Δώρο Χριστουγέννων Αναστολής-Συνεργασίας |Galaxy Payroll

Σύντομη περιγραφή

Σύμφωνα με το γενικό έγγραφο ΕΦΚΑ, Α.Π.: 53270, 11/02/2021, με θέμα «Προσδιορισμός των ασφαλιστικών εισφορών και απεικόνιση της ασφάλισης του Δώρου Χριστουγέννων 2020 (Δ.Χ. 2020) για εργαζόμενους:

  • των οποίων ανεστάλησαν οι συμβάσεις εργασίας
  • ενταχθέντες στον Μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ - ΕΡΓΑΣΙΑ», ορίζονται τα κάτωθι:

Για την αναλογία του Δώρου Χριστουγέννων, που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα ή διαστήματα αναστολής των συμβάσεων εργασίας, καταχωρίζονται στην Α.Π.Δ. μηνός Ιανουαρίου 2021 τα στοιχεία του ονομαστικού μισθού ή του ημερομισθίου, με πλήρη, ή μειωμένη, ή εκ περιτροπής απασχόληση με βάση τις συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου ή ορισμένου χρόνου, με τη χρήση του νέου Τύπου Αποδοχών (Τ.Α.) 116 «ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓ. ΑΝΑΣΤ. ΣΥΜΒ.» Ο Τ.Α. 116 χρησιμοποιείται για την απεικόνιση του τμήματος του Δ.Χ./2020, το οποίο δεν υποχρεούται να καταβάλει ο εργοδότης στον εργαζόμενο – καθόσον επιδοτείται - πλην όμως, οφείλει να το δηλώσει στην Α.Π.Δ.

Για την αναλογία του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων έτους 2020 που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα ένταξης στο πρόγραμμα ΣΥΝ-εργασία καταχωρίζονται στην Α.Π.Δ. μηνός Ιανουαρίου 2021 τα στοιχεία του ονομαστικού μισθού ή του ημερομισθίου με χρήση νέων Τύπων Αποδοχών (Τ.Α.) 114 «Τακτ. αποδ. ΔΧ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» και 115 «Πρόσθ. αποδ. ΔΧ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», οι οποίοι λειτουργούν παράλληλα και συνδυαστικά/προσθετικά.

Για την αναλογία του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων έτους 2020 που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα ένταξης στο πρόγραμμα ΣΥΝ-εργασία επιχειρήσεων αερομεταφορών και συναφών δρστηριοτήτων καταχωρίζονται στην Α.Π.Δ. μηνός Ιανουαρίου 2021 τα στοιχεία του ονομαστικού μισθού ή του ημερομισθίου με χρήση νέων Τύπων Αποδοχών (Τ.Α.) 117 «Τακτ. αποδ. ΔΧ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦ.» και 118 «Πρόσθ. αποδ. ΔΧ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦ.», οι οποίοι λειτουργούν παράλληλα και συνδυαστικά/προσθετικά.

Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή των ενεργειών που πρέπει να γίνουν στο Galaxy payroll για την εφαρμογή των παραπάνω.

Προσοχή : Η εφαρμογή των οδηγιών προϋποθέτει την εγκατάσταση του patch 36m

Αναλυτική περιγραφή

Γενικά

Μετά την εγκατάσταση του patch, επιβεβαιώστε ότι ολοκληρώθηκε επιτυχώς ο συγχρονισμός των αρχικών δεδομένων μισθοδοσίας.

C:\Users\fin\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.MSO\2448D120.tmp

 

Υπολογισμός Δώρου Χριστουγέννων εργαζομένων με άδεια λόγω αναστολής εργασίας

Ο υπολογισμός του Δώρου Χριστουγέννων που αναλογεί στο διάστημα της αναστολής εργασίας, προϋποθέτει ότι έχετε ήδη καταχωρίσει τις σχετικές άδειες αναστολής και έχετε υπολογίσει μειωμένο Δώρο Χριστουγέννων εκκαθάρισης.

