Νέα διαδικασία έκδοσης πιστωτικής απόδειξης παροχής πελάτη |Galaxy Hotel

Θα περιγράψουμε παρακάτω τη νέα διαδικασία έκδοσης πιστωτικής απόδειξης παροχής πελάτη.

ΒΗΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Καλέστε από την οθόνη καταχώρισης κράτησης Ενέργειες -> Ενέργειες λογαριασμού -> Λογαριασμός

C:\Users\gep\Desktop\hotel_ver36\36\mht\ΠιστωτικήΑπόδειξη_files\image001.png

Επιλέξτε, στην οθόνη του Λογαριασμού, με τις χρεώσεις του πελάτη, Ενέργειες -> Διαχείριση παραστατικών

C:\Users\gep\Desktop\hotel_ver36\36\mht\ΠιστωτικήΑπόδειξη_files\image002.png

Επιλέξτε το επιθυμητό παραστατικό από την οθόνη “Διαχείριση παραστατικών”

C:\Users\gep\Desktop\hotel_ver36\36\mht\ΠιστωτικήΑπόδειξη_files\image003.png

Επιλέξτε τη νέα επιλογή “Πιστωτική απόδειξη παροχής πελάτη” από τις “Ενέργειες” της Διαχείρισης παραστατικών για την έκδοση πιστωτικού.

C:\Users\gep\Desktop\hotel_ver36\36\mht\ΠιστωτικήΑπόδειξη_files\image004.png

Η επιλογή ενεργοποιείται μόνο σε παραστατικά, των οποίων οΤύποςέχει στο πεδίο “ΕίδοςΑναλυτικά έσοδα.

Αλλιώς εμφανίζεται σχετικό μήνυμα “Πρέπει να επιλέξετε τύπο αναλυτικών εσόδων” για την έκδοση πιστωτικού

Με την επιλογή του κατάλληλου παραστατικού και της σχετικής ενέργειας ανοίγει το παράθυρο Credit invoice όπου παρουσιάζει τις εγγραφές του αρχικού παραστατικού ομαδοποιημένες (μια γραμμή σύνολο ανά τμήμα) και τις αξίες με θετικό πρόσημο σε μία νέα στήλη “Initial sum value”. Η στήλη δε των αξιών (Amount) είναι “0”.

Καταχωρίστε στο πεδίο “Amount” αρνητικό αριθμό (με το πρόσημο πλην) για να φανεί ότι πρόκειται για πιστωτικό. Φροντίστε η τιμή στο πεδίο Amount να είναι μικρότερη ίση της Ιnitial sum value.

Πατώντας “Αποδοχή” εμφανίζεται σχετική ερώτηση. Αν απαντήστε θετικά,

το Σύστημα θα εκδώσει ένα πιστωτικό για το αρχικό παραστατικό και μόνο για τις εγγραφές με αντίθετο πρόσημο

Συνολική Πίστωση

Το πλήκτρο ενεργειών το καλύπτει τις περιπτώσεις ολικού πιστωτικού. Το πάτημά του επιφέρει την ενημέρωση του πεδίου amount με τις αντίστοιχες ισόποσες και αντίθετες αξίες σε σχέση με την αξία του παραστατικού (initial value) για το οποίο θα εκδοθεί πιστωτικό παραστατικό.

Σημείωση : Στη νέα στήλη (initial sum value) δεν μπορεί να επέμβει ο χρήστης .

Με αποδοχή, το Σύστημα θα δημιουργήσει αυτόματα ένα ολικό πιστωτικό για το αρχικό παραστατικό.

Έκδοση ολικού πιστωτικού για παραστατικό με λανθασμένο πελάτη

Για πιστωτικό το οποίο αφορά σε παραστατικό που εκδόθηκε σε λάθος πελάτη, ενσωματώθηκε πεδίο πελάτη με αναζήτηση, το οποίο ενεργοποιείται μόνο στην περίπτωση ολικού πιστωτικού. Το Σύστημα (με την επικύρωση της ενέργειας) παράγει μια κίνηση πίστωσης για το αρχικό παραστατικό και ένα νέο παραστατικό χρησιμοποιώντας τους αντίστοιχους τύπους παραστατικών για τον νέο πελάτη (αυτό πρακτικά σημαίνει, άνοιγμα νέου λογαριασμού στον νέο πελάτη, δημιουργία νέων transaction με amount = - amount και print invoice για αυτές.

Εξισορρόπηση γραμμών

Το πλήκτρο προστέθηκε για τα unbalanced ποσά, αντιλογίζει τα ποσά ώστε να προκύπτει “0”.