleusercontent.com/uscopuvxgfcc-HT9j66953wm8yoXbYL6XN4VJhJHhMGo7O4Znm1srq1zyuqo8q1AQnsMSijui7h8Zi-zYAeqk3cjIc2yignt-VhZFoBXBGYcPKZYRx_ONUOuuCa58k6jpg

Κατ’ αντιστοιχία λειτουργίες καταγραφής και επανασυγχρονισμού έπειτα από διορθώσεις, υπάρχουν για τις διαθεσιμότητες και τιμές.

https://lh5.googleusercontent.com/dh3Fa_rpdXX3Gawaz0Unns2S-MDz5AXwAyRS5zjFoi7ykSYJgFaCcZx7Bvrgwr_vpzYwbKN0CHrYeUhiSQA1LjoNQtbze3CV3KSHXiUk8xm0H8vaKgWnn9fQkMuMsV_P_w

 

https://lh5.googleusercontent.com/2ZnI4-dTgTYv_K_ClxAf4jgFGXSUg0UhFE7u4MCkZa99AXdaBPAmGg_yv_Jb4Usn88QpapDALJUrWrE4-GNsJUphLHEnUSyxUvA8gmiUnNdP470vZmnAG3OkrbyL0mZ_Kg

 

Scheduled Sync

Στις ενέργειες χρονοπρογραμματισμού, μέσω της ενέργειας Synchronize WebHotelier with Galaxy εκτελείται αυτόματα συγχρονισμός για κρατήσεις και διαθεσιμότητα (όχι για τιμές).