Δυνατότητα εκτύπωσης myData QRCode |Manager - Eurofasma NEXT

Εισαγωγή

Μετά την επιτυχή διαβίβαση παραστατικών στην ψηφιακή πλατφόρμα myData, η ΑΑΔΕ εκτός των πεδίων ΜΑΡΚ και UID, αναθέτει σε κάθε παραστατικό και επιστρέφει ένα πεδίο τύπου URL, που χρησιμοποιείται στη δημιουργία QRCode. Τo QRCode πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται στα παραστατικά εσόδων και εξόδων αυτοτιμολόγησης που εκδίδει η επιχείρηση από 01/01/2024 .

Η εφαρμογή έχει τη δυνατότητα να παραλαμβάνει το πεδίο URL και να το ενσωματώνει στις εκτυπώσεις των παραστατικών, όπου απαιτείται.

Πιο συγκεκριμένα, παρέχεται η δυνατότητα της :

  • εκτύπωσης παραστατικού με ταυτόχρονη αποστολή στα λειτουργικά βιβλία και λήψης ΜΑΡΚ και QRCode για ενσωμάτωση στην εκτύπωση
  • μαζικής εκτύπωσης παραστατικών με QRCode που λαμβάνεται με σύγχρονη αποστολή του παραστατικού στα e-books

Για την ενεργοποίηση των παραπάνω χαρακτηριστικών, απαιτείται να εκτελεστούν τα βήματα παραμετροποίησης που περιγράφονται παρακάτω.

Παραμετροποίηση

Τύποι παραστατικών

Στην παραμετροποίηση των τύπων παραστατικών (Πίνακας “41” Τύποι Παραστατικών Πωλήσεων & “31” Τύποι Παραστατικών Αγορών από Γενική Παραμετροποίηση | Γενικοί Πίνακες) ενσωματώθηκαν τα πεδία “eBooks Online” και “Έκδοση σε σφάλμα eΒooks Online”. Με τον καθορισμό κατάλληλης παραμετροποίησης, η εφαρμογή μετά την καταχώριση με άμεση έκδοση παραστατικού, το υποβάλει στα ηλεκτρονικά βιβλία και εφόσον επιστραφεί το ΜΑΡΚ υποβολής από την ΑΑΔΕ, μπορεί να εκτυπωθεί με τη μορφή QRcode στη φόρμα εκτύπωσης.

Συγκεκριμένα,

eΒooks Online

Δηλώστε “Ναι” στο πεδίο, ώστε μετά την υποβολή στην πλατφόρμα των eBooks, να ζητηθεί για το παραστατικό το URL & ΜΑΡΚ υποβολής, να καταχωριστεί στα στοιχεία του και να εκτυπωθεί με τη μορφή QRcode.

A screenshot of a computer</p>
<p>Description automatically generated

Παράδειγμα παραστατικού με εκτύπωση QRcode

A screenshot of a computerDescription automatically generated

Έκδοση σε σφάλμα eΒooks Online

A screenshot of a computer</p>
<p>Description automatically generated

Καθορίστε τον τρόπο συμπεριφοράς της εφαρμογής ως προς την έκδοση και εκτύπωση του παραστατικού, στην περίπτωση που η “Online Υποβολή στα eBooks” επιστρέψει με σφάλμα, π.χ. προσωρινή απώλεια διασύνδεσης με την ΑΑΔΕ.

Οι τιμές του πεδίου είναι:

  • Όχι, η εφαρμογή θα διακόψει τη διαδικάσια της άμεσης έκδοσης και θα καταχωρίσει το παραστατικό ως “Πρόχειρο”.
  • Ναι, η εφαρμογή θα καταχωρίσει χωρίς περαιτέρω ενημέρωση το παραστατικό και θα προχωρήσει στην έκδοση και εκτύπωσή του με την κατάλληλη ένδειξη στη φόρμα που αναφέρει την απώλεια διασύνδεσης.
  • Επιλέγει ο χρήστης, η εφαρμογή θα ενημερώσει το χρήστη κατά την καταχώριση ότι προέκυψε σφάλμα στη διαβίβαση επιτρέποντάς του να επιλέξει για την άμεση έκδοση ή “μη” του παραστατικού.

