Μετρήσεις απογραφών - offline |Galaxy Mobile

Εισαγωγή

Στην ενότητα αυτή περιγράφεται η λειτουργική δυνατότητα καταγραφής των μετρήσεων μιας απογραφής από τερματικό το οποίο ΔΕΝ είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο.

Βασικές προϋποθέσεις ενεργοποίησης της λειτουργίας είναι :

  1. να έχει πρωτίστως συνδεθεί ο χρήστης από το τερματικό στην αποθήκη που θα γίνει η καταμέτρηση,
  2. να έχει εκτελεστεί ο συγχρονισμός δεδομένων του τερματικού.

Οι καταμετρήσεις αποθηκεύονται στη συνέχεια στη συσκευή και αφού αποκατασταθεί η επικοινωνία με την εφαρμογή, το τερματικό ενημερώνει για αποστολή των καταμετρήσεων στο “Galaxy”. Οι καταμετρήσεις αυτές μπορούν να εισαχθούν σε απογραφή, που θα επιλέξει ο χρήστης με διακριτή εργασία.

Συγχρονισμός δεδομένων

Όταν χρήστης και τερματικό συνδεθούν στο server μπορεί να εκτελεστεί η εργασία συγχρονισμού δεδομένων. Με την εργασία αυτή, οι τύποι εναλλακτικών κωδικών που έχουν οριστεί στις ρυθμίσεις WM – τερματικών είτε γενικά είτε σε επίπεδο εταιρίας ενημερώνονται στη βάση του τερματικού.

A screenshot of a phoneDescription automatically generated

Απογραφή εκτός σύνδεσης

A screenshot of a phoneDescription automatically generated

Με το ξεκίνημα της διαδικασίας απογραφής, ο χρήστης σκανάρει τα είδη (barcode - ενναλακτικούς κωδικούς) και η εφαρμογή καταγράφει τις μετρήσεις αυτές, ορίζοντας ένα Batch number.

A screenshot of a computerDescription automatically generated

Υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας διαφορετικών Batch Numbers ώστε να είναι εφικτή η εισαγωγή κάθε διαφορετικού σε άλλη απογραφή.

A screenshot of a phoneDescription automatically generated

A screenshot of a phoneDescription automatically generated

Αποστολή μετρήσεων σε Galaxy

Με την αποκατάσταση της σύνδεσης η εφαρμογή ενημερώνει τον χρήστη ότι υπάρχουν μη απεσταλμένες καταμετρήσεις και εκείνος μπορεί να αποφασίσει την αποστολή τους ή “όχι”.

A screenshot of a phoneDescription automatically generated

Φόρτωση μετρήσεων σε απογραφή

Με την επιλογή της αποστολής των μετρήσεων στο “Galaxy” οι μετρήσεις διαγράφονται από το τερματικό και γίνονται διαθέσιμες στο σχετικό μενού της εφαρμογής .

A screenshot of a computer</p>
<p>Description automatically generated

Επιλέγοντας την απογραφή και γραμμή καταμέτρησης μπορεί να γίνει φόρτωση των ληφθέντων μετρήσεων μέσω σχετικής ενέργειας (Εισαγωγή γραμμών από συσκευή).

A screenshot of a computer</p>
<p>Description automatically generated

πληροφορ Πληροφορίες

  • Η διαδικασία αναγνωρίζει μόνο εναλλακτικούς κωδικούς, οι δε ποσότητες που καταχωρίζονται αφορούν στη μονάδα μέτρησης του εναλλακτικού και μετατρέπονται σε μονάδες μέτρησης 2, 3 .
  • Η διαδικασία ΔΕΝ περιλαμβάνει μετρήσεις ειδών με παρτίδες και Serial number.