TUI Destimo - Installation process |Galaxy Hotel

TUI Destimo - Installation process

1. Μεταβείτε στο φάκελο Apps\Customs και τοποθετήστε τα αρχεία

Comm.ini και seHTImportCustom.ENT.GLX.HTReservations.dll.

Ανοίξτε το αρχείο comm.ini με κάποιον text editor και προχωρήστε σε αρχικοποίηση των παραμέτρων που ακολουθούν .

 • AutoLocateGuests: Αν η τιμή είναι “1”, το Σύστημα θα προσπαθήσει να εντοπίσει τους guest με το ίδιο ονοματεπώνυμο με αυτό του csv. Αν ο εντοπισμός επιτύχει θα τον προ-φορτώνει στα στοιχεία της κράτησης προς εισαγωγή.

Διαφορετικά, ο χειριστής θα χρειαστεί να τον δημιουργήσει είτε με ένα από τα ενσωματωμένα actions της διαδικασίας είτε χειροκίνητα από τα master selector control στις σχετικές στήλες.

 • OverrideStatus: Αφήστε το κενό αν θέλετε οι κρατήσεις να υιοθετήσουν το status, ορισμένο εξ’ ορισμού στα hotel parameters. Αν θέλετε οι κρατήσεις να λάβουν κάποιο άλλο status, θα πρέπει να θέσετε τον κωδικό του status δηλαδή GUA για status guaranteed.

 • AdultAbbreviation, ChildAbbreviation, InfantAbbreviation: Θέστε τα abbreviation letters που έχουν οριστεί στα Pax Types του Galaxy για Adult, Child και Infant αντίστοιχα.
 • TUIAmmendmentStatuses: Συμπληρώστε τις τιμές τις οποίες χρησιμοποιεί η TUI για να σηματοδοτήσει ενημέρωση επί της κράτησης. Default τιμή “AMD,AMDT,CNX” [σύμφωνα με όσα αναγράφονται εδώ: https://www.scribd.com/document/447599042/Manuale-TUI-Destimo]
 • UseNameFirstOnGuestInfo: Αν είναι “1”, τότε στο πεδίο Name (gxName) του Guest του ξενοδοχείου τα δεδομένα αναζητούνται και καταχωρίζονται βάσει του συνδυασμού Name Surname ενώ αν είναι “0” βάσει του συνδυασμού Surname Name.
 • AutoLocateGuests: Αν είναι “1”, το Σύστημα προσπαθεί να εντοπίσει τους guest με το ίδιο ονοματεπώνυμο με αυτό που δίνει το csv. Αν ο εντοπισμός επιτύχει θα τον προ-φορτώνει στα στοιχεία της κράτησης προς εισαγωγή. Αλλιώς θα πρέπει να τον δημιουργήσει ο χειριστής είτε με ένα από τα ενσωματωμένα actions της διαδικασίας είτε χειροκίνητα από τα master selector control στις σχετικές στήλες.
 • ExtraFieldsCorrelation section, Parameters ExtraString1 -> ExtraNumber4: Οι παράμετροι, ορισμένες σε αυτό το τμήμα του αρχείου, χρησιμοποιούνται για να μπορεί ο χειριστής να συμπληρώσει επιπλέον πληροφορίες επί της κράτησης σε περίπτωση που το επιβάλει το business του ξενοδοχείου. Π.χ. το πεδίο Notes δεν επιτρέπεται να είναι κενό.

Αν δεν υπάρχει τέτοια απαίτηση αφήστε τις σχετικές παραμέτρους κενές.

Λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση της συγκεκριμένης λειτουργικότητας υπάρχουν σε επόμενη παράγραφο.