A screenshot of a computer</p>
<p>Description automatically generatedΣ

Παράδειγμα παραστατικού με απώλεια διασύνδεσης

σημείωσηΣΗΜΕΙΩΣΗ

Προϋπόθεση για την ορθή λειτουργία των προαναφερόμενων, είναι να προηγηθεί η παραμετροποίηση και στην πλατφόρμα των e-books, ώστε για τα παραστατικά εκδότη να γίνεται αυτόματα η υποβολή τους στην ΑΑΔΕ .

Για την αυτόματη υποβολή των παραστατικών του εκδότη στην ΑΑΔΕ, προϋπόθεση αποτελεί :

  • η Ενεργοποίηση της επιλογής “Απευθείας υποβολή των παραστατικών του εκδότη”
  • ο Αυτόματος υπολογισμός αναλυτικού βιβλίου κατά την αποθήκευση παραστατικού (με την εισαγωγή του παραστατικού στα eBooksεκτελείται αυτόματος υπολογισμός και αποστολή στην ΑΑΔΕ για τη λήψη στοιχείων σήμανσης)

 

Παράμετροι εταιρίας

Η παράμετρος εταιρίας “Περιγραφή ένδειξης σφάλματος (Παραμετροποίηση Εταιρείας|Παράμετροι Εταιρίας |Παράμετροι ηλεκτρονικών βιβλίων | OnLine διασύνδεση με Ηλεκτρ. Βιβλία) χρησιμοποιείται στις εκτυπώσεις που πρέπει να περιλαμβάνουν το QRCode και παρέχει η πλατφόρμα myData, στις περιπτώσεις που η παραλαβή του QRCode δεν είναι εφικτή, και έχει προκαθορισμένη τιμή Απώλεια Διασύνδεσης ERP - ΑΑΔΕ - Transmission Failure_3

σημείωσηΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η προκαθορισμένη τιμή της παραμέτρου έχει οριστεί με βάση ό,τι προβλέπει η ΑΑΔΕ.

 

  • Καθυστέρηση λήψης απάντησης (δευτερόλεπτα): ο χρόνος σε δευτερόλεπτα αρχικής αναμονής ολοκλήρωσης της διαδικασίας υποβολής στα e-books με προκαθορισμένη τιμή το “4” δευτερόλεπτα.
  • Επαναλήψεις λήψης απάντησης: το πλήθος των διαδοχικών κλήσεων της ενημέρωσης κατάστασης για την παραλαβή του QRCode url από τα e - books, με προκαθορισμένη τιμή τις “5” φορές.

A screenshot of a computer</p>
<p>Description automatically generated

Παραμετροποίηση φορμών εκτύπωσης

Στις φόρμες παραστατικών πωλήσεων, αγορών, λιανικής (Παραμετροποίηση Εταιρίας|Φόρμες Παραστατικών) ενσωματώθηκαν στα δεδομένα “Γραμμές παραστατικού” τα παρακάτω πεδία, τα οποία θα τοποθετήσετε στο επιθυμητό σημείο στη φόρμα.

A white background with black text</p>
<p>Description automatically generated

D:\MyDocs\Galaxy\icons\attention.pngΠροσοχή : στη σελίδα “Κωδικός” στο περιβάλλον σχεδιασμού της φόρμας πρέπει να καταχωριστεί η παρακάτω εντολή:

Έστω ότι το QRCODE που ορίσατε στη φόρμα ονομάζεται “QRCode1”, το πεδίο για την εκτύπωση του ΜΑΡΚ ονομάζεται “Memo39” και το πεδίο για την εκτύπωση τυχόν σφάλματος κατά την OnLine διαβίβαση ονομάζεται “Memo43”,

procedure DocFooterOnBeforePrint(Sender: TfrxComponent);

begin

with DocFooter do

PrintOnlyInLastpage(Objects);

QRCode1.Visible := Length(<Παραστατικό Πώλησης."myDATA QR CODE">)>0;

Memo39.Visible := Length(<Παραστατικό Πώλησης."ΜΑΡΚ">)>0;

Memo43.Visible := Length(<Παραστατικό Πώλησης."myDATA OnLine Σφάλμα">)>0;

end;

σημείωσηΣΗΜΕΙΩΣΗ

Υπόδειγμα σχεδιασμού φορμών παραστατικών μπορείτε να αναζητήσετε στη Demo Περιοχή εργασίας για τα παραστατικά Πωλήσων (1061 και 1062) και Αγορών (1062) .