Εναλλακτικός τρόπος διαβίβασης συναλλαγών|Accountant - Control

Εναλλακτικός τρόπος διαβίβασης συναλλαγών

Οι επιχειρήσεις, για τη διαβίβαση των παραστατικών του 2021 που ΔΕΝ έχουν διαβιβαστεί στην ψηφιακή πλατφόρμα myData, μπορούν να επιλέξουν τον Εναλλακτικό τρόπο διαβίβασης αντί του Κανονικού Τρόπου, της αποστολής δηλαδή των στοιχείων από κάθε παραστατικό ξεχωριστά.

Για την εναλλακτική διαβίβαση παραστατικών υλοποιήθηκε στην εφαρμογή η κατάσταση Συγκεντρωτική συνόψεων eBooks/ Mydata η οποία δημιουργεί αρχείο .CSV που μπορεί να υποβληθεί στην πλατφόρμα των e-books.

Συγκεντρωτική συνόψεων eBooks/ Mydata

Η κατάσταση Συγκεντρωτική συνόψεων eBooks/ Mydata βρίσκεται στις Καταστάσεις της Εφορίας .

Text</p>
<p>Description automatically generated

Κριτήρια επιλογής


Στη σελίδα “Γενικά” δηλώστε :

 • Το “Διάστημα” για το οποίο θα εμφανιστούν στοιχεία
 • Εύρος ημερομηνίας (από – έως) επιλογής παραστατικών
 • Μόνο φυσικά πρόσωπα (αφορά τίτλους κτήσης) : θα ληφθούν υπόψη μόνο οι συν/νοι που έχουν στο πεδίο “Ιδιότητα” την επιλογή “Ιδιώτης” ή “όλοι”

Chart, bar chart</p>
<p>Description automatically generated

 • Συγκέντρωση ανά “Είδος Συναλλαγής” ή “Τύπο παραστατικού-Κωδικό ΑΑΔΕ” : αν στην εξαγωγή του αρχείου η συγκέντρωση θα γίνει :
  • ανά είδος συναλλαγής, με δυνατές τιμές Χονδρική / Λιανική / Τίτλοι κτήσης ή
  • βάσει κωδικού ΑΑΔΕ π.χ. 1.1, 11.1 , 3.1 κ.λπ.
 • Υποκατάστημα υπολογισμού : αν η διαβίβαση θα αφορά :
  • σε όλα τα υποκαταστήματα ή
  • σε ένα μόνο υποκατάστημα

Graphical user interface</p>
<p>Description automatically generated

Στη σελίδα Πωλήσεις / Αγορές / Εγγραφές Ε/Ε δηλώστε τη συμμετοχή της ομάδας και αν χρειαστεί επιλέξτε συγκεκριμένους τύπους

Table</p>
<p>Description automatically generated

 σημείωσηΣΗΜΕΙΩΣΗ

Για την εξαγωγή αρχείου βάσει Είδους συναλλαγής, υπενθυμίζουμε ότι συμμετέχουν οι τύποι παραστατικών (χονδρικής/λιανικής/ αγορών - αυτοτιμολόγηση) των οποίων το πεδίο “Τύπος Συναλλαγής για Υποβολή στη ΜΥΦ” έχει παραμετροποιηθεί κατάλληλα,

και χρησιμοποιείται για τις περιπτώσεις μη παραμετροποίησης κινήσεων βάσει Ebooks/ Mydata.

Με την εμφάνιση της κατάστασης,

 • Ενεργοποιήστε “Εκτύπωση”
 • Στις “Παραμέτρους εκτύπωσης” επιλέξτε “Εκτύπωση σε αρχείο (Export)” και δηλώστε:
  • τον τύπο του αρχείου : CSV
  • τη διαδρομή αποθήκευσής του

Graphical user interface</p>
<p>Description automatically generated

Η διαδικασία θα συμπεριλάβει όσα παραστατικά Αγορών - Πωλήσεων :