2. Δημιουργήστε αντιστοιχίσεις μεταξύ των τιμών Galaxy και του Tui destimo για τις οντότητες :

 • Meal Plans: Συσχετισμός του κωδικού (Board Code) του Destimo με το αντίστοιχο meal plan του Galaxy
 • Room Types: Συσχέτιση του κωδικού (Type) του Destimo με το αντίστοιχο room type του Galaxy
 • Hotels: Συσχέτιση του ονόματος ξενοδοχείου (Accommodation Name) του Destimo με το αντίστοιχο hotel του Galaxy
 • Debtors : Συσχέτιση του ονόματος πράκτορα (Tour Operator Name) του Destimo με το αντίστοιχο profile του Galaxy

Για να δημιουργήσετε Correlation tables στο Glx. καλέστε User/Admin Setup Dynamic Entity Setup

 • Καλέστε Arrays → User → Import Entity και επιλέξτε το αρχείο TuiDestimoCorrelationArrays.dat. το οποίο έχετε πρωτίστως αποθηκεύσει σε μια προσωρινή τοποθεσία στον υπολογιστή σας
 • Πατήστε “Αποθήκευση”
 • Στη συνέχεια, κάνοντας κλικ στο “+” Arrays, θα δείτε 4 νέα tables

Σε κάθε ένα από αυτά τα tables κάντε δεξί κλικ και “Show array form”

 • Εισάγετε τους προς αντιστοίχιση τύπους

Παραθέτουμε ενδεικτικά screenshots

 • Στο τέλος πατήστε “αποθήκευση”

Οι συγκεκριμένες επιλογές κλήσης των array forms θα είναι διαθέσιμές, αφού πραγματοποιήσετε έξοδο και κατόπιν είσοδο στο Galaxy, στο παρακάτω μενού :

3. Αποθηκεύστε το αρχείο TuiDestimoCustomAction.dat στο pc σας σε μια προσωρινή τοποθεσία

Καλέστε Galaxy → User/Administration → Actions → Custom Actions

Και επί Categories → New Category και δηλώστε το όνομα π.χ. DestimoImport
Επιλέξτε τη συγκεκριμένη κατηγορία και από User → Import κάντε φόρτωση το αρχείο TuiDestimoCustomAction.dat.

Εμφανίζεται το action

Για να εκτελέσετε το custom που θα μεταφέρει τις κρατήσεις από το .csv αρχείο στο Galaxy Hotel επιλέξετε τη γραμμή Import Tui Reservations που εμφανίστηκε από το import και πατήστε Run.

Όπως και με τα correlations η κλήση της Import Tui Reservations θα είναι διαθέσιμη, αφού πραγματοποιήσετε έξοδο και κατόπιν είσοδο στο Galaxy, στο παρακάτω menu

4. Με Run θα ανοίξει η οθόνης διαχείρισης του Import

5. Λειτουργίες οθόνης Tui Destimo Import

 • Επιλογή αρχείου και φόρτωση δεδομένων

Επιλέγοντας το πλήκτρο Select file ανοίγει παράθυρο μέσω του οποίου επιλέγετε το csv αρχείο που θέλετε να κάνετε import

Με την επιλογή του αρχείου το Σύστημα θα φορτώσει τα δεδομένα

Τα πεδία του πλέγματος είναι ως επί των πλείστων editable και μπορείτε να προβείτε σε αλλαγές όπου κρίνετε απαραίτητο.

Όλες οι στήλες του csv της TUI είναι διαθέσιμες προς εμφάνιση. Εφόσον θελήσετε, μπορείτε, τις περισσότερες από αυτές, που είναι εξ’ ορισμού ορατές, να τις εμφανίσετε με τη χρήση του column chooser και να αποθηκεύσετε την προβολή με user personalization.

 • Εντοπισμός Glx Ξενοδοχείου
  Κατά τη φόρτωση των δεδομένων θα γίνει εντοπισμός του ξενοδοχείου αυτόματα από το σχετικό correlation πίνακα. Αν ο εντοπισμός αποτύχει, η γραμμή θα γίνει highlight και θα συμπληρωθεί αντίστοιχα το Πεδίο Row Data Error.

 • Εντοπισμός Glx Room Type

Κατά τη φόρτωση των δεδομένων εντοπίζεται το room type αυτόματα από το σχετικό correlation πίνακα. Αν ο εντοπισμός αποτύχει, η γραμμή θα γίνει highlight και θα συμπληρωθεί αντίστοιχα το Πεδίο Row Data Error.