Εάν δεν το έχετε κάνει, μεταβείτε στις παραμέτρους εταιρίας (Εταιρία| Ενέργειες| Παράμετροι μισθοδοσίας εταιρίας| Δώρα, τσεκάρετε την παράμετρο «Μείωση Δώρων λόγω άδειας αναστολής - συνεργασίας» και υπολογίστε στη συνέχεια Δώρο Χριστουγέννων κατά τα συνήθη.

 

Δώρο Χριστουγέννων αναστολής


Υπολογίστε μισθοδοσία Δώρου Χριστουγέννων με ειδικό μοντέλο υπολογισμού, το μοντέλο «1103006 - Μοντέλο υπολογισμού στοιχείων ΑΠΔ για αναστολή εργασίας» στον ειδικό τύπο μισθοδοσίας «018- Δώρο Χριστουγέννων αναστολής». Η εγγραφή Δώρου Χριστουγέννων που θα παραχθεί, θα περιέχει το δικαιούμενο Δώρο Χριστουγέννων για το διάστημα αναστολής εργασίας.

Προτείνεται ο υπολογισμός του Δώρου Χριστουγέννων αναστολής να εκτελεστεί σε διαφορετική ημερομηνία πληρωμής από το Δώρο Χριστουγέννων εκκαθάρισης.

 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

  • Ο υπολογισμός του Δώρου Χριστουγέννων εκκαθάρισης είναι απαραίτητος ακόμη και εάν οι εν λόγω απασχολούμενοι ήταν σε αναστολή εργασίας για όλο το διάστημα αναφοράς Δώρου Χριστουγέννων.
  • Μπορείτε να υπολογίσετε Δώρο Χριστουγέννων αναστολής με δοτά στοιχεία χρόνου, αφού επιλέξετε το πεδίο «Δοτά στοιχεία χρόνου» και καταχωρίσετε τις ημέρες που επιθυμείτε, στο σχετικό ιστορικό πεδίο «Ημέρες Δώρου Χριστουγέννων αναστολής» (Απασχόληση| Ιστορικά δεδομένων| Επιπλέον χρονικά| Δοτά στοιχεία χρόνου).

 

Υπολογισμός Δώρου Χριστουγέννων εργαζομένων με ένταξη στο πρόγραμμα «ΣΥΝ-εργασία»

Δώρο Χριστουγέννων για το διάστημα παρασχεθείσας εργασίας


Ο υπολογισμός του Δώρου Χριστουγέννων που αναλογεί στο διάστημα μόνο της παρασχεθείσας εργασίας, προϋποθέτει ότι έχετε ήδη καταχωρίσει τις σχετικές άδειες συνεργασίας και έχετε υπολογίσει Δώρο Χριστουγέννων εκκαθάρισης.

Εάν δεν το έχετε κάνει, μεταβείτε στις παραμέτρους εταιρίας (Εταιρία| Ενέργειες| Παράμετροι μισθοδοσίας εταιρίας| Δώρα, τσεκάρετε την παράμετρο «Μείωση Δώρων λόγω άδειας αναστολής-συνεργασίας» και υπολογίστε στη συνέχεια Δώρο Χριστουγέννων κατά τα συνήθη.

Εάν έχετε ήδη υπολογίσει το μειωμένο Δώρο Χριστουγέννων (πριν την εγκατάσταση της νέας έκδοσης), πρέπει συμπληρωματικά να ενημερώσετε τα στοιχεία ΑΠΔ συνεργασίας, για τη σωστή απεικόνιση των εγγραφών στους νέους τύπους αποδοχών ΑΠΔ που ορίζει η σχετική απόφαση ΕΦΚΑ.