 • δεν έχουν πάρει ΜΑΡΚ
 • δεν είναι Ακυρωμένα ή Ακυρωτικά
 • ΔΕΝ περιλαμβάνει παραστατικά που έχουν υποβληθεί ήδη στα Ηλ/νικά βιβλία ή σε πάροχο ηλ/νικής τιμολόγησης και έχουν λάβει ΜΑΡΚ.
 • Ανάλογα με τη συμμετοχή ή όχι των κρατήσεων, επιβαρύνσεων και πρόσθετων φόρων στην εξαγωγή, το τελικό πληρωτέο των παραστατικών στα e-books ενδέχεται να διαφέρει από το πληρωτέο του παραστατικού στην εφαρμογή.
 • Η ενημέρωση κατάστασης των ηλεκτρονικών βιβλίων δεν λειτουργεί για τα παραστατικά που υποβάλλονται με τον εναλλακτικό τρόπο διαβίβασης και κατά συνέπεια η εφαρμογή δεν τηρεί ίχνος ότι τα συγκεκριμένα παραστατικά έχουν υποβληθεί.

 σημείωσηΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αν έχουν σταλεί παραστατικά στα e-books και εκκρεμεί η υποβολή τους στην ΑΑΔΕ, πριν την εκτέλεση της εξαγωγής του αρχείου, πρέπει να επιβεβαιωθεί ότι τα παραστατικά των e-books δεν θα υποβληθούν στην ΑΑΔΕ, μετά τη δημιουργία του αρχείου, γιατί τότε θα υποβληθούν δυο φορές.

Υποβολή στην πλατφόρμα Ηλ/νικών Bιβλίων

Αφού παραχθεί το αρχείο .csv, μπορείτε να το υποβάλλετε απευθείας στην πλατφόρμα των Ηλ/νικών βιβλίων.

Πώς

 • Καλέστε Κινήσεις| Παραστατικά |Ενέργειες |Εισαγωγή από excel
 • Συμπληρώστε στην οθόνη “Εισαγωγή παραστατικών από αρχείο” τα πεδία :
 • Τύπος Αρχείου : ASCII
 • Τύπος εισαγωγής : Εναλλακτική εισαγωγή παραστατικών
 • Τύπος χαρακτήρων : Windows
 • Χαρακτήρας διαχωρισμού πεδίων : ;

και

Πατήστε “Επιλογή αρχείου”.

Graphical user interface, text, application, email</p>
<p>Description automatically generated

Η επιτυχής υποβολή εισάγει τα παραστατικά στη σχετική λίστα.

Παρατηρήσεις σχετικές με την υποβολή

 • Αν το ίδιο αρχείο εισαχθεί στα e-books περισσότερες από μία φορές ΔΕΝ θα υπάρξουν διπλές καταχωρίσεις.
 • Είναι εφικτή η επανυποβολή του ίδιου αρχείου στα e-books με τροποποιημένες μόνο τις αξίες (καθαρή και ΦΠΑ) των εγγραφών του. Τα συγκεντρωτικά παραστατικά που θα έχουν ήδη δημιουργηθεί στα e-books θα ενημερωθούν με τις νέες αξίες.
 • Αν στην ίδια περίοδο συγκέντρωσης περιληφθεί επιπλέον παραστατικό μεταβάλλοντας το πλήθος εγγραφών στη στήλη “Αριθμός” του αρχείου, σε υφιστάμενη γραμμή του αρχείου, η εκ νέου υποβολή του θα δημιουργήσει στα e-books νέο παραστατικό και δεν θα τροποποιήσει το υπάρχον με αποτέλεσμα να υπάρχουν διπλές καταχωρίσεις.

 

Ανάλυση Συγκεντρωτικής Συνόψεων eBooks/ Mydata

Στην ίδια ομάδα εκτυπώσεων, “Καταστάσεις εφορίας” ενσωματώθηκε και η εκτύπωση “Ανάλυση Συγκεντρωτικής Συνόψεων eBooks/myData

Timeline</p>
<p>Description automatically generated

με σκοπό τον έλεγχο συμμετοχής των εγγράφων, οι οποίες εμφανίζονται αναλυτικά.

Graphical user interface, table</p>
<p>Description automatically generated