 • Εντοπισμός Glx Meal Plan
  Κατά τη φόρτωση των δεδομένων θα γίνει εντοπισμός του meal plan αυτόματα από το σχετικό correlation πίνακα. Αν ο εντοπισμός αποτύχει, η γραμμή θα γίνει highlight και θα συμπληρωθεί αντίστοιχα το Πεδίο Row Data Error.

 

 • Εντοπισμός Glx Rate Room Type

Σε περίπτωση που υπάρχει 1-1 αντιστοίχιση αρχιτεκτονικών (Room types) με χρεώσιμους (Rate room types) τύπους δωματίων, τότε το σύστημα θα φορτώσει αυτόματα τον συνδεδεμένο χρεώσιμο τύπο δωματίου που είναι ενεργός στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο. Σε αντίθετη περίπτωση ο χρεώσιμος τύπος θα παραμείνει κενός χωρίς να εμφανιστεί σφάλμα γραμμής.

 • Εντοπισμός χρεώστη

Κατά τη φόρτωση των δεδομένων θα γίνει εντοπισμός του Debtor αυτόματα από το σχετικό correlation πίνακα. Αν ο εντοπισμός αποτύχει δεν θα εμφανιστεί σφάλμα γραμμής.
Ο χειριστής, αν επιθυμεί, μπορεί να επιλέξει Debtor χειροκίνητα.

 • Εντοπισμός Glx Price list

Κατά τη φόρτωση των δεδομένων το Σύστημα αναζητά τα συμβόλαια του χρεώστη για να εντοπίσει τιμοκατάλογο με την ακόλουθη λογική:

Επιστρέφεται ο ενεργός τιμοκατάλογος που είναι συνδεδεμένος με το συγκεκριμένο χρεώστη στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο και η άφιξη της κράτησης είναι εντός του διαστήματος που έχει οριστεί στο συμβόλαιο. Αν εντοπιστεί πάνω από ένας τιμοκατάλογος το πεδίο παραμένει κενό, εμφανίζεται σφάλμα γραμμής και θα πρέπει ο χειριστής να παρέμβει και να διορθώσει τα δεδομένα

 

 • Εντοπισμός Master & Extra Guests

Αν έχει επιλεγεί η AutoLocateGuest παράμετρος στο ini αρχείο τότε το Σύστημα θα προσπαθήσει να εντοπίσει βάσει ονοματεπωνύμου όλους τους guest που έχει η TUI στο csv.
Για κάθε ένα από αυτούς υπάρχει αντίστοιχη Glx στήλη στην οθόνη.

Η στήλη Glx Guest αναφέρεται στον Master guest της κράτησης, ενώ οι στήλες Glx extra guest ως Glx extra guest 5 είναι οι λοιποί guest της κράτησης που μπορεί να υποστηρίξει η TUI.

Εξ’ ορισμού είναι ορατές οι Glx Guest και Glx extra guest. Οι λοιπές μπορούν να εμφανιστούν με Personalization.

Αν τα στοιχεία κάποιου Guest υπάρχουν στο csv και δεν έχει επιλεγεί ο αντίστοιχος Glx guest εμφανίζεται σχετικό σφάλμα γραμμής.

 • Δημιουργία Master & Extra Guests

Ο χειριστής μπορεί να δημιουργήσει κατά το δοκούν guests για τις επιλεγμένες γραμμές χρησιμοποιώντας τα actions στο πάνω μέρος της φόρμας ή μέσω των master selectors στις σχετικές στήλες.

 

 • Δημιουργία Κρατήσεων & Εμφάνιση σφαλμάτων αποθήκευσης

Αφού ο χειριστής ολοκληρώσει την επεξεργασία των δεδομένων, μπορεί να προχωρήσει στη δημιουργία των κρατήσεων για τις επιλεγμένες γραμμές μέσω του σχετικού action της οθόνης.

Όσες γραμμές έχουν σφάλματα γραμμής (Row data errors) παραλείπονται από τη διαδικασία.
Όπου υπάρξει σφάλμα κατά την καταχώριση μιας κράτησης αυτό σημειώνεται στο πεδίο Reservation post errors και η γραμμή γίνεται highlight.

Ο χειριστής μπορεί να καθαρίσει τα Reservation post errors με κατάλληλο action στο πάνω μέρος της οθόνης.

Οι αριθμοί των κρατήσεων που έχουν δημιουργηθεί φαίνονται στη στήλη Reservation και ο χειριστής μέσω του selector του πεδίου μπορεί να ανοίξει την κράτηση προς επεξεργασία.

 

Οι κρατήσεις του Galaxy συνδέονται με τις γραμμές της TUI με την τιμή του Booking Reference ID το οποίο αποθηκεύεται στο πεδίο Reference της κράτησης και το ID του Master guest.


Σε περίπτωση που δεν έχει εντοπιστεί ούτε κράτηση ούτε guest, ο χειριστής μπορεί να επιλέξει Guest χειροκίνητα και μετά να αναζητήσει εκ νέου την κράτηση με το action Recheck for Reservation
Αν η τιμή του Service Status περιέχεται στην παράμετρο TUIAmmendmentStatuses και αν μόνο μια κράτηση εντοπιστεί είτε αυτόματα βάσει reference και master guest είτε με χειροκίνητη επιλογή κράτησης και master guest (ο οποίος πρέπει να συμφωνεί με τον master guest της επιλεγμένης κράτησης) τότε γίνεται ενημέρωσή της και όχι δημιουργία νέας κράτησης.

Αν το αρχείο της TUI περιέχει cancellation date το σύστημα θα προσπαθήσει να ενημερώσει την κατάσταση της κράτησης σε Cancelled.

 • Αποθήκευση δεδομένων

Αν το αρχείο είναι μεγάλο και ο χειριστής θέλει να συνεχίσει την επεξεργασία του αργότερα μπορεί να αποθηκεύσει την τρέχουσα εικόνα των δεδομένων με το action export preview data.

 • Φόρτωση δεδομένων

Αντίστοιχα ο χειριστής μπορεί να φορτώσει μια προηγουμένως αποθηκευμένη εικόνα δεδομένων με το action import preview data

6. Αξιοποίηση Extra πεδίων για ενημέρωση κράτησης

 • Ορισμός Correlation

Κάθε μια από τις διαθέσιμες παραμέτρους μπορεί να συνδεθεί με ένα πεδίο της κράτησης, χρησιμοποιώντας τον ορισμό (Field) του όπως αυτός προκύπτει από τη χρήση του field profile (ctrl + alt + shift + f ή ctrl + alt + shift + c) από την οθόνη της κράτησης. Για το πεδίο House Keeping Notes π.χ. το field είναι το:

Οπότε σε περίπτωση που θέλετε ο χειριστής του TUI Import integration να μπορεί να συμπληρώσει τα House Keeping Notes πριν την αποθήκευση θα πρέπει να διαμορφώσετε τις παραμέτρους στο ini αρχείο ως εξής:

 • Εμφάνιση στο UI

To πλέγμα της οθόνης έχει ενσωματωμένες 14 στήλες που αντιστοιχούν στις 14 παραμέτρους, εξ’ ορισμού μη ορατές, οι οποίες μπορούν να εμφανιστούν με τη χρήση του column chooser.

To caption της στήλης μπορεί να οριστεί από το μενού του δεξιού κλικ, Behavior για τη στήλη

Η συγκεκριμένη εμφάνιση μπορεί να αποθηκευτεί από το layout personalization.

 • Χρήση και αποθήκευση τιμών
  Μετά τη φόρτωση του csv αρχείου ο χειριστής μπορεί να μεταβάλει τα περιεχόμενα των πεδίων κατά το δοκούν και θα μεταφερθούν στα αντίστοιχα πεδία της κράτησης κατά την αποθήκευση αυτής.
  Οι τιμές που θα οριστούν από το χειριστή μπορούν να αποθηκευτούν και να ανακτηθούν με τις διαδικασίες που περιγράφονται στην ενότητα “5” Αποθήκευση και Φόρτωση δεδομένων.
   
 • Προσοχή: Σε περίπτωση της εκ νέου φόρτωσης του csv οι υπάρχουσες τιμές στα πεδία δεν θα διατηρηθούν!