Για το λόγο αυτό - εφόσον δεν υπολογίσετε εκ νέου Δώρο Χριστουγέννων εκκαθάρισης - θα πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήμα:

  • Επιλέξτε Μισθοδοσία| Διαδικασίες| Υπολογισμός μισθοδοσίας με ειδικό μοντέλο υπολογισμού
  • Επιλέξτε την περίοδο του Δώρου Χριστουγέννων εκκαθάρισης, το μοντέλο υπολογισμού «1103009 - Μοντέλο επανυπολογισμού εισφορών ανά αποδοχή» και το πεδίο «Μερικός επανυπολογισμός υπάρχουσας μισθοδοσίας».

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Σε περίπτωση που η διάρκεια συμμετοχής του απασχολούμενου στο πρόγραμμα συνεργασία δεν καλύπτει όλο το διάστημα αναφοράς του Δώρου Χριστουγέννων, αυτόματα θα υπολογιστούν οι δικαιούμενες ημέρες δώρου για το διάστημα εκτός προγράμματος, προκειμένου να απεικονιστούν στην ΑΠΔ σε τύπο αποδοχών “003”.  Ο υπολογισμός προκύπτει από τις ημέρες ισχύος του πεδίου «Συμμετοχή στο πρόγραμμα», οπότε πρέπει να το έχετε ενημερώσει με τη σωστή ιστορικότητα. Τις δικαιούμενες αυτές ημέρες μπορείτε επίσης εάν επιθυμείτε να τις καταχωρίσετε,  αφού αποεπιλέξετε  την παράμετρο εταιρίας «Υπολογισμός ημερών ΔΧ εκτός ΣΥΝ-εργασία» (Εταιρία| Ενέργειες| Παράμετροι μισθοδοσίας εταιρίας| Δώρα), στο πεδίο «Ημέρες δώρου Χριστουγέννων εκτός προγράμματος συνεργασίας» (Απασχόληση| Ιστορικά δεδομένων | Επιπλέον χρονικά| Δοτά στοιχεία χρόνου).

 

Δώρο Χριστουγέννων για το διάστημα μη παρασχεθείσας εργασίας λόγω συνεργασίας


Υπολογίστε μισθοδοσία Δώρο Χριστουγέννων με ειδικό μοντέλο υπολογισμού, το μοντέλο «1103006 - Μοντέλο υπολογισμού στοιχείων ΑΠΔ για το πρόγραμμα Συνεργασία» στον ειδικό τύπο μισθοδοσίας «019 - Δώρο Χριστουγέννων συνεργασίας». Η εγγραφή Δώρου Χριστουγέννων που θα παραχθεί, θα περιέχει το δικαιούμενο Δώρο Χριστουγέννων για την μη παραχθείσα εργασία λόγω συνεργασίας.

Προτείνεται ο υπολογισμός του Δώρου Χριστουγέννων συνεργασίας να εκτελεστεί σε διαφορετική ημερομηνία πληρωμής από το Δώρο Χριστουγέννων εκκαθάρισης και Δώρου Χριστουγέννων αναστολής.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Μπορείτε να υπολογίσετε Δώρο Χριστουγέννων συνεργασίας με δοτά στοιχεία χρόνου, αφού επιλέξετε το πεδίο «Δοτά στοιχεία χρόνου» και καταχωρίσετε τις ημέρες που επιθυμείτε, στο σχετικό ιστορικό πεδίο «Ημέρες Δώρου Χριστουγέννων συνεργασίας» (Απασχόληση| Ιστορικά δεδομένων| Επιπλέον χρονικά| Δοτά στοιχεία χρόνου).

Προσοχή.png ΠΡΟΣΟΧΗ !

Πριν την έναρξη των υπολογισμών, επιβεβαιώστε ότι έχετε σωστά ενημερωμένα τα πεδία που αφορούν στο πρόγραμμα ΣΥΝ-εργασία, «Συμμετοχή στο πρόγραμμα» και «Ημερομηνία από-έως», καθως είναι απαραίτητα για την ορθή απεικόνιση των εγγραφών στην Αναλυτική περιοδική δήλωση ΙΚΑ.