Οδηγίες για υποβολή παραστατικών εξόδων και χαρακτηρισμών στην υπηρεσία ebooks

Σας περιγράφουμε τα βήματα λήψης αντικριζόμενων παραστατικών από την MyDATA, αντιστοίχισης και υποβολής παραστατικών εξόδων και χαρακτηρισμών - αυτό αφορά σε διαδικασίες που πρέπει να γίνουν στα eBooks.

Θα πρέπει να υποβάλλετε τις εγγραφές αγορών, δαπανών από τον Accountant στην υπηρεσία των eBooks και να κάνετε λήψη των αντικριζόμενων παραστατικών από την MyDATA,

Σημείωση : σημασία δεν έχει η σειρά των προαναφερθεισών κινήσεων αρκεί να ανέβουν στην υπηρεσία ebooks.

Ποιες είναι οι κινήσεις αγορών - δαπανών  


 

  • Αντικριζόμενα παραστατικά εξόδων που λαμβάνουν ως λήπτες
  • Από προμηθευτές εξωτερικού
  • Από μη υπόχρεες οντότητες εσωτερικού ΔΕΗ - ΕΥΔΑΠ, Τηλεφωνία, ΟΑΕΕ
  • Παραστατικά δαπανών που δεν είναι τιμολόγια όπως ΑΛΠ - ΑΠΥ ή παρόμοια έξοδα
  • Εγγραφή μισθοδοσίας μηνιαία
  • Λοιπές λογιστικές εγγραφές  αποσβέσεων, ενοικίων, λοιπών εξόδων κοκ

 

Βήμα 1 - Υποβολή μη αντικριζόμενων παραστατικών


Για την υποβολή  των μη αντικριζόμενων εξόδων καλέστε :

Υποβολές| Έξοδα προς Αποστολή | Ενέργειες | Υποβολή παραστατικών εξόδων

 

Βήμα 2 - Υποβολή αντικριζόμενων παραστατικών


Πρόκειται για την υποβολή των λογιστικών χαρακτηρισμών των αντικριζόμενων παραστατικών που λαμβάνει η επιχείρηση (δηλαδή τους λογιστικούς χαρακτηρισμούς τιμολογίων εκδοτών εσωτερικού).

Για την υποβολή των χαρακτηρισμών των εξόδων καλέστε :

Λήψεις | Ενέργειες |Παραλαβή παραστατικών

*** Η λήψη των κινήσεων γίνεται με το rest api- subscription  της εταιρίας.  (Στη διαχείριση εταιριών, Λίστα εταιριών  ->  Επιλέξτε την εταιρία _Κωδικοί Υπηρεσιών. Ηλεκτρονικών βιβλίων -> Λήψη κινήσεων -> Λήψη αντικριζόμενων)

Αντιστοιχίσεις


Λήψεις αντικριζόμενων |Ενέργειες| αντιστοίχιση συναλλαγών  είτε με όμοια στοιχεία είτε βάσει κριτηρίων.

Παράδειγμα αντιστοίχισης βάσει κριτηρίων.

Graphical user interface, text, application, email</p>
<p>Description automatically generated

Μαζική υποβολή


Υποβολές| Έξοδα προς Αποστολή| Ενέργειες| Υποβολή χαρακτηρισμών εξόδων

Υπάρχει επίσης η δυνατότητα μαζικής υποβολής  η οποία υποβάλλει και τους λογιστικούς χαρακτηρισμούς αλλά και τις δαπάνες γενικότερα.

Graphical user interface, application, table</p>
<p>Description automatically